2014 წ. 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობით ორგანოში

„უფლის სახელით...“ წარდგენილ კანდიდატთა

პარტიული სია

 

ს/გ: „უფლის სახელით - უფალია ჩვენი სიმართლე“ ცესკოს მიერ საარჩევნო სუბიექტად დარეგისტრირდა - 2014 წ. 10 აპრილს;

საარჩევნო სუბიექტის - „უფლის სახელით...“ მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად, 2014 წლის 15 ივნის დანიშნულ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს არჩევნებში  ჩვენი პოლიტიკური გაერთიანების მიერ ქ. თბილისის მერობის კანდიდატად 15 აპრილს წარდგენილ იქნა - მიხეილ სალუაშვილი.

დადგენილი პროცედურის გავლის შემდეგ, ცესკოს თავმჯდომარის მიერ 2014 წ. 17 აპრილს მიღებული №3/2014 განკარგულების თანახმად „უფლის სახელით...“ წარდგენილი მიხეილ [გელა] სალუაშვილი გახდა ქ. თბილისის მერის არჩევნებში  პირველი დარეგისტრირებული კანდიდატი.

2013 წ. 13 მაისს, ცესკოში ჩატარებული წილისყრის შედეგად, საარჩევნო გაერთიანებას „უფლის სახელით - უფალია ჩვენი სიმართლე“, საარჩევნო ბიულეტენში რიგით ნომრად განესაზღვრა - №7.

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“-ს თანახმად - „თბილისის საკრებულოში პროპორციული წესით ასარჩევი კანდიდატების პარტიული სია უნდა შედგებოდეს არანაკლებ 50 და არა უმეტეს 100 კანდიდატისაგან“ [მუხლი 158,2]; ხოლო, სხვა დანარჩენ ოლქებში: - „წარდგენილ სიაში საკრებულოს წევრობის კანდიდატთა რაოდენობა არ უნდა იყოს 10-ზე ნაკლები და არ უნდა აღემატებოდეს 30-“ [მუხლი 143,3].

შესაბამისად, 2014 წ. 16 მაისს შესაბამის საარჩევნო ოლქებში „უფლის სახელით...“ ჩაბარებულ იქნა რამოდენიმე განაცხადი:

- ცესკოს წარედგინა თბილისის საკრებულოს არჩევნებში „უფლის სახელით...“  მონაწილეთა 72 კანდიდატისაგან შემდგარი პარტიული სია;

- №20 რუსთავის საარჩევნო ოლქში ჩაბარდა რუსთავის მერობის კანდიდატისა და საკრებულოს არჩევნებში „უფლის სახელით...“  მონაწილეთა 28 კანდიდატისაგან შემდგარი პარტიული სია;

- №59 ქუთაისის საარჩევნო ოლქში, 59.03 [„გამარჯვების“]და 59.04 [„უქიმერიონის“] ერთმანდატიან მაჟორიტარულ უბნებში, არჩევნებში „უფლის სახელით...“  მონაწილე 2 მაჟორიტარი კანდიდატი იქნა წარდგენილი;

- №57 ტყიბულის საარჩევნო ოლქის, 57.07 სოჩხეთის თემის ერთმანდატიან მაჟორიტარულ უბანზე, არჩევნებში „უფლის სახელით...“  მონაწილე 1 მაჟორიტარი კანდიდატი იქნა წარდგენილი.

 

მთლიანობაში, 16 მაისს, 2014 წ. 15 ივნისის ადგილობრივი თვითთმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოების არჩევნებში მე-7 რიგითი ნომრის მქონე საარჩევნო სუბიექტის: „უფლის სახელით...“, თბილისის მერობის კანდიდატის გარდა, სულ - 104 კანდიდატი იქნა წარდგენილი.

