Print

2019 წ. 27 ივლისის გადაწყვეტილება

სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა

უფალია ჩვენი სიმართლე“-

ლასკარის

2019 წლის 27 ივლისის

გადაწყვეტილება

 

სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის 2019 . 27 ივლისის ღია სხდომაზე:

კავშირის წესდების მე-6 მუხლის თანახმად, დაადგინეს:

1. უახლოესი ერთი თვის ვადაში მოწვეულ იქნეს კავშირის მე-11 სათათბიროს სხდომა.

3. დაევალოს ლასკარის თავმჯდომარეს [მიხეილ სალუაშვილი] და ლასკარის საორგანიზაციო მდივანს [ეთერ ჩხეტია] ერთი კვირის ვადაში უზრუნველყონ სათათბირო სხდომაში მონაწილეობის მიზნით კავშირის შესაბამისი სტრუქტურების ინფორმირება.

 

სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა

უფალია ჩვენი სიმართლე-ს

ლასკარის თავმჯდომარე

მიხეილ (გელა)

სალუაშვილი