Print

გაზეთი N11 [1080]

მასალები - ბოლო ჟამის დღეთა მოკლე ქრონიკისათვის

 

ლასკარულ ცნობიერებას ზიარებულ მკითხველთა გასაგონად გვინდა წარმოგიდგინოთ 2020 წ. 31 ოქტომბრისათვის დანიშნულ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე საარჩევნო გაერთიანება „ზვიადის გზის...“ მიერ გაწეული საქმიანობის ამსახველი მასალა.

ამ დროის მონაკვეთისათვის, ჩვენს მიერ გამოხატული პოზიციის ამსახველი მასალის ქრონოლოგია ასეთია:

 

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარეს

ნათია ჩირიკაშვილს

 

სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა -

უფალია ჩვენი სიმართლე“-ლასკარის

 

განცხადება

 

ქალბატონო ნათია!

თქვენი სააგენტოს - მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების რეგისტრაციის სამსახურის უფროსის - სოფიო ჭავჭანიძის ხელმოწერით ფოსტით მივიღეთ თქვენი სტრუქტურის მიერ ჩვენი კავშირის მიმართ მიღებული გადაწყვეტილება NP0000048/01 [25/08/2020] .. „რეგისტრაციის შესახებ“, რომლის თაობაზეც უნდა მოგახსენოთ შემდეგი:

ჩვენი პარტიის წესდების მე-6 მუხლის თანახმად:

კავშირის უმაღლესი ხელმძღვანელი ორგანოა სათათბირო,, რომელიც მოიწვევა 4 წელიწადში ერთხელ...; კავშირის სათათბირო განიხილავს წესდებასა და პროგრამას, ხმების 2/3 შეაქვს მასში ცვლილებანი და დამატებანი. 4 წლის ვადით ირჩევს - პარტიის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ პირს, ჩვენს შემთხვევაში კავშირის უმაღლეს თანამდებობის პირს - ლასკარის თავმჯდომარეს...; სათათბიროს სხდომებს შორის პერიოდში კავშირის უმაღლესი აღმასრულებელი ორგანოა ლასკარი...

 

მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებსაქართველოს ორგანული კანონის მე-17,1 მუხლისა [„პარტიის ხელმძღვანელი ორგანოპარტიის წევრთა ყრილობა არის პარტიის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო. იგი მოიწვევა წესდებით დადგენილ ვადაში, მაგრამ არანაკლებ 4 წელიწადში ერთხელ“] და ჩვენი პარტიის წესდების ხსენებული მუხლი 6-ის მოთხოვნათა გათვალისწინებით, პარტიის უმაღლესი აღმასრულებელი ორგანოსლასკარისმიერ შემუშავებულ იქნა - 2019 წლის დეკემბერში მორიგი ყრილობის ჩატარების დღის წესრიგი. მათ შორის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების [პარტიების] რეესტრში დაფიქსირებული პოლიტიკური პარტიების თაობაზე არსებული ცალკეული მონაცემის მიმართ გადაწყვეტილების მიღებასთან მიმართებაში.

[აქვე გაცნობებთ, რომ ყრილობის დღის წესრიგის პროექტში ასახული გვქონდა პარტიის პოზიციის გამოკვეთა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის თაობაზე].

 

როგორც მოგეხსენებათ - „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებსაქართველოს ორგანული კანონის 24- მუხლის თანახმად:

„1. პარტია ვალდებულია წესდებაში ან/და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების (პარტიების) რეესტრში რეგისტრაციისადმი დაქვემდებარებულ, ამ კანონის 22- მუხლის მე-2 პუნქტის“–„ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ მონაცემებში [სადაც კერძოდ ვკითხულობთ: „) ცნობა პარტიის იურიდიული მისამართისა და ტელეფონის შესახებ; ) პარტიის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის (პირების) ხელმოწერის (ხელმოწერების) ნოტარიულად დამოწმებული ნიმუშები; ) ესკიზები პარტიის ბეჭდის, ემბლემისა და სხვა სიმბოლიკის გამოსახულებით, თუ ასეთები გამოიყენება - . .] ცვლილების შეტანის შემთხვევაში 10 დღის ვადაში აცნობოს ამის თაობაზე საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს და წარუდგინოს მას შესაბამისი დოკუმენტი (დოკუმენტები).

