სამეცნიერო-სასწავლო წიგნები

[1989-1991 ..]


1. მონოგრაფია

მიხეილ სალუაშვილი, გიორგი მსხილაძე

„ახალი გასაშლელი ასაწყობ- დასაშლელი თაღოვანი გადახურვის კონსტრუქცია“,

რედაქტორი: პროფ. ბორის სალუქვაძე;

რეცენზენტები: აკად. პროფ. ვ. ბირულოვი (ნოვოსიბირსკი), პროფ. გ, კიზირია (თბილისი), პროფ. ნ. ლეონტიევი (მოსკოვი), პროფ. ე. მეძმარიაშვილი (თბილისი)/ /

/რუსულად/, თბილისი, 1990 წ. 404 გვ.;

 

22 - სასწავლო სახელმძღვანელო

[ნაშრომები ინახება:

საქართველოს პარლამენტის

ეროვნულ (საჯარობიბლიოთეკაში]


7 - ძირითადი სახელმძღვანელო

დაცვითი ნაგებობები : კონსტრუირება და ანგარიში :

სახელმძღვ. სტუ სამშენებლო პროფილის სტუდ.-თვის. - თბ., 1991. – 21 სმ.

[MFN: 15002]

 თემატიკა:  დაცვითი ნაგებობებიშენობა-ნაგებობათა რადიაციასაწინაღო დაცვა;

 შეიცავს 4 ტომს. ესენია: 

 

1. მიხეილ სალუაშვილი,

 დაცვითი ნაგებობები : კონსტრუირება და ანგარიში :

სახელმძღვსტუ სამშენებლო პროფილის სტუდ.-თვის.

[რეცენზენტი: სტუ-ს სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრის გამგე, პროფ. ელგ, მეძმარიაშვილი, უფრ. მასწავლ., პოდპოლკოვნიკი ნ. ცხადაია]

 . 1, (. 1): თავშესაფრები,  

თბ. 1991. - 21 სმ. , 1-176 გვ. : ნახ.. - [3 .] [MFN: 15003]

 UDC: 699.85 + 699.887.5](075.8)

 თემატიკა: დაცვითი ნაგებობებიშენობა-ნაგებობათა  რადიაციასაწინაღო  დაცვა თავშესაფრები;

 F 77.839/3 - ხელუხლებელი ფონდი;

 

 2. მიხეილ სალუაშვილი,

 დაცვითი ნაგებობები : კონსტრუირება და ანგარიში :

სახელმძღვსტუ სამშენებლო პროფილის სტუდ.-თვის.

[რეცენზენტი: სტუ-ს სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრის გამგე, პროფ. ელგ, მეძმარიაშვილი, უფრ. მასწავლ., პოდპოლკოვნიკი ნ. ცხადაია]

 . 1, (. 2) : თავშესაფრები,   

თბ. 1991. 21 სმ. 177-288 გვ. : ნახ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 282-283. - [3 .] [MFN: 15004]

 UDC: 699.85 + 699.887.5](075.8)

თემატიკა: დაცვითი ნაგებობებიშენობა-ნაგებობათა  რადიაციასაწინაღო  დაცვა თავშესაფრები;  

F 77.840/3 - ხელუხლებელი ფონდი;

 

 3. მიხეილ სალუაშვილი,

 დაცვითი ნაგებობები : კონსტრუირება და ანგარიში :

სახელმძღვსტუ სამშენებლო პროფილის სტუდ.-თვის.

[რეცენზენტი: სტუ-ს სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრის გამგე, პროფ. ელგ, მეძმარიაშვილი, უფრ. მასწავლ., პოდპოლკოვნიკი ნ. ცხადაია]

 . 3 : რადიაციასაწინაღო საფრები. 

თბ. 1991. 21 სმ. – 126 გვ. : ნახ.. - ბიბლიოგრ.:  გვ. 123. - [2.] [MFN: 15005]

 UDC: 699.85 + 699.887.5](075.8)

თემატიკა: დაცვითი ნაგებობებიშენობა-ნაგებობათა  რადიაციასაწინაღო  დაცვა თავშესაფრები;

 F 77.841/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

 4. მიხეილ სალუაშვილი,

 დაცვითი ნაგებობები : კონსტრუირება და ანგარიში :

სახელმძღვსტუ სამშენებლო პროფილის სტუდ.-თვის.