 

„უფლის სახელით...“ წარდგენილთა შორის არის:

5 მეცნიერებათა დოქტორი:

- მიხეილ [გელა] სალუაშვილი [ტექნიკური დოქტორი];

- გიორგი მელქაძე [ფილოსოფიის დოქტორი];

- თამაზ კალაძე [ფიზიკა მათემატიკის დოქტორი];

- ალექსანდრე [მერაბ] წერეთელი [ბიოლოგიის დოქტორი];

- ირაკლი კინწურაშვილი [ეკონომიკის დოქტორი].

 

„უფლის სახელით...“ მავალ გუნდში, დასახელებულია 37 პროფესიის მქონე კანდიდატი, მათ შორისაა:

- ეკონომისტი 9 კანდიდატი;

- ფილოლოგი 9 კანდიდატი;

- სამართალმცოდნე - 6 კანდიდატი;

- ინჟინერ მშენებელი 6 კანდიდატი;

- ინჟინერ მექანიკოსი 5 კანდიდატი;

- იურისტი 4 კანდიდატი;

- კავშირგაბმულობის ინჟინერი 4 კანდიდატი;

- ბუღალტერ ფინანსისტი 4 კანდიდატი;

- მანქანათმშენებელი 4 კანდიდატი;

- დიზაინერი 4 კანდიდატი;

- პოლიტოლოგი 3 კანდიდატი;

- ფიზიკა-მათემატიკოსი 3 კანდიდატი;

- ინჟინერ ტექნოლოგი 3 კანდიდატი;

- ექიმი 3 კანდიდატი;

- ავტოინჟინერი 3 კანდიდატი;

- ფიზ. აღზრდის პედაგოგი 3 კანდიდატი;

- ენერგეტიკოსი 2 კანდიდატი;

- ბიოლოგი 2 კანდიდატი;

- ისტორიკოსი 2 კანდიდატი;

- მხატვარი 2 კანდიდატი;

- მდივან-მემანქანე 2 კანდიდატი;

- ფილოსოფოსი 1 კანდიდატი;

- ჟურნალისტი 1 კანდიდატი;

-  კინორეჟისორი 1 კანდიდატი;

- ბიოენერგეტიკოსი 1 კანდიდატი;

- ინჟ. პედაგოგი 1 კანდიდატი;

- ინ. ელექტრიკოსი 1 კანდიდატი;

- რადიო ინჟინერი 1 კანდიდატი;

- კვების ტექნოლოგი 1 კანდიდატი;

- აგრონომ დეკორატორი 1 კანდიდატი;

 - მარკეტინგის სპეციალისტი 1 კანდიდატი;

- მძღოლი 1 კანდიდატი;

- მეტყევე ინჟინერი 1 კანდიდატი;

- მეტალურგი 1 კანდიდატი;

- ნორმადარი 1 კანდიდატი;

- მუსიკოსი 1 კანდიდატი;

- ელექრტო ინჟინერი 1 კანდიდატი.

 

„უფლის სახელით...“ წარდგენილ 105 კანდიდატთა შორის არის:

- 60 კაცი, და

- 45 ქალი;

 

„უფლის სახელით...წარდგენილთა შორის დღეის მდგომარეობით არის 35 დროებით უმუშევარი კანდიდატი.

 

2014 წ. 15 ივნისის არჩევნებში მე-7 რიგითი ნომრის მქონე საარჩევნო სუბიექტის: „უფლის სახელით...“ წარდგენილი, სადეპუტატო კორპუსი, ასეთი პერსონალური შემადგენლობისაა:

 

ქ. თბილისის მერობის კანდიდატი:

მიხეილ [გელა] სალუაშვილი - დაბ. 1958 წ. 16 ივლისს, ტექნიკური დოქტორი, „ფაზისის საერო აკადემიის“ აკადემიკოსი, ინჟინერ მშენებელი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის თავმჯდომარე, პ/გ „უფლის სახელით - უფალია ჩვენი სიმართლე-ს უფლისმიერი ლასკარის სპიკერი;

 

ქ. თბილისის საკრებულოს კანდიდატები:

1. დიაკონიძე ელიზბარი - № 10. 22 გლდანის მაჟორიტარი, დაბ. 04. 04. 1963 წ., ინჟინერ მშენებელი, საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური ეკლესიის დიაკონი, წმ. გიორგის სადროშო“-ს თავმჯდომარე;

2. შერგელაშვილი ბეჟანი - დაბ. 05. 04. 1955 წ., კავშირგაბმულობის ინჟინერი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარისანათავმჯდომარე;          

3. ჯიქია ჯემალი  - დაბ. 14. 06. 1937 წ., ფიზიკა-მათემატიკოსი, „ფაზისის საერო აკადემიის“ აკადემიკოსი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის საზოგადოებრივი მდივანი;       

4. იოსელიანი ავთანდილი - № 02. 02 ვაკის მაჟორიტარი, დაბ. 14. 03. 1972 წ., ეკონომისტი, ა/ სრულიად საქართველოს სახალხო დარბაზის გამგეობის წევრი; 

5. მამადაშვილი მევლუდი - დაბ. 14. 04. 1964 წ., ინჟინერ მშენებელი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის თანათავმჯდომარე;

6. ამაშუკელი დავითი - № 07. 15 ჩუღურეთის მაჟორიტარი, დაბ. 20. 07. 1971 წ., ეკონომისტი, ა/ძლევაი საკვირველი“-ს მეთაური;

7. ხაჭაპურიძე ლევანი - № 10. 24 გლდანის მაჟორიტარი, დაბ. 26. 04. 1969 წ., ეკონომისტი, ა/ "იბერიელთა კავშირი"-ს თავმჯდომარე;        

8. ჩხეტია ეთერი - დაბ. 09. 06. 1949 წ., ინჟინერ ტექნოლოგი, სამართლიანობის ღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის საორგანიზაციო მდივანი;

9. ბაიაშვილი თინათინი - დაბ. 01. 01. 1942 წ., ექიმი, ა/ო „თამარიონი“ თანათავმჯდომარე;

10. არუდაშვილი ნანა  - დაბ. 19. 03. 1971 წ., ინჟინერ ტექნოლოგი, ი/"ნანა არუდაშვილი"-ს დირექტორი;

11. საჯაია სერგი - დაბ. 14. 11. 1946 წ., ფილოლოგი იბერიულ - კავკასიური მოძრაობა "ჭყონდიდელის ეროვნული ლასკარი"-ს თავმჯდომარე;

12. ჩოხელი ლევანი - დაბ. 20. 05. 1956 ქ., სამართალმცოდნე, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე}-ს- შიდა ქართლის რეგიონი;

13. თაქთაქიშვილი ალექსანდრე - დაბ.  12. 10. 1946 წ., ინჟინერ - მექანიკოსი, უმუშევარი, „საქართველოს როიალისტური პარტია“;

14. მელქაძე გიორგი - დაბ.   04. 10. 1971 წ., ფილოსოფიის დოქტორი, უპარტიო;

15. ღვინიაშვილი ევგენი - დაბ. 13. 03. 1952 წ., ხაზვა - ხატვის პედაგოგი, საერთაშორისო საზოგადოებამშვიდობის მედროშე"-ს პრეზიდენტი;       

16. კალაძე თამაზი - დაბ. 25. 05. 1945 წ., ფიზიკა-მათემატიკის დოქტორი, თსუ, . ვეკუას სახ. გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;

17. მუშკუდიანი მალხაზი - 09. 20 ნაძალადევის მაჟორიტარი, დაბ. 08. 01. 1964 წ., ეკონომისტი, უმუშევარი, სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი;

18. ზაქარეიშვილი ლია - დაბ. 01. 02. 1968 წ., ბუღალტერ-ფინანსისტი, ეზოთერულ ასტროსოფიული ცნობიერების ცენტრიათინათი"-ს თავმჯდომარე;

19. ჯიქია დიანა - დაბ. 18. 05. 1966 წ., ფილოლოგი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი;