2. თუ ამ კანონით, საქართველოს კანონმდებლობით ან პარტიის წესდებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, ცვლილების რეგისტრაციის საფუძველია პარტიის ყრილობის მიერ სათანადო წესით მიღებული გადაწყვეტილება. ამ მიზნით ჩატარებულ ყრილობას ესწრება და მის ოქმს ამოწმებს ნოტარიუსი. არ არის სავალდებულო ნოტარიუსის დასწრება ყრილობის იმ ნაწილზე, რომელიც უშუალოდ არ უკავშირდება ისეთ საკითხს, რომელზე მიღებული გადაწყვეტილების სანოტარო წესით დამოწმებაც გათვალისწინებულია ამ პუნქტით, რის შესახებაც უნდა აღინიშნოს ნოტარიუსის მიერ დამოწმებულ ყრილობის ოქმში.

3. ცვლილების რეგისტრაცია ხდება ამ კანონის 23- მუხლით დადგენილი წესით და დადგენილ ვადებში.

4. წესდებაში ან/და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების (პარტიების) რეესტრში რეგისტრაციისადმი დაქვემდებარებულ, ამ კანონის 22- მუხლის მე-2 პუნქტის“–„ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ მონაცემებში შეტანილი ცვლილების მიხედვით მიღებული გადაწყვეტილება მოქმედებს მხოლოდ ამ ცვლილების რეგისტრაციის შემდეგ“ [მუხლი 24,1-4]..

 

2019 წლის დეკემბერს გამართული პარტიის სათათბიროს მონაწილეთა მიერ დამტკიცებული დღის წესრიგის თანახმად, კავშირის წესდების მოთხოვნათა მიხედვით, ერთხმად იქნა მიღებული იქნა შემდეგი გადაწყვეტილებები:

1. სათათბიროს დელეგატებმა განიხილეს რა კენჭისყრაზე გამოტანილი საკითხი - პარტიის სახელდებასთან დაკავშირებით, ერთხმად დაადგინეს: პარტიის სახელდებად უცვლელად დარჩეს დღემდე არსებული დასახელებასამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა - უფალია ჩვენი სიმართლე“;

2. სათათბიროს დელეგატებმა განიხილეს რა კენჭისყრაზე გამოტანილი საკითხი, პარტიის ოფიციალური მისამართის თაობაზე, ერთხმად დაადგინეს: პარტიის ცენტრალური ოფისის ოფიციალურ მისამართად უცვლელად დარჩეს დღემდე არსებული მისამართი: . თბილისი, მუხიანის დასახლება 1-ლი /, მე-2 კორპ., მე-5 სადარბაზო, ბინა 95;

3. სათათბიროს დელეგატებმა განიხილეს რა კენჭისყრაზე გამოტანილი საკითხი პარტიის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის, ანუ პარტიის ლასკარის თავმჯდომარის არჩევასთან დაკავშირებით, ერთხმად დაადგინეს: პარტიის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ პირად, ანუ პარტიასამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა - უფალია ჩვენი სიმართლე“- ლასკარის თავჯდომარედ მორიგი 4 წლიანი ვადით კვლავ არჩეულ იქნეს დღეისათვის მოქმედი ლასკარის თავმჯდომარე - მიხეილ სალუაშვილი.

 

როგორც ვხედავთ, პარტიის სათათბიროს მონაწილეთა მიერ ერთხმად მიღებული გადაწყვეტილებით უცვლელად იქნა დატოვებული მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების [პარტიების] რეესტრში პარტიის თაობაზე არსებული ყველა ძირითადი მონაცემი (პარტიის სახელდება, განთავსების მისამართი, პარტიის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ პირად, ანუ პარტიის უმაღლესი აღმასრულებელი ორგანოს ლასკარის თავმჯდომარედ კვლავ იგივე პირის არჩევა].

 

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ვინაიდან - პარტიის სათათბიროს მონაწილეთა მიერ ერთხმად მიღებული გადაწყვეტილებით მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების (პარტიების) რეესტრში რეგისტრაციისადმი დაქვემდებარებული მონაცემების უცვლელად დატოვების გამო, „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებსაქართველოს ორგანული კანონის 22-, 23- და 24- მუხლებისა და იუსტიციის მინისტრის 2016 . 9 აგვისტოს N161 ბრძანების საფუძველზე, ჩვენს პარტიასთან მიმართებაში არ შეიძლება დადგეს - მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების (პარტიების) რეესტრში ცვლილებების შეტანის საკითხი.