[რეცენზენტი: უფრ. მასწავლ., პოდპოლკოვნიკი ნ. ცხადაია]

. 4 : რადიაციასაწინაღო დაცვის ანგარიში. 

თბ. 1991 წ. 21 სმ. – 52 გვ.: ნახ.. ბიბლიოგრ.:  გვ. 51. - [2 .] [MFN: 15006]

 UDC: 699.85 + 699.887.5](075.8)

თემატიკა: დაცვითი ნაგებობებიშენობა-ნაგებობათა  რადიაციასაწინაღო  დაცვა თავშესაფრები;

 F 77.842/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

5. მიხეილ სალუაშვილი, ელგუჯა მეძმარიაშვილი 

დაცვითი ნაგებობების დაპროექტების სპეციალური საკითხები :

სახელმძღვსტუ სამშენებლო პროფილის სტუდ.-თვის. [რეცენზენტი: დოც. გ. ბედუკაძე]

თბ. : ტექნუნ-ტი, 1991. – 136 გვ. : ნახ. ; 21 სმ., [MFN: 15007]

 UDC: 699.852.001.12(075.8)

 თემატიკა: მიწისქვეშა დაცვითი ნაგებობებითავშესაფრები;

 F 77.843/3 - ხელუხლებელი ფონდი;

 

 6. მიხეილ სალუაშვილი

 დაცვითი ნაგებობების კონსტრუქციებზე მომქმედი დინამიური დატვირთვები :

სახელმძღვსტუ სამშენებლო პროფილის სტუდ.-თვის.

[რეცენზენტი: უფრ. მასწავლ., პოდპოლკოვნიკი ნ. ცხადაია]

თბ. : ტექნუნ-ტი, 1991. – 46 გვ. ; 21სმ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 43. - [2 .] [MFN: 15010]

 UDC: 699.852(075.8)

 თემატიკა: დაცვითი  ნაგებობები დინამიური  დატვირთვები საჰაერო  დარტყმითი  ტალღა ბირთვული აფეთქებები;

 F 77.844/3 - ხელუხლებელი ფონდი;

 

7. მიხეილ სალუაშვილი

 მასიური ხანძრების შედეგად დაცვითი ნაგებობების შემომზღუდავ კონსტრუქციებზე სითბური ზემოქმედება:

სახელმძღვსტუ სამშენებლო პროფილის სტუდ.-თვის.

[რეცენზენტი: უფრ. მასწავლ., პოდპოლკოვნიკი ნ. ცხადაია]

თბ. : ტექნუნ-ტი, 1991.38 გვ. ; 21 სმ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 36. - [2 .] [MFN: 15010]

 UDC: 699.852(075.8)

 

                                                                        9 - დამხმარე სახელმძღვანელო

1. მიხეილ სალუაშვილი

ლექსიკონ-ცნობარი:

 სამოქალაქო თავდაცვის სისტემაში გამოყენებული სპეციალური  ტერმინები, შემოკლებული  აღნიშვნებიპირობითი ნიშნები და საზომი ერთეულები :

დამხმსახელმძღვ. სამოქალაქო თავდაცვის სწავლების სისტემაში ჩაბმული სტუდ.

/რედ.: უფრ. მასწ. პოლკ. კრუგლიაკი

რეცენზენტი: უფრ. მასწ. პოდპოლკოვნიკი ნ, ცხადაია/

თბ., 1989. – 158 გვ. ; 20 სმ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 156. - [1 . და 50.], [MFN: 1105]

 UDC: 355.58(035) + 355.58(038)

 თემატიკა: სამოქალაქო თავდაცვა - ცნობარები;

 K 212.237/3 - საერთო ფონდი

F 65.758/3 - ხელუხლებელი ფონდი

P 1558/1989 - ხელუხლებელი ფონდი;

 

 2. მიხეილ სალუაშვილი,

სამოქალაქო თავდაცვის შემსწავლელი კურსის ძირითადი საკითხები : 

დამხმსახელმძღვ.საქტექნუნ-ტი ; სალუაშვილის საერთო რედ., მე-2 და მე-3 თავი აგრეთვე ნ. ცხადაია/