20. გოხელაშვილი ნათელა -  დაბ. 16. 06. 1953 წ., ფილოლოგი, „ფაზისის საერო აკადემიის“ აკადემიკოსი,           უმუშევარი, უპარტიო;

21. სათირიშვილი დავითი - დაბ. 26. 05. 1962 წ., ენერგეტიკოსი, ტექნიკური უნივერსიტეტის მემბრან. ტექნ. და ტექნიკის კვლევითი განყ. მეცნიერ თანამშრომელი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის წევრი;

22. ვართანიანცი ხაჩატური - № 05.08 ისნის მაჟორიტარი, დაბ. 19. 07. 1937 წ., ჟურნალისტი, საქართველოს საუკუნის ადამიანთა ასოციაციასავანე"-ს პრეზიდენტი

23. ტრაპაიძე დავითი - დაბ. 03. 09. 1952 წ., მართვის ავტომატიკა ს/ელვა", სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, უპარტიო;

24. წერეთელი მერაბი  - დაბ. 10. 04. 1945 წ., ბიოლოგიის დოქტორი,  უმუშევარი, უპარტიო;

25. შანიძე ზურაბი - დაბ. 12. 10. 1948 წ., კინორეჟისორი, უმუშევარი, უპარტიო;

26. ომანაძე დიმიტრი - № 10. 23 გლდანის მაჟორიტარი, დაბ.  01. 24. 1980 წ. პოლიტოლოგი, უმუშევარი, „სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი“;

27. ხოტენაშვილი დავითი - დაბ. 08. 04. 1956 წ., ინჟინერ მექანიკოსი,  ... „გიორგი - 3", დირექტორი, უპარტიო;

28. მელქაძე ნათელა - დაბ.  26. 07. 1937 წ., ენერგეტიკოსი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის საარჩევნო მდივანი;

29. მეფარიძე ლენა - დაბ. 21. 11. 1939 წ., ეკონომისტი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის მთავარი ეკონომისტი;

30. ქამხაძე მარეხი - დაბ. 30. 06. 1961 წ., ბიოენერგეტიკი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი;

31. ბიჭაშვილი გოჩა - დაბ.  23. 07. 1961 წ., ავტოინჟინერი სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე’-ს ლასკარის ტექნიკური სამსახურის უფროსი;

32. ჯიქია გიორგი - დაბ. 08. 10. 1992 წ., პოლიტოლოგი   თსუ-ს მაგისტრანტი, უპარტიო;

33. მენთეშაშვილი რობიზონი - დაბ. 12. 02. 1941 წ., მანქანათმშენებელი, უმუშევარი, უპარტიო;

34. იოსელიანი მიხეილი - დაბ. 09. 02. 1975 წ., „სამართალმცოდნე, საპატრიარქოს ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტი, სპორტისა და კულტურის სამსახურის სპეციალისტი, უპარტიო;

35. ბერულავა მილერი  - დაბ. 15. 07. 1949 წ., კავშირგაბმულობის ინჟინერი, უმუშევარი, უპარტიო;

36. მაძღარაშვილი ელენე - დაბ. 10. 02. 1943 წ., საქონელმცოდნე, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი;

37. სულთანიშვილი მინდია - დაბ. 16. 09. 1963 წ., ფიზ. აღზრდის სპეციალისტი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი:

38. ქერაშვილი ლეილა - დაბ. 19. 06. 1966 წ., ფილოლოგი, პედაგოგი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-სლასკარის წევრი;  

39. თანიაშვილი იამზე - დაბ. 07. 03. 1968 წ., ინჟინერ-პედაგოგი, ტურისტული კომპანიაიათრეველი", გენერალური დირექტორი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე    „-ს ლასკარის წევრი;

40. გელაშვილი ნოდარი - დაბ. 25. 02. 1954 წ., ინჟინერ მექანიკოსი,  უმუშევარი, უპარტიო;