 

აქვე გაცნობებთ, რომ: კავშირის სათათბიროს მონაწილეთა მიერ ერთხმად იქნა მიღებული დადგენილება:

) პარტია მონაწილეობას მიიღებს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში;

) პარტიის უმაღლეს აღმასრულებელმა ორგანომლასკარმაუზრუნველყოს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილების მიზნით ცეესკოში საარჩევნო რეგისტრაციის გავლასთან დაკავშირებული საკითხის მოგვარება.

ცესკოში საარჩევნო რეგისტრაციის პროცედურის დაწყებისათვის დღეს მოქმედი კანონმდებლობით საჭირო გახლავთ განცხადების წარდგენის მომენტისათვის ბოლო 10 დღის ვადაში გაცემული პარტიის თაობაზე მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების [პარტიების] რეესტრში არსებული ამონაწერის წარდგენა.

ამ დოკუმენტის აღების მიზნით თქვენდამი გაკეთეული ჩვენი მოთხოვნის განხილვის პროცესში, თქვენს მიერ გამოთქმული პოზიციიდან გამომდინარე წარმოგიდგინეთ პარტიების თაობაზე დღეს მოქმედი კანონის მოთხოვნების ამსახველი წერილი.

ამის შემდეგ 2020 წლის 3 იანვარს თქვენ გადმოგვეცით ჩვენი პარტიის თაობაზე საჯარო რეესტრში არსებული მონაცემების ამსახველი ჩანაწერი.

 

ამ და სხვა დოკუმენტების საფუძველზე 2020 წლის 14 თებერვალს ცესკოს თავმჯდომარის . ჟვანიას განკარგულებით ჩვენმა პარტიამ გაიარა 2020 წლის არჩევნებში მონაწილეობისათვის საჭირო საარჩევნო რეგისტრაცია.

 

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ვინადან: ჩვენი კავშირის თაობაზე თქვენი სტრუქტურის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება NP0000048/01 [25/08/2020] .. „რეგისტრაციის შესახებ“, წინააღმდეგობაში მოდის 2019 . დეკემბერში, დღეს მოქმედი კანონმდებლობის სრული მოთხოვნებით ჩატარებული ჩვენი კავშირის სათათბიროს სხდომაზე მიღებულ გადაწყვეტილებებთან,

გთხოვთ მიიღოთ დღეს მოქმედი კანონის მოთხოვნის გათვალისწინებული გადაწყვეტილება, ჩვენს პარტიასთან მიმართებაში 2020 წლის 25 აგვისტომდე არსებული პოზიციის კვლავ აღდგენის თაობაზე.

 

ქალბატონო ნათია!

ჩვენი მხრიდან, მზად ვართ, საჭიროების შემთხვევაში მონაწილეობა მივიღოთ ხსენებულ საკითხის თაობაზე წამოჭრილი შესაძლო საკითხების მოგვარების მიზნით გამართულ ნებისმიერ შეხვედრაში.

 

პატივისცემით

 

სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა -

უფალია ჩვენი სიმართლე“-ლასკარისთავმჯდომარე

მიხეილ სალუაშვილი

ტელ: 5[91] 63-63-36

თბილისი 2020 წლის 9 აგვისტო

 

წერილი გაიგზავნა ელ. ფოსტით

კანცელარიაში რეგისტრაციის ნომერია KA011711526199920. 345242/17

 

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის

უწყებათაშორისი კომისიის

სამდივნოს

 

საარჩევნო გაერთიანების:

„ზვიადის გზა

ღმერთის, სიმართლისა და ქვეყნისათვის]“

თავმჯდომარის

 

მიმართვა

 

პატივისცემით გვინდა გაცნობოთ, რომ ჩვენი პარტია - „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“, 2020 წ. 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის მორიგ არჩევნებში მონაწილეობს სახელდებით: „ზვიადის გზა [ღმერთის, სიმართლისა და ქვეყნისათვის]“.

როგორც მოგეხსენებათ საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ მოთხოვნის თანახმად - „უწყებათაშორისი კომისია მორიგი საერთო არჩევნების შემთხვევაში იქმნება არაუგვიანეს არჩევნების წლის 1 ივლისისა,.." [მუხლი 48,4].

[კომისიის შექმნის თაობაზე იუსტიციის მინისტრის ბრძანება N520, 30/06-2020].

როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ თანახმად - „უწყებათაშორისი კომისია იკრიბება კომისიის თავმჯდომარის მოწვევით, საჭიროებისამებრ, მაგრამ არანაკლებ 2 კვირაში ერთხელ, ხოლო საარჩევნო სუბიექტების რეგისტრაციის ვადის გასვლის შემდეგ − კვირაში ერთხელ მაინც [მუხლი 48,5].