/რედ.: უფრ. მასწ. პოლკ. კრუგლიაკი ; რეცენზენტი: ტ.მ.კ. გ. ბიჭიაშვილი/

 თბ., 1990. – 154 გვ. : ილ. ; 21 სმ.. [1 . და 50.] [MFN: 3909]

 UDC: 355.586(075.8)

 თემატიკა: სამოქალაქო თავდაცვა;

 K 214.125/3 - საერთო ფონდი

F 65.492/3 - ხელუხლებელი ფონდი

P 80/1990 - ხელუხლებელი ფონდი;

 

3. მიხეილ სალუაშვილი, იაკობ კრუგლიაკი

 სამრეწველო ობიექტების შეუფერხებელი ანუ სტაბილური მუშაობის კვლევის ძირითადი საკითხები :

დამხმსახელმძღვ. სამ. თავდ. სწავლების სისტემაში ჩაბმული სტუ- სტუდ.

/რედ.: უფრ. მასწ. პოდპოლკ. ნ. ცხადაია ; რეცენზენტი: ტ.მ.კ. გ. ბიჭიაშვილი/

თბ., 1990. – 36 გვ. ; 21 სმ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 35. – 30 . [MFN: 25752]

 UDC: 355.586(075.8)

 თემატიკა: სამოქალაქო თავდაცვა 

 F 65.746/3 - ხელუხლებელი ფონდი

F 65.585/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

4. მიხეილ სალუაშვილი

დაცვითი ნაგებობების დაპროექტების საფუძვლები

(დამხმ. სახელმძღვ. სამშენებლო პროფილის სტუდ.-თვის) /სტუ ; 

თბ. : ტექნუნ-ტი, 1991. – 174 გვ. ; 21სმ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 170. - [2 .]

[MFN: 15013]

 UDC: 699.85.001.12

 თემატიკა:დაცვითი ნაგებობების დაპროექტებათავშესაფრები რადიაციასაწინააღმდეგო დაცვა;

 F 77.847/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

 5. მიხეილ სალუაშვილი, გ. ამაშუკელი

მიწისქვეშა  სამთო  გამონამუშევრებში  დაცვითი  ნაგებობების  დაპროექტების  საფუძვლები  (დამხმსახელმძღვ.)

თბ. : ტექნუნ-ტი, 1991. – 58 გვ. ; 21 სმ.. - [2. 50 კ.]

[MFN: 15008]

 UDC: 699.852.001.12(075.8)

 თემატიკა:მიწისქვეშა დაცვითი ნაგებობებითავშესაფრები;

 F 77.838/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

 6. მიხეილ სალუაშვილი

 დაცვითი ნაგებობების შესასვლელები და ავარიული გამოსასვლელები 

დამხმსახელმძღვ. სამშენებლო პროფილის სტუდ.-თვის 

[რეცენზენტი: სტუ-ს სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრის გამგე, პროფ. ელგ, მეძმარიაშვილი]

თბ. : ტექნ უნ-ტი, 1991. – 34 გვ. : ნახ. ; 21 სმ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 32. -[1 .]

[MFN: 15011]

 UDC: 699.85(075.8)

 თემატიკა: დაცვითი  ნაგებობების  შესასვლელები  და  გამოსასვლელები დამხმარე  სათავსოების  დაგეგმარება;

 F 77.845/3 - ხელუხლებელი ფონდი

  

7. მიხეილ სალუაშვილი, ზურაბ ნიკვაშვილი

შენობა-ნაგებობათა დაპროექტების ხანძარსაწინაღო საფუძვლები :

(დამხმსახელმძღვ. სამშენებლო პროფილის სტუდ.-თვის)

თბ. : ტექნუნ-ტი, 1991. – 44 გვ. : ნახ. ; 21 სმ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 42. - [1. ]

[MFN: 15012]

 UDC: 699.81.001.12(075.8)

 თემატიკა:  შენობა-ნაგებობათა ხანძარსაწინაღო დაცვაადამიანების ევაკუაცია;

 F 77.846/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

8. მიხეილ სალუაშვილი, ზურაბ ნიკვაშვილი

თავშესაფრების ჰერმეტულობის გაანგარიშების მეთოდიკა

(დამხმსახელმძღვ. სამშენებლო პროფილის სტუდ.-თვის)

