Print

ბიბლია და ქართლის ცხოვრება - 4 ნაწილი [ქართულ და სომხურ წყაროთა შედარებისათვის]

 ბუკლეტი   იხილავთ ისტორიოგრაფიაში ცნობილ ორ უძველეს წერილობით წყაროთა შორის დაფიქსირებულ "განსხვავებათა' ანალიზს...