Print

31 დეკემბერი 2011 წ.

„სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს

ლასკარის

2011 წლის 31 დეკემბრის

 

გადაწყვეტილება

 

„სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის 2011 წლის 31 დეკემბრის სხდომას ესწრებოდნენ - მიხეილ (გელა) სალუაშვილი, რევაზ კობიაშვილი, მევლუდ მამადაშვილი, თენგიზ ჯიქია, ეთერ ჩხეტია და ლეილა მეფარიძე.

 

მოისმინეს:

„სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის თავმჯდომარის მიხეილ (გელა) სალუაშვილის მიერ სათათბიროს 2011 წლის 1 დეკემბრის მე-8 და 13 დეკემბრის მე-9 საგანგებო სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად მომზადებული: „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს `პოლიტიკური პრიორიტეტების რამოდენიმე საკითხი~.

 

დაადგინეს:

„სამართლიანობის აღდგენის კავშირი: ხმა ერისა“-ს სათათბიროს 2011 წლის 1 დეკემბრის მე-8 და 13 დეკემბრის მე-9 საგანგებო სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად დამტკიცდეს: „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს „პოლიტიკური პრიორიტეტების რამოდენიმე საკითხი“-ს შემდეგი საბოლოო რედაქცია:

 

1.    საქართველოში მართლმადიდებელი სარწმუნოების - სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება;

2.    1991-1992 წლების დეკემბერ-იანვრის მოვლენების (სამხედრო გზით მოწყობილი სახელმწიფო გადატრიალება) ისტორიულ-სამართლებრივი შეფასება;

3.    1991-1992 წლების დეკემბერ-იანვრის მოვლენების (სამხედრო გზით მოწყობილი სახელმწიფო გადატრიალება) შემდგომად ქვეყანაში დარღვეული კანონიერებისა და სამართლიანობის აღდგენის მექანიზმის შემუშავება;

4.    ქართული სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მშვიდობიანი და სამართლებრივი გზით აღდგენა-დამკვიდრება;

5.    საქართველო უნდა იყოს სამხარეო პრინციპებზე დაფუძნებული უნიტარული სახელმწიფო;

6.    საქართველო უნდა გახდეს მუდმივი აქტიური ნეიტრალიტეტის მქონე სახელმწიფო;

7.    საქართველო არ უნდა იყოს რომელიმე სამხედრო, თუ სამხედრო-პოლიტიკური გაერთიანების წევრი ქვეყანა;

8.    საქართველოს ტერიტორიაზე არასოდეს არ უნდა განთავსდეს უცხო ქვეყნის სამხედრო ბაზები;

9.    საქართველოს შეიარაღებული კონტინგენტი არასოდეს არ მიიღებს მონაწილეობას მსოფლიოს რომელიმე კუთხეში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციებში;

10.  საქართველოს საგარეო კურსი აგებული იქნება კეთილმეზობლურ პოლიტიკაზე, რაც დაეფუძნება საერთაშორისო პრინციპებზე დაყრდნობით შექმნილ ნებისმიერ გაერთიანებასა, თუ მისი ცალკეულ წევრ სახელ-მწიფოსთან ორმხრივად მისაღები ურთიერთობის ფუნდამენტურ დებულებებს;

11.  საქართველო, როგორც კავკასიის რეგიონის ცენტრალური სახელმწიფო, ესწრაფვის - „კავკასიის მშვიდობიანი სახლის“ ჩამოყალიბებასა და მასში თავისი აქტიური როლის გამოკვეთის გზით მსოფლიოში მშვიდობის დამყარებაში თავისი წვლილის შეტანას;

12.  ყველაფერი უნდა გაკეთდეს ქვეყნის პოლიტიკური მმართველობის მხოლოდ მშვიდობიანი და არჩევნების გზით ცვლილების დამკვიდრე-ბისათვის საჭირო იურიდიული, სამართლებრივი და პოლიტიკური მექანიზმების შემუშავებისათვის;

13.  საკანონმდებლო ბაზის სრულ-ყოფის გზით უნდა მოხდეს ქვეყნის საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და მაკონტროლებელი მძლავრი სისტემის ჩამოყალიბება;

14.  საკანონმდებლო დონეზე შემუშავებული უნდა იქნეს მედია-ცენტრების ნორმალურად ფუნქციონირებისათვის საჭირო ის სამართლებრივი ჩარჩოები, რომლებიც უზრუნველყოფენ საინფორმაციო საშუალებათა ფართო სპექტრის რეალურ დამოუკიდებლობასა და მათი ე.წ. მეოთხე სახელისუფლო შტოდ ჩამოყალიბებას;

15.  უნდა შემუშავდეს ქვეყანაში მომქმედი საპარლამენტო და არასაპარლამენტო პოლიტიკური გაერთიანებებისა და არასამთავრობო სექტორის ნორმალური, ურთიერთმისაღები და თანამშრომლობისათვის საჭირო ძირითადი პრინციპები;

16.  უნდა შეიქმნას სამართლებრივი ბაზა ქვეყანაში ჯანსაღი პოლიტიკური და ეკონომიკური კონკურენციისათვის საჭირო გარემოს ჩამოყალიბებისათვის.

 

„სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს

ლასკარის თავმჯდომარე

 

მიხეილ(გელა)

სალუაშვილი

31 დეკემბერი, 2011 წ.