41. ციყელაშვილი გურამი - დაბ. 26. 03. 1958 წ., ეკონომისტი, უმუშევარი, უპარტიო;

42. ქუთათელაძე ანონა - დაბ. 04. 12. 1949 წ., ფილოლოგი, უმუშევარი, უპარტიო;

43. ვეშაგური ემზარი  - დაბ. 15. 03. 1975 წ., სამართალმცოდნე, უმუშევარი, უპარტიო;

44. თანიაშვილი სოფიო - დაბ. 06. 03. 1953 წ. ინჟინერ ელექტრიკოსი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი;

45. მეფარიძე ნათია - დაბ. 08. 09. 1981 წ., ექიმი, შ... „მერმისი", ფარმაცევტი, უპარტიო;

46. სოსებაშვილი მანანა - დაბ. 25. 11. 1944 წ. კავშირგაბმულობის ინჟინერი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი

47. ბუიძე მაია - დაბ. 06. 05. 1978 წ., ბიოლოგი, უმუშევარი, უპარტიო;

48. კანდელაკი ქეთევანი - დაბ. 28. 04. 1964 წ., კავშირგაბმულობის ინჟინერი, ეზოთერულ ასტროსოფიული ცნობიერების ცენტრიათინათი"-ს წევრი;

49. ბეგაშვილი ლალი - დაბ. 02. 04. 1949 წ., პოლიტოლოგი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი;

50. ციმიტია ანნა - დაბ. 21. 02. 1981 წ., დიზაინერი, ინდ. მეწარმეანნა ციმიტია" დამფუძნებელი, უპარტიო;

51. სისაური ლენა - დაბ. 30. 01. 1938 წ., რადიო ინჟინერი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი;

52. გიგაური ქეთევანი - 26. 12. 1973 წ., ფილოლოგი, უპარტიო;

53. ვეშაგური ლუდმილა - დაბ. 21. 01. 1945 წ., კვების ტექნოლოგი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი;

54. თანიაშვილი მარგალიტა - დაბ. 05. 06. 1946 წ., მკერავ - მოდელიორი; „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი;

55. ხალვაში ნარგიზა - დაბ. 28. 07. 1953 წ.,  აგრონომ-დეკორატორი, უმუშევარი, უპარტიო;

56. ბუიძე ეთერი - დაბ. 31. 05. 1951 წ., მდივან-მემანქანე, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი;

57. ხუციშვილი ნანი - დაბ. 17. 04. 1960 წ.,          დიასახლისი            , უპარტიო;

58. ერქვანიძე ნანული         - დაბ. 20. 04. 1940 წ., ბუღალტერი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის მთავარი ბუღალტერი;

59. გელაშვილი მაია - დაბ. 05. 05. 1975 წ., ისტორიკოსი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი;

60. ბუიძე ნინო - დაბ. 20. 05. 1983 წ., მარკეტინგის სპეციალისტი, უმუშევარი, უპარტიო;

61. რაზმაძე შაზი - დაბ. 03. 06. 1939 წ., მდივან მემანქანე, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი;

62. კობახიძე ლეილა - დაბ. 29. 10. 1939 წ., ისტორიკოსი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი;

63. მერაბიშვილი კატო - დაბ. 03. 12. 1930 წ., ქსოვის ინსტრუქტორი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი;

64. გოგლიძე ანგი - დაბ. 15. 09. 1935 წ., მძღოლი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი;

65. დემეტრაშვილი ნათელა - დაბ. 30. 03. 1953 წ., ავტოინჟინერი, უმუშევარი, უპარტიო;

66. ნაჭყებია ლავრენტი      - დაბ. 27. 06. 1958 წ., მეტყევე ინჟინერი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი;

67. შუღლიაშვილი თამარი - დაბ. 23. 09. 1976 წ., ბუღალტერი, საქ. საპატრიარქოს მაღაზიაწმიდა კუთხე", კონსულტანტი, უპარტიო;