[2020 წ. 31 ოქტ0მბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე სუბიექტების საარჩევნო სუბიექტების რეგისტრაციის ვადა დასრულდა 2020 წ. 6 სექტემბერს].

ზემოთქმულიდან გამომდინარე გთხოვთ, რომ ჩვენი საარჩევნო გაერთიანებიდან: „ზვიადის გზა [ღმერთის, სიმართლისა და ქვეყნისათვის]“ უწყებათაშორისო კომისიაში ჩვენს წარმომადგენლად ჩამრთოთ მე - მიხეილ [გელა] სალუაშვილი.

 

პატივისცემით

 

საარჩევნო გაერთიანების:

„ზვიადის გზა

ღმერთის, სიმარლისა და ქვეყნისათვის]“

თავმჯდომარე,

მიხეილ [გელა] სალუაშვილი

ტ. 5[91] 63-63-36

10 სექტემბერი, 2020 წ.

 

 

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის

უწყებათაშორისი კომისიის

სამდივნოს

 

საარჩევნო გაერთიანების:

„ზვიადის გზა

ღმერთის, სიმართლისა და ქვეყნისათვის]“

თავმჯდომარის

 

განცხადება

 

გაცნობებთ, რომ „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-17,1 მუხლისა [„პარტიის ხელმძღვანელი ორგანო – პარტიის წევრთა ყრილობა არის პარტიის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო. იგი მოიწვევა წესდებით დადგენილ ვადაში, მაგრამ არანაკლებ 4 წელიწადში ერთხელ“] და ჩვენი პარტიის წესდების მუხლი 6-ის მოთხოვნათა გათვალისწინებით, პარტიის უმაღლესი აღმასრულებელი ორგანოს „ლასკარის“ მიერ შემუშავებულ იქნა - 2019 წლის დეკემბერში მორიგი ყრილობის ჩატარების დღის წესრიგი.

სადაც, სხვა განსახილველ საკითხთა ჩამონათვალში, შეტანილი გახლდათ [საჭიროების შემთხვევაში] მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების [პარტიების] რეესტრში დაფიქსირებული პოლიტიკური პარტიების თაობაზე არსებული ცალკეული მონაცემის მიმართ გადაწყვეტილების მიღების საკითხი.

 

როგორც მოგეხსენებათ - „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის თანახმად:

„1. პარტია ვალდებულია წესდებაში ან/და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების (პარტიების) რეესტრში რეგისტრაციისადმი დაქვემდებარებულ, ამ კანონის 22-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ე“–„ზ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ მონაცემებში

[სადაც კერძოდ ვკითხულობთ: „ე) ცნობა პარტიის იურიდიული მისამართისა და ტელეფონის შესახებ; ვ) პარტიის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის (პირების) ხელმოწერის (ხელმოწერების) ნოტარიულად დამოწმებული ნიმუშები; ზ) ესკიზები პარტიის ბეჭდის, ემბლემისა და სხვა სიმბოლიკის გამოსახულებით, თუ ასეთები გამოიყენება - გ. ს.]

ცვლილების შეტანის შემთხვევაში 10 დღის ვადაში აცნობოს ამის თაობაზე საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს და წარუდგინოს მას შესაბამისი დოკუმენტი (დოკუმენტები).

2. თუ ამ კანონით, საქართველოს კანონმდებლობით ან პარტიის წესდებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, ცვლილების რეგისტრაციის საფუძველია პარტიის ყრილობის მიერ სათანადო წესით მიღებული გადაწყვეტილება. ამ მიზნით ჩატარებულ ყრილობას ესწრება და მის ოქმს ამოწმებს ნოტარიუსი.

არ არის სავალდებულო ნოტარიუსის დასწრება ყრილობის იმ ნაწილზე, რომელიც უშუალოდ არ უკავშირდება ისეთ საკითხს, რომელზე მიღებული გადაწყვეტილების სანოტარო წესით დამოწმებაც გათვალისწინებულია ამ პუნქტით...“.

