Display #
№29 განმარტებითი ბარათი [თავისუფლების ქარტია] Super User 767
№29 საკანონმდებლო წინადადება [თავისუფლების ქარტია] Super User 405
ღია მიმართვა - დავით უსუფაშვილს! Super User 495
№28 - განმარტებითი ბარათი [მაჟორიტარები] Super User 583
№28 საკანონმდებლო წინადადება [მაჟორიტარები] Super User 558
№ 28 ღია მიმართვა [მაჟორიტარები] Super User 464
№ 27 - განმარტებითი ბარათი [არჩევნების ჩატარებულად ცნობის ზღვართან დაკავშირებით] Super User 499
№ 27 - საკანონმდებლო წინადადება [არჩევნების ჩატარებულად ცნობის ზღვართან დაკავშირებით] Super User 549
№ 27 - ღია მიმართვა [არჩევნების ჩატარებულად ცნობის ზღვართან დაკავშირებით] Super User 495
№ 26 საკანონმდებლო წინადადების განმარტებითი ბარათი [მაჟორიტარი დეპუტაციის არჩევის ახალი წესის შესახებ] Super User 350