საპრეზიდენტო საარჩევნო პროგრამა:

„გაბრწყინებული საქართველოსთვის!..“

[16 პუნქტიანი პროგრამის მე-8 ნაწილი]

მშვიდობიანი კავკასიის რეგიონის ჩამოყალიბების საკითხისათვის

 

 

პროექტი

საქართველოს პრეზიდენტის

ბრძანებულება №8

2018 წლის ნოემბერი

. თბილისი

პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან არსებული:

საერთაშორისო რეგიონალური ორგანიზაცია

„კავკასია - მშვიდობის სახლი“-ს

ჩამოყალიბების მოსამზადებელი

დროებითი კომისიის შექმნისესახებ

 

ვეყრდნობი რა 2018 წლის 28 ოქტომბერს ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში საქართველოს მოსახლეობის მიერ გამოხატულ ნებას, საქართველოს კონსტიტუციის 53-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტის თანახმად:

1. შეიქმნას: „პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან არსებული - საერთაშორისო რეგიონალური ორგანიზავია: „კავკასია მშვიდობის სახლი“-ს ჩამოყალიბების მოსამზადებელი დროებითი კომისია“;

2. „პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან არსებული - საერთაშორისო რეგიონალური ორგანიზავია: „კავკასია მშვიდობის სახლი“-ს ჩამოყალიბების მოსამზადებელი დროებითი კომისიის“ სტრუქტურა და სამუშაო დებულება დამტკიცებულ იქნეს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ მიღებული შესაბამისი განკარგულებით.

3. ეს ბრძანებულება ძალაში შევიდეს მისი გამოქვეყნებისთანავე.

 

მიხეილ  სალუაშვილი

 

 

საერთაშორისო რეგიონალური ორგანიზავია:

„კავკასია მშვიდობის სახლი“

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომად, კავკასია გადაიქცა გეოპოლიტიკური ინტერესების გზაჯვარედინზე მყოფ იმ რეგიონად, რომელიც, გადაუწყვეტელი კონფლიქტების გამო (ჩეჩნეთი, აფხაზეთი, ცხინვალი ოლქი, მთიანი ყარაბაღი), დედამიწის ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ წერტილად ითვლება.

მიზეზთა გამო დიპლომატიური ურ-თიერთობა შეწყვეტილია: საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციას შორის; აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის; დღემდე ჩაკეტილია თურქეთისა და სომხეთის საზღვარი...

 

ვგონებთ უკვე დადგა დრო, რომ კავკასიის რეგიონში შემავალმა სახელმწიფოებმა, მსოფლიო თანამეგობრობასთან ერთად, თავადვე აიღონ პასუხისმგებლობა დედამიწის ამ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მონაკვეთში მშვიდობის მყარი გარანტიების შექმნასთან დაკავშირებით.

 

საქართველოს პრეზიდენტის რანგში საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი ორიენტირი იქნება მშვიდობიანი კავკასიის რეგიონის ჩამოყალიბება.

ამ მიზნით მომზადებული ჩვენი  წინადადება ითვალისწინებს:

საერთაშორისო რეგიონალური ორგანიზაცია: კავკასია მშვიდობის სახლი- ჩამოყალიბებას,

რომელიც შეიქმნება:

კავკასიის რეგიონში შემავალი ხუთი სახელმწიფოს

- აზერბაიჯანის,

- თურქეთის,

- რუსეთის ფედერაციის,

- საქართველოსა და

- სომხეთის მიერ,

გაერო- წესდებით გათვალისწინებული საერთაშორისო სამართლის პრინციპებზე აგებული ხელშეკრულების საფუძველზე, და

რომლის შტაბ-ბინაც განთავსებული იქნება - საქართველოში, ქალაქ - ქუთაისში მდებარე პარლამენტის შენობაში.

 

საერთაშორისო რეგიონალური ორგანიზაცია: „კავკასია - მშვიდობის სახლი“, გაითვალისწინებს რა გაერო- წესდების 52- და 54- მუხლების სულისკვეთებას, ჩამოყალიბდება, რათა თავისი წვლილი შეიტანოს კავკასიის რეგიონში უშიშროების, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და სხვა პრობლემების გადაწყვეტის მიზნების განხორციელებაში;

 

საერთაშორისო რეგიონალური ორგანიზაცია: კავკასია - მშვიდობის სახლი- წევრი სახელმწიფოები დარჩებიან დამოუკიდებელ, სუვერენულ და თანასწორუფლებიან სახელმწიფოებად;

საერთაშორისო რეგიონალური ორგანიზაცია: კავკასია - მშვიდობის სახლი“, მასში გაერთიანებული სა-ხელმწიფოების ძალისხმევით, შეეცდება რეგიონში - მშვიდობისა და ხალხთა უშიშროების საკითხების, ერთმანეთს შორის ეკონომიკური, კულტუ-რული, სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის განვითარების ეფექტიანობის ამაღლებას;

 

საერთაშორისო რეგიონალური ორგანიზაცია: კავკასია - მშვიდობის სახლი- თითოეულმა წევრმა სახელმწიფომ უნდა აიღოს ვალდებულება, რომ:

შეიარაღებული ძალები არ გახდება სახელმწიფოთაშორისო ურთიერთობაში მთავარი დასაყრდენი, დაემორჩილება მხოლოდ საერთაშორისო სამართლით განსაზღვრულ პრინციპებს და სხვანაირად არ იქნება გამოყენებული, თუ არა თითოეული ქვეყნის ინტერესების, მისი ტერიტორიული მთლიანობისა და თავ-დაცვის უნარიანობის განმტკიცებისათვის;

 

საერთაშორისო რეგიონალური ორგანიზაცია: კავკასია - მშვიდობის სახლი- თითოეული წევრი სა-ხელმწიფო უნდა გაემიჯნოს ყოველგვარი ძალადობის გამოყენებას და დასახული მიზნების მიღწევისათვის იბრძოლოს მხოლოდ სამართლებრივი, მშვიდობიანი და პოლიტიკური საშუალებებით;

 

საერთაშორისო რეგიონალური ორგანიზაცია: კავკასია - მშვიდობის სახლი- თითოეული წევრი სა-ხელმწიფო შეეცდება განამტკიცოს ადამიანის ძირითად უფლებათა, ადამიანის პიროვნების ღირსებისა და ღირებულებათა თანასწორუფლე-ბიანობის რწმენა;

 

საერთაშორისო რეგიონალური ორგანიზაცია: კავკასია - მშვიდობის სახლი- თითოეული წევრი სახელმწიფო ხელს შეუწყობს სოციალურ პროგრესს და ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებას უფრო მეტი თავი-სუფლების პირობებში;

საერთაშორისო რეგიონალური ორგანიზაცია: კავკასია - მშვიდობის სახლი- თითოეული წევრი სა-ხელმწიფო გააერთიანებს თავის ძალისხმევას ზოგადად მსოფლიოში და მათ შორის კავკასიის რეგიონში მშვიდობისა და უშიშროების დაცვის მიზნით.