2019 წლის დეკემბერს გამართული პარტიის სათათბიროს მონაწილეთა მიერ დამტკიცებული დღის წესრიგის თანახმად, კავშირის წესდების მოთხოვნათა მიხედვით, ერთხმად იქნა მიღებული იქნა შემდეგი გადაწყვეტილებები:

უცვლელად იქნა დატოვებული -

კავშირის სახელწოდება;

იურიდიული მისამართი;

სათათბიროს დელეგატებმა განიხილეს რა კენჭისყრაზე გამოტანილი საკითხი პარტიის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის, ანუ პარტიის ლასკარის თავმჯდომარის არჩევასთან დაკავშირებით, ერთხმად დაადგინეს: პარტიის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ პირად, ანუ პარტიასამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა - უფალია ჩვენი სიმართლე“- ლასკარის თავჯდომარედ მორიგი 4 წლიანი ვადით კვლავ არჩეულ იქნეს დღეისათვის მოქმედი ლასკარის თავმჯდომარე - მიხეილ სალუაშვილი.

 

როგორც ვხედავთ, პარტიის სათათბიროს მონაწილეთა მიერ ერთხმად მიღებული გადაწყვეტილებით უცვლელად იქნა დატოვებული მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების [პარტიების] რეესტრში პარტიის თაობაზე არსებული ყველა ძირითადი მონაცემი [იხ. დან. N1], კერძოდ:

(პარტიის სახელდება, იურიდიული მისამართი, პარტიის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ პირად, ანუ პარტიის უმაღლესი აღმასრულებელი ორგანოს ლასკარის თავმჯდომარედ კვლავ იგივე პირის არჩევა].

 

შესაბამისად, პარტიის სათათბიროს მონაწილეთა მიერ ერთხმად მიღებული გადაწყვეტილებით მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების (პარტიების) რეესტრში რეგისტრაციისადმი დაქვემდებარებული მონაცემების უცვლელად დატოვების გამო,

მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებსაქართველოს ორგანული კანონის 22-, 23- და 24- მუხლებისა და

იუსტიციის მინისტრის 2016 . 9 აგვისტოს N161 ბრძანების საფუძველზე,

ჩვენს პარტიასთან მიმართებაში არ შეიძლება განსახილველად დადგეს - მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების (პარტიების) რეესტრში ცვლილებების შეტანის საკითხი.

 

მიუხედავად ამისა, 2020 წ. აგვისტოს მიწურულს, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების რეგისტრაციდან, ფოსტით მივიღეთ მათ მიერ ჩვენი კავშირის მიმართ მიღებული გადაწყვეტილება P20000048/0-1 [25/08/2020] .. „რეგისტრაციის შესახებ [იხ. დან. N2-1; 2-2], რომელიც წინააღმდეგობაში მოდის:

როგორც დღეს მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნებთან; ასევე

2019 . დეკემბერში, დღეს მოქმედი კანონმდებლობის სრული მოთხოვნებით ჩატარებული ჩვენი კავშირის სათათბიროს სხდომაზე მიღებულ გადაწყვეტილებებთან.

საჯარო რეესტრის შესაბამისი სამსახურის მიერ მიღებული ეს გადაწყვეტილება, ერთგვარ ხელშემშლელ ფაქტორად გვექცა - ჩვენი საარჩევნო გაერთიანების მიერ 2020 წ. 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში დაგეგმილი ღონისძიებების ნორმალურად წარმართვასთან მიმართებაში.

 

მინაწერი:

აქვე გაცნობებთ, რომ ზემოთაღნიშნული საკითხის თაობაზე კანონთან შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით, 2020 წ. 9 სექტემბერს სპეციალური განცხადებით მივმართეთ სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარეს ნათია ჩირიკაშვილს [იხ. დან N3].

 

ზემოთქმულიდან გამომდინარე,

 

საარჩევნო გაერთიანება ზვიადის გზა...“ მოგმართავთ წინადადებით, რათა - უწყებათაშორისო კომისიის სხდომაზე, მსჯელობის საგნად დადგეს ჩვენს მიერ წარმოდგენილი მოთხოვნა:

მიეთითოს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს გაითვალისწინოს დღეს მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნები, და მიიღოს გადაწყვეტილება - ჩვენს პარტიასთან მიმართებაში 2020 წლის 25 აგვისტომდე არსებული პოზიციის კვლავ აღდგენის თაობაზე.

 

პატივისცემით

 

საარჩევნო გაერთიანების:

„ზვიადის გზა

ღმერთის, სიმარლისა და ქვეყნისათვის]“

თავმჯდომარე,

მიხეილ [გელა] სალუაშვილი

ტ. 5[91] 63-63-36

11 სექტემბერი, 2020 წ.