68. ციმაკურიძე იოველი - დაბ. 13. 09. 1978 წ., იურისტი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი;

69. მელიქიძე ნათელა  - დაბ. 01. 11. 1948 წ., ფილოლოგი, პენსიონერი, უპარტიო;

70. ჯაჯანიძე ნონა - დაბ. 11. 09. 1967 წ., ფერშალი, უმუშევარი, უპარტიო;

71. ხუციბერიძე მარლენი - დაბ. 15. 07. 1961 წ., ინჟინერ მექანიკოსი, მცირე მეწარმემარლენ ხუციბერიძე", დირექტორი,    სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი;

72. მეფარიძე ზეინაბი   - დაბ. 11. 10. 1960 წ., ბუღალტერი, უმუშევარი, უპარტიო.

 

ქ. რუსთავის მერობის კანდიდატი:

ელგუჯა ქოჩიაშვილი - დაბ. 22 აპრილი, 1954 წ., ინჟინერ ტექნოლოგი, ა/ო „საქართველოს მრავალეროვანთა კავშირი“-ს თავმჯდომარე, უპარტიო;

ქ. რუსთავის საკრებულოს კანდიდატები:

 1. მჭედელაძე ვლადიმერი - №20. 04 რუსთავის მაჟორიტარი, დაბ. 30. 10. 1958 წ., ინჟინერ მშენებელი, სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი, თავმჯდომარე;

2. იმნაძე ია - №20. 06 რუსთავის მაჟორიტარი, დაბ. 15. 10. 1962 წ., მანქანათმშენებელი, შ.პ.ს. რუსთავის აზოტი   ცტკ ხარისხის კონტროლიორი, სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი;

3. პოპიაშვილი გელა - №20. 02 რუსთავის მაჟორიტარი, დაბ. 16. 09. 1961წ., მეტალურგი,    უმუშევარი, სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი;

4. იაშვილი ქეთევანი - №20. 01 რუსთავის მაჟორიტარი, დაბ. 15. 01. 1961 წ. ფილოლოგი, უმუშევარი, სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი;

5. შავდათუაშვილი რობიზონი - №20. 03 რუსთავის მაჟორიტარი, დაბ. 28. 09. 1951 წ., ფიზ. აღზრდის პედაგოგი, უმუშევარი, სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი;

6. ზავრაშვილი დარეჯანი - დაბ 20. 03. 1963 წ., ეკონომისტი, შ.პ.ს. რუსთავის აზოტი, ნორმადარი,  სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი;

7. გულორდავა მზიური - დაბ. 13. 12. 1969 წ., ფილოლოგი, შ.პ.ს. რუსთავის აზოტი, მკერავი, სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი;

8. მოსულიშვილი მზია - დაბ. 27. 10. 1967 წ., ეკონომისტი, უმუშევარი, სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი;

9. თოდუა ირაკლი - დაბ. 26. 12. 1989 წ., ინფორმატიკა და მართვა, უმუშევარი, სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი;

10. მამიაშვილი ალექსანდრე - დაბ. 29. 09. 1959 წ., მშენებელ ინჟინერი, უმუშევარი, სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი;

11. ქვათაძე გელა - დაბ. 15. 03. 1964 წ., ინჟინერ მშენებელი, უმუშევარი, სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი;

12. აბრამოვი გეორგი - №20. 10 რუსთავის მაჟორიტარი, დაბ. 22. 11. 1980 წ., ინჟინერ მშენებელი, უმუშევარი, სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი;

13. კაპანაძე ეკატერინე - დაბ. 18. 08. 1973 წ., ფილოლოგი, უმუშევარი, სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი,

14. გოგოლაძე ემზარი - დაბ. 20. 01. 1949 წ., მანქანათმშენებელი, პენსიონერი, სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი;

