სპეციალური განცხადება

ზ. ჟვანიას მკვლელობასთან დაკავშირებით


ბიბლიურ მინიშნებებში დეტალურადაა მოცემული, ე.წ. „ვარდების რევოლუციის“ გზით ხელისუფლებაში სამეულის [მ. სააკაშვილი, ზ. ჟვანია და ნ. ბურჯანაძე], როგორც - მოსვლის, ასევე მათი შემდგომი ბედის თაობაზე.

ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების თაობაზე ბიბლია ასე იუწყება:

 

აღნიშნული ეტაპი - „სამი მეფის“ [მ. სააკაშვილი, ზ. ჟვანია, ნ. ბურჯანაძე] ერთდროული გამოჩენით იწყება.

მოგვიანებით [2005 წ. 2-3 თებერვალი] „შუა თავის“ [ზ. ჟვანიას] „გაუჩინარება“ [მკვლელობა] ხდება [იხ. 3 ეზრა 12,22-26; 3 ეზრა 11,29-33];

შემდგომად, დარჩენილი „ორი თავიდან (მეფიდან)“ - „მარჯვენა თავი“ [მ. სააკაშვილი] „მარცხენა თავს“ [ნ. ბურჯანაძეს] იცილებს გზიდან [2008 წ. 21.05 – 7.06] [იხ. 3 ეზრა 11,35; 3 ეზრა 12,27-28]:

- „სამი უძრავი თავი რომ იხილე, ასეთია ამის განმარტება: უკანასკნელ ხანებში  (აქ - 2003 წ. 21-23 ნოემბერი; 2004 წ. 4-25 იანვარი] აღაზევებს უზენაესი სამ მეფეს (მ. სააკაშვილი, ზ. ჟვანია, ნ. ბურჯანაძე)...“ [3 ეზრა 12,22-23].

2005 წ. 3 თებერვალს, ამ „სამეულს“ - ზ. ჟვანია გამოაკლდა. ბიბლიაში ამაზე ვკითხულობთ - „...აჰა შუა თავი (ზ. ჟვანია)... უეცრად გაუჩინარდა“ [3 ეზრა 11,33];

აღნიშნულთან მიმართებაში კი - „... ასეთია ამის განმარტება: ერთ-ერთი მათგანი (ამ ე.წ. „სამეულიდან“) თავის სარეცელზე მოკვდება (2005 წ. 3 თებერვალი), თუმცა წამებით [3 ეზრა 12,26].

 

ამდენად, წინასწარმჭვრეტი ბიბლიური ინფორმაცია ხაზს უსვამს, რომ:

1. „სამი თავიდან“ –ერთ-ერთი მათგანი (ამ ე.წ. „სამეულიდან“) თავის სარეცელზე მოკვდება (2005 წ. 3 თებერვალი)“,

2. მისი სიკვდილის პროცესი კი თურმე წამებით მიმდინარეობს: „...თავის სარეცელზე მოკვდება (2005 წ. 3 თებერვალი), თუმცა წამებით“

 

ბიბლიურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ;

ზურაბ ჟვანია - წამებითაა მოკლული!

 

„დუეტში“ დარჩენილთა თაობაზე ასე გვეუწყება:

- „დარჩა ორი თავი (მ. სააკაშვილი და ნ. ბურჯანაძე), რომლებიც ასევე მეფობდნენ დედამიწაზე (აქ - საქართველოში) და მის მკვიდრებზე [3 ეზრა 11,34].