 

 

საქართველოს

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს

ქალბატონ თამარ ჟვანიას

 

ასლი:

ცესკოს

იურიდიული დეპარტამენტის თავმჯდომარეს

ბატონ გიორგი სანტურიანს

 

საარჩევნო გაერთიანების:

„ზვიადის გზა

[ღმერთის, სიმართლისა და ქვეყნისათვის]“

თავმჯდომარის

 

მიმართვა

 

ქალბატონო თამარ!

ბატონო გიორგი!

პატივისცემით გვინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენი პარტია - „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“, 2020 წ. 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის მორიგ არჩევნებში მონაწილეობს სახელდებით: „ზვიადის გზა [ღმერთის, სიმართლისა და ქვეყნისათვის]“.

 

მიმდინარე ეტაპზე ხდება პარტიული სიის ფორმირება, და კანონით განსაზღვრულ ვადებში სიის რეგისტრაციისათვის საჭირო თანდართული დოკუმენტაციის შეგროვება.

კერძოდ, როგორც მოგეხსენებათ საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ითვალისწინებს, რომ

პარტიულ სიას უნდა ერთოდეს:

საქართველოს პარლამენტის წევრობის თითოეული კანდიდატის მიერ შევსებული და ხელმოწერილი სააღრიცხვო ბარათი, უფლების ჩამორთმევის შესახებ ცნობა,

ნარკოლოგიური შემოწმების შესახებ ცნობა,

საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტის ფოტოასლი და ფოტოსურათი.

ნარკოლოგიური შემოწმების შესახებ ცნობა საჯაროა და ქვეყნდება ცესკოს ოფიციალურ ვებგვერდზე“ [მუხლი 115,7 და სხვა].

 

როგორც მოგეხსენებათ, 2015 წ. განხორციელებული ცვლილების თანახმად [27. 10. 2015 წ.; სარეგისტრაციო კოდი       010320000.05.001.017921 „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში მანამდე არსებული ჩანაწერი -

საჯარო სამსახურში მიღებისას, პირმა უნდა წარადგინოს ნარკოლოგიური მომსახურების მიმწოდებელი ან შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა, რომლითაც დასტურდება, საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა I და II სიაში შეტანილი ნივთიერებების მიმართ დამოკიდებულების ნიშნებისა და ამ ნივთიერებათა ექიმის დანიშნულების გარეშე მოხმარების ფაქტის არარსებობა“,

შეიცვალა, და ასეთი სახე მიიღო:

„საჯარო სამსახურიდან მოხელის განთავისუფლება შეიძლება მოხდეს, თუ - „) მან სამსახურში მიღებისას არ წარმოადგინა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ფორმის ნარკოლოგიური შემოწმების ცნობა ან წარმოდგენილი ნარკოლოგიური შემოწმების ცნობა ადასტურებს მის მიერ ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების ფაქტს“ [მუხლი 27, 1-გ].

 

კანონის მიხედვით განისაზღვრა - „სახელმწიფო მოსამსახურეებისა და საჯარო მოსამსახურეების ნარკოლოგიური შემოწმებისა და შესაბამისი ცნობის გაცემის წესი და პირობები“, სადაც კერძოდ ვკითხულობთ:

მუხლი 1

1. წინამდებარე წესი განსაზღვრავს სახელმწიფო/საჯარო სამსახურში წარსადგენად პირის (შემდგომში – გამოსაკვლევი პირი) ნარკოლოგიური შემოწმებისა და შესაბამისი ცნობის გაცემის წესსა და პირობებს.

2. ნარკოლოგიური შემოწმების ცნობა (დანართი 1.1) მოიცავს ორ ფორმას, რომელთაგან ერთში აღნიშნულია, რომ არ დასტურდება/დასტურდება პირის მიერ ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების ფაქტი (ფორმა №1), ხოლო მეორე ადასტურებს/არ ადასტურებს, რომ პირი არ იმყოფება ნარკოლოგიურ აღრიცხვაზე (ფორმა №2“).

 

ამდენად, დღეს მოქმედ კანონმდებლობაში დაფიქსირებულია ცნება: „ნარკოლოგიური შემოწმების ცნობა“, და იქვე განმარტებულია, რომ ზოგადად

„ნარკოლოგიური შემოწმების ცნობა“ მოიცავს ორ ფორმას [იხ. დან. N1 და დან. N2], ანუ თუ კანონით დამატებითი დაკონკრეტება არ არის დაფიქსირებული, დაინტერესებული პირი თავად განსაზღვრავს „ნარკოლოგიური შემოწმების ცნობის“ მისთვის სასურველი ფორმის აღების კანონით განსაზღვრული უფლების რეალიზების შესაძლებლობას

 

 

ქალბატონო თამარ!

