ღია მიმართვა:

2012 წ. 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები

უკანონოა

დღეს მომქმედი - საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ მოთხოვნათა გათვალისწინებით:2012 წლის 1 ოქტომბერს დანიშნული საპარლამენტო არჩევნები უკანონოა [იხ. თანდართული დოკუმენტი];

შესაბამისად, დღეს მომქმედ კანონმდებლობათა დარღვევით ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგები წინასწარვე - ბათილია, ხოლო უკანონო არჩევნების შედეგად დაკომპლექტებული საქართველოს უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო - პარლამენტი, წარმოადგენს - უკანონო, ანუ არალეგიტიმურ სახელისუფლო სტრუქტურას.

 დანართი:

კრებული   იხილავთ კრებულის ამოსაბეჭდ ვერსიას