15. ორველაშვილი გიორგი - №20. 07 რუსთავის მაჟორიტარი, დაბ.  21. 12. 1941 წ., ფიზ. აღზრდის მასწავლებელი, უმუშევარი, სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი;

16. კაზანაშვილი გიორგი - №20. 09 რუსთავის მაჟორიტარი, დაბ.             19. 01. 1975 წ., მათემატიკოსი, ჰეიდელბერგ ცემენტის ჯგუფის „ქართ. ცემენტი“ და "საქ. ცემენტი, საწარმოო მართვის ავტ. ჯგუფის უფროსი, სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი;

17. რამაზოვი ნიაზი - №20. 05 რუსთავის მაჟორიტარი, დაბ. 25. 10. 1959 წ. მხატვარ გრაფიკოსი, შ.პ.ს. ბუკი - 2008,  მხატვარ - რესტავრატორი, სრულიად სააქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი;

18. ქოსაშვილი ამირანი - დაბ. 31. 10. 1986 წ., სამართალმცოდნე, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი; 

19. გვილავა გენადი  - დაბ. 07. 02. 1960 წ., საგუნდო დირიჟორი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი;

20. წურწუმია ემა - დაბ. 10. 01. 1944 წ., ელექტრო ინჟინერი, უმუშევარი, უპარტიო;

21. კვირიკაშვილი ჯეირანი  - დაბ. 12. 11. 1945 წ., ავტოინჟინერი, უმუშევარი, უპარტიო;

22. ვეშაგური ნიკოლოზი - დაბ. 01. 05. 1942 წ., მექანიკოსი, პენსიონერი, უპარტიო;

23. კევლიშვილი ივანე - დაბ. 13. 08. 1976 წ., იურისტი, „მაუდის" დაცვის სამსახური, ცვლის უფროსი, უპარტიო;

24. ბაინდურაშვილი ბერდია - დაბ. 05. 10. 1992 წ., სამართალმცოდნე, შ.პ.ს „არზამი", დაცვის თანამშრომელი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს წევრი;

25. ნაჭყებია მამუკა - დაბ. 28. 02. 1978 წ., „სამართალმცოდნე, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი;

26. ჩახუნაშვილი კობა - დაბ. 09. 02. 1968 წ., იურისტი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი;

27. ნატროშვილი მიხეილი - დაბ. 18. 09. 1959 წ., კვების ტექნოლოგი, უმუშევარი, უპარტიო;

28. ცინცაძე გიორგი - დაბ. 02. 01. 1961 წ., ინჟინერ მექანიკოსი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი.

 

ქ. ქუთაისში

მაჟორიტარობის ორი კანდიდატი იქნა წარდგენილი:

1. პაატა მიქაუტაძე - №59.03 ქუთაისის „გამარჯვების“ ერთმანდატიანი მაჟორიტარული უბანი, დაბ. 7. 05. 1969 წ., ეკონომისტი, „სოკარ ჯორჯია გაზი იმერეთის“ საავარიო სამსახურის ოსტატი, ა/ო „ძლევაი საკვირველი“;

2. ირაკლი კინწურაშვილი - №59.04 ქუთაისის „უქიმერიონის“ ერთმანდატიანი მაჟორიტარული უბანი, დაბ. 26. 08. 1954 წ., ეკონომისტი, აკ. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი, ა/ო „ძლევაი საკვირველი“.

 

ქ. ტყიბულში

მაჟორიტარად ერთი კანდიდატია წარმოდგენილი:

ომარ დარსაძე - №57. 07 ტყიბულის სოჩხეთის თემის ერთმანდატიანი მაჟორიტარული უბანი, დაბ. 18. 10. 1957 წ., იურისტი, ი/მ „ომარ დარსაძე“, დამფუძნებელი, სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი .

 

№7 საარჩევნო სუბიექტის პ/გ „უფლის სახელით - უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს მიერ წარდგენილი დეპუტატობის კანდიდატები, შემდეგი პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წევრები არიან:

1. „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“ - 35 კანდიდატი;

2. სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი - 22 კანდიდატი;

3. ა/ო „ძლევაი საკვირველი“ – 3 კანდიდატი;

4. ეზოთერულ ასტროსოფიული ცნობიერების ცენტრი „ათინათი“ – 2 კანდიდატი;

5. წმ. გიორგის სადროშო - 1 კანდიდატი;

6. ა/ო სრულიად საქართველოს სახალხო დარბაზი - 1 კანდიდატი

7. ა/ო „იბერიელთა კავშირი“ – 1 კანდიდატი;

8. ა/ო „თამარიონი“ – 1 კანდიდატი;

9 ა/ო „მანდილიონი - 1 კანდიდატი;

10. იბერიულ კავკასიური მოძრაობა „ჭყონდიდელის ეროვნული ლასკარი“ – 1 კანდიდატი;

11. საქართველოს როიალისტური პარტია - 1 კანდიდატი;

12. საერთაშორისო საზოგადოება „მშვიდობის მედროშე“ – 1 კანდიდატი;

13. საქართველოს საუკუნის ადამიანთა ასოციაცია „სავანე“ – 1 კანდიდატი.

უპარტიო კანდიდატთა რიცხვმა შეადგინა - 34.

 

„უფლის სახელით...“ მავალი გუნდის

ზოგადი სტატისტიკური მაჩვენებელი ასეთია

1. წარდგენილია მერობის ორი კანდიდატი:

- ქ. თბილისში: მიხეილ [გელა] სალუაშვილი;

- ქ. რუსთავში: ელგუჯა ქოჩიაშვილი.

 

2. სხვადასხვა მაჟორიტარულ ოლქებში წარდგენილია 19 კანდიდატი. მათ შორის:

- ქ. თბილისში:

დიაკონიძე ელიზბარი - № 10. 22 გლდანის მაჟორიტარი;

იოსელიანი ავთანდილი - № 02. 02 ვაკის მაჟორიტარი;

ამაშუკელი დავითი -  № 07. 15 ჩუღურეთის მაჟორიტარი;

ხაჭაპურიძე ლევანი - № 10. 24 გლდანის მაჟორიტარი;

მუშკუდიანი მალხაზი - 09. 20 ნაძალადევის მაჟორიტარი;

ვართანიანცი ხაჩატური  - № 05.08 ისნის მაჟორიტარი;

ომანაძე დიმიტრი - № 10. 23 გლდანის მაჟორიტარი;

 

- ქ. ქუთაისში:

პაატა მიქაუტაძე - №59.03 ქუთაისის „გამარჯვების“ ერთმანდატიანი მაჟორიტარული უბან;

ირაკლი კინწურაშვილი - №59.04 ქუთაისის „უქიმერიონის“ ერთმანდატიანი მაჟორიტარული უბანი;

 

- ქ. რუსთავში:

მჭედელაძე ვალერი  - №20. 04 რუსთავის მაჟორიტარი;

იმნაძე ია - №20. 06 რუსთავის მაჟორიტარი;

პოპიაშვილი გელა - №20. 02 რუსთავის მაჟორიტარი;

იაშვილი ქეთევანი - №20. 01 რუსთავის მაჟორიტარი;

შავდათუაშვილი რობიზონი - №20. 03 რუსთავის მაჟორიტარი;

აბრამოვი გეორგი - №20. 10 რუსთავის მაჟორიტარი;

ორველაშვილი გიორგი - №20. 07 რუსთავის მაჟორიტარი;

კაზანაშვილი გიორგი - №20. 09 რუსთავის მაჟორიტარი;

რამაზოვი ნიაზი   - №20. 05 რუსთავის მაჟორიტარი.

 

- ქ. ტყიბულში:

ომარ დარსაძე - №57. 07 ტყიბულის სოჩხეთის თემის ერთმანდატიანი მაჟორიტარული უბანი.