ბატონო გიორგი!

როგორც აღვნიშნეთ:

ერთის მხრივ - „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ საქართველოს ორგანულ კანონში, ყოველგვარი დამატებითი კონკრეტიზაციის გარეშე ფიგურირებს მხოლოდ ცნება - „ნარკოლოგიური შემოწმების ცნობა“; ხოლო

მეორეს მხრივ საქართველოში დღეს მოქმედი კანონმდებლობით - „ნარკოლოგიური შემოწმების ცნობა (დანართი 1.1) მოიცავს ორ ფორმას, რომელთაგან ერთში აღნიშნულია, რომ არ დასტურდება/დასტურდება პირის მიერ ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების ფაქტი (ფორმა №1), ხოლო მეორე ადასტურებს/არ ადასტურებს, რომ პირი არ იმყოფება ნარკოლოგიურ აღრიცხვაზე (ფორმა №2“).

 

შესაბამისად, პარტიები, კანონით მონიჭებული უფლებიდან გამომდინარე, თავად ვწყვეტთ - ნარკოლოგიური შემოწმების ცნობის რომელი ფორმა დავურთოთ ცესკოში წარმოსადგენ პარტიულ სიაში მყოფი თითოეული პირისათვის განკუთვნილ საბუთებს.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ცესკოს მიერ 2020 წ. 1 სექტემბერს მიღებულ განკარგულებაში [N71/2020] – „საქართველოს პარლამენტის 2020 წ. 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის ნარკოლოგიური შემოწმების უფლების მინიჭების თაობაზე“, დაფიქსირებულია - „ნარკოლოგიური შემოწმების ცნობა“, რაც სრულად შეესაბამება დღეს მოქმედ კანონისმიერ მოთხოვნებს.

 

ქალბატონო თამარ!

ბატონო გიორგი!

წინამდებარე მიმართვის გაკეთების აუცილებლობა გამოიწვია 2020 წ. 11 სექტემბერს ცესკოს ცხელ ხაზზე, და ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის ცალკეულ წარმომადგენლებთან გამართულმა კონსულტაციის შედეგმა.

 

იმედს ვიტოვებთ, რომ 2020 წ. 31 ოქტომბერს დანიშნულ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მსურველი პარტიების მიერ საქართველოში მოქმედი საკანონმდებლო მოთხოვნით მონიჭებული უფლების, ხსენებული ჩარჩოების ფარგლებში გამოყენება, ცესკოს შესაბამისი სამსახურის მიერ კანონით განსაზღვრულ მოთხოვნათა მიხედვით იქნება გამოყენებული.

 

ჩვენის მხრივ, მზად ვართ მონაწილეობა მივიღოთ, საჭიროების შემთხვევაში, ამ საკითხის ირგვლივ დაგეგმილ ნებისმიერ დროს გამართულ შეხვედრაში.

 

პატივისცემით

 

საარჩევნო გაერთიანების:

„ზვიადის გზა

[ღმერთის, სიმართლისა და ქვეყნისათვის]“

თავმჯდომარე,

მიხეილ [გელა] სალუაშვილი

ტ. 5[91] 63-63-36

12 სექტემბერი, 2020 წ.

 

 

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის

უწყებათაშორისი კომისიის

სამდივნოს

 

საარჩევნო გაერთიანების:

„ზვიადის გზა

[ღმერთის, სიმართლისა და ქვეყნისათვის]“

თავმჯდომარის

 

განცხადება

 

როგორც მოგეხსენებათ საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ითვალისწინებს, რომ 2020 წ. 31 ოქტომბერს დანიშნულ საპარლამენტო არჩევნებშო მონაწილე პარტიებმა, პარტიულ სიაში მყოფი თითოეული წევრის შესახებ თანდართულ დოკუმენტებთა ერთად უნდა წარადგინონ:

საქართველოს პარლამენტის წევრობის თითოეული კანდიდატის მიერ შევსებული და ხელმოწერილი სააღრიცხვო ბარათი, უფლების ჩამორთმევის შესახებ ცნობა,

ნარკოლოგიური შემოწმების შესახებ ცნობა,

საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტის ფოტოასლი და ფოტოსურათი.

ნარკოლოგიური შემოწმების შესახებ ცნობა საჯაროა და ქვეყნდება ცესკოს ოფიციალურ ვებგვერდზე“ [მუხლი 115,7 და სხვა].