თბ. : ტექნუნ-ტი, 1991.18 გვ. : ნახ. ; 21 სმ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 16. - [50 კ. ]

[MFN: 15012]

 UDC: 699.81.001.12(075.8)

 

9. მიხეილ სალუაშვილი, ზურაბ ნიკვაშვილი

თავშესაფრების ჰიდროსაიზოლაციო ფენილის გაანგარიშება

(დამხმსახელმძღვ. სამშენებლო პროფილის სტუდ.-თვის)

თბ. : ტექნუნ-ტი, 1991.18 გვ. : ნახ. ; 21 სმ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 15. - [50 კ. ]

[MFN: 15012]

 UDC: 699.81.001.12(075.8)

 

 

                                                                   6 - მეთოდური მითითება

1. მიხეილ სალუაშვილი

მეთოდური მითითებები რადიაციული და ქიმიური მდგომარეობის შესაფასებლად აგრეთვე ქიმიური დაზიანების მეორადი კერების (ძმშნ) შეფასების  მეთოდიკა

 /საქპოლიტექნინ-ტი ;   სალუაშვილი. (შემდგ.);  ცხადაია. (შემდგ.);

რეცენზენტი - გ. ჩიხლაძე

თბ., 1989. – 98 გვ.: ილ. ; 21 სმ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 94 . - უფ., [MFN: 2342]

 UDC: 355.587:623.459(072) + 355.587:621.039(072)

 თემატიკა: რადიაციული დაზიანების კერებიქიმიური დაზიანების კერები;

K 208.632/3 - საერთო ფონდი

K 209.915/3 - საერთო ფონდი

F 65.075/3 - ხელუხლებელი ფონდი

PS 603/1989 - ხელუხლებელი ფონდი

 

 2. მიხეილ სალუაშვილი

 მეთოდური მითითება რადიაციული მდგომარეობის შეფასებისათვის 

რეცენზენტი - უფრ. მასწ. ნ. ცხადაია. სტუ.

თბ., 1990. – 52 გვ. ; 21 სმ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 49. - უფასო [MFN: 25746]

 UDC: 355.587:621.039(072)

 თემატიკა: რადიაციული მდგომარეობის შეფასება;

 F 65.751/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

 3. მიხეილ სალუაშვილი

მეთოდური მითითება ქიმიური დაზიანების კერების (ძმშნშეფასებისათვის 

რეცენზენტი - უფრ. მასწ. ნ. ცხადაია. სტუ.

თბ., 1990. – 26 გვ. ; 21 სმ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 23. - უფასო [MFN: 25749]

 UDC: 355.587:623.459(072)

 თემატიკა: ქიმიური დაზიანების კერები;

 F 65.761/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

 4. მიხეილ სალუაშვილი

 მეთოდური მითითება ქიმიური მდგომარეობის შეფასებისათვის 

რეცენზენტი - უფრ. მასწ. ნ. ცხადაია. სტუ.

თბ., 1990. – 34 გვ.; 21 სმ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 31. - ფასო [MFN: 25750]

 UDC: 355.587:623.459(072)

 თემატიკა: ქიმიური დაზიანების შეფასება;

 F 65.584/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

5. მიხეილ სალუაშვილი, გიორგი ბიჭიაშვილი

 სამოქალაქო თავდაცვის საანგარიშო სახაზავი : (აღწერა და გამოყენებისთანამიმდევრობა).

რეცენზენტი - უფრ. მასწ. პოლკ. ი. კრუგლიაკი სტუ.

თბ., 1990. – 64 გვ. ; 20სმ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 62. – 35 . [MFN: 25751]

 UDC: 531.716.1 + 686.864.1

 თემატიკა: საანგარიშო სახაზავი;

 F 65.750/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

6. მიხეილ სალუაშვილი

 მეთოდური მითითება ძლიერმოქმედი შხამიანი ნივთიერებებისაგან [ძმშნ] წარმოქმნილი ქიმიური დაზიანების მეორადი კერების შეფასებისათვის 

რეცენზენტი - უფრ. მასწ. ნ. ცხადაია. სტუ.

თბ., 1991 წ. – 38 გვ.; 21 სმ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 34. - ფასო [MFN: 25750]

 UDC: 355.587:623.459(072)