ბუკლეტი   იხილავთ 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე პრეზიდენტობის კანდიდატ - მიხეილ [გელა] სალუაშვილის საპრეზიდენტო პეოგრამის თეზისურ ვერსიას