 

აქვე შეგახსენებთ, რომ 2015 წ. განხორციელებული ცვლილების თანახმად [27. 10. 2015 წ.; სარეგისტრაციო კოდი       010320000.05.001.017921 „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში მანამდე არსებული ჩანაწერი -

საჯარო სამსახურში მიღებისას, პირმა უნდა წარადგინოს ნარკოლოგიური მომსახურების მიმწოდებელი ან შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა, რომლითაც დასტურდება, საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა I და II სიაში შეტანილი ნივთიერებების მიმართ დამოკიდებულების ნიშნებისა და ამ ნივთიერებათა ექიმის დანიშნულების გარეშე მოხმარების ფაქტის არარსებობა“,

შეიცვალა, და ასეთი სახე მიიღო:

„საჯარო სამსახურიდან მოხელის განთავისუფლება შეიძლება მოხდეს, თუ - „) მან სამსახურში მიღებისას არ წარმოადგინა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ფორმის ნარკოლოგიური შემოწმების ცნობა ან წარმოდგენილი ნარკოლოგიური შემოწმების ცნობა ადასტურებს მის მიერ ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების ფაქტს“ [მუხლი 27, 1-გ].

 

კანონის მიხედვით განისაზღვრა - „სახელმწიფო მოსამსახურეებისა და საჯარო მოსამსახურეების ნარკოლოგიური შემოწმებისა და შესაბამისი ცნობის გაცემის წესი და პირობები“, სადაც კერძოდ ვკითხულობთ:

მუხლი 1

1. წინამდებარე წესი განსაზღვრავს სახელმწიფო/საჯარო სამსახურში წარსადგენად პირის (შემდგომში – გამოსაკვლევი პირი) ნარკოლოგიური შემოწმებისა და შესაბამისი ცნობის გაცემის წესსა და პირობებს.

2. ნარკოლოგიური შემოწმების ცნობა (დანართი 1.1) მოიცავს ორ ფორმას, რომელთაგან ერთში აღნიშნულია, რომ არ დასტურდება/დასტურდება პირის მიერ ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების ფაქტი (ფორმა №1), ხოლო მეორე ადასტურებს/არ ადასტურებს, რომ პირი არ იმყოფება ნარკოლოგიურ აღრიცხვაზე (ფორმა №2“)“.

 

ამდენად, დღეს მოქმედ კანონმდებლობაში დაფიქსირებულია ცნება: „ნარკოლოგიური შემოწმების ცნობა“, და იქვე განმარტებულია, რომ ზოგადად

„ნარკოლოგიური შემოწმების ცნობა“ მოიცავს ორ ფორმას [იხ. დან. N1 და დან. N2], ანუ თუ კანონით დამატებითი დაკონკრეტება არ არის დაფიქსირებული, დაინტერესებული პირი თავად განსაზღვრავს „ნარკოლოგიური შემოწმების ცნობის“ მისთვის სასურველი ფორმის აღების კანონით განსაზღვრული უფლების რეალიზების შესაძლებლობას.

აღნიშნულის თაობაზე, ცესკოს ცხელ ხაზზე დაფიქსირებული საუბრის შედეგიდან გამომდინარე, გვსურს რა თავიდან ავიცილოთ ყოველგვარი შესაძლო გაუგებრობა ნარკოლოგიური შემოწმების ცნობის - არსებული ორი ფორმიდან, ერთ-ერთის ცესკოში წარდგენისას პარტიების მიერ კანონით განსაზღვრული უფლების რეალიზებისას,

ცესკოს თავმჯდომარისა და ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტისათვის ზემოთ აღნიშნული საკითხის კანონისმიერი გადაწყვეტილების მიზნით გაკეთებული მიმართვის [იხ. დანართი, 12. 09. 2020 წ.] პარალელურად,

 

საარჩევნო გაერთიანება ზვიადის გზა...“ მოგმართავთ წინადადებით, რათა - უწყებათაშორისო კომისიის უახლოეს სხდომაზე, მსჯელობის საგნად დადგეს ჩვენს მიერ წარმოდგენილი მოთხოვნა.

 

პატივისცემით

 

საარჩევნო გაერთიანების:

„ზვიადის გზა

ღმერთის, სიმარლისა და ქვეყნისათვის]“

თავმჯდომარე,

მიხეილ [გელა] სალუაშვილი

ტ. 5[91] 63-63-36

12 სექტემბერი, 2020 წ.