Display #
№29 განმარტებითი ბარათი [თავისუფლების ქარტია] Super User 664
№29 საკანონმდებლო წინადადება [თავისუფლების ქარტია] Super User 361
ღია მიმართვა - დავით უსუფაშვილს! Super User 436
№28 - განმარტებითი ბარათი [მაჟორიტარები] Super User 514
№28 საკანონმდებლო წინადადება [მაჟორიტარები] Super User 491
№ 28 ღია მიმართვა [მაჟორიტარები] Super User 410
№ 27 - განმარტებითი ბარათი [არჩევნების ჩატარებულად ცნობის ზღვართან დაკავშირებით] Super User 463
№ 27 - საკანონმდებლო წინადადება [არჩევნების ჩატარებულად ცნობის ზღვართან დაკავშირებით] Super User 497
№ 27 - ღია მიმართვა [არჩევნების ჩატარებულად ცნობის ზღვართან დაკავშირებით] Super User 454
№ 26 საკანონმდებლო წინადადების განმარტებითი ბარათი [მაჟორიტარი დეპუტაციის არჩევის ახალი წესის შესახებ] Super User 335