საქართველოს პარლამენტის

2019 წ. 19 მაისის შუალედური არჩევნებისათვის

N1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში

მონაწილეობის ზოგადი ქრონოლოგია

 

წარმოგიდგენთ - 2019 . 19 მაისს, . თბილისში, მთაწმინდის N1 საარჩევნო ოლქში დანიშნულ საქართველოს პარლამენტის შუალედურ არჩევნებში. პ/გ „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა - უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს მონაწილეობის ზოგადი ქრონოლოგიის მსახველ მასალას.

 

2019 წ. 20 მარტს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ მიღებულ იქნა N16/2019 განკარგულება - საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნების მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში გასამართი საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნების დანიშვნის შესახებ. 

[იხ. http://cesko.ge/res/docs/CG16.pdf ];;

- 2019 წ. 21 მარტს, ჩვენი პარტიისათვის საარჩევნო რეგისტრაციის მიღების მიზნით განცხადებით მივმართეთ ცესკოს თავმჯდომარეს იხ.

http://www.ufali.ge/index.php/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/1817-21-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98-2019-%E1%83%AC-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%90-%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9B%E1%83%AF%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1.

2019 წ. 22 მარტს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ მიღებულ იქნა N2/2019 განკარგულებასაქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნების მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში 2019 წლის 19 მაისს გასამართი საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტის „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“ და მისი წარმომადგენლის რატი გვამბერიძის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ.

[იხ.http://cesko.ge/res/docs/Tg_002.pdf];

- 2019 წ. 25 მარტს საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ მოთხოვნის შესაბამისად, ნარკოლოგიური შემოწმებისათვის საჭირო პროცედურის გავლის შემდეგ, ლევან სამხარაულის სახ. სასამართლოს ექსპერტიზის ბიუროდან ავიღეთ ჩატარებული ექსპერტიზის შედეგად გაცემული დასკვნა;

- 2019 წ. 25 მარტს განცხადებით მივმართეთ ქ. თბილისის N1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს, რათა მოეხდინა - 2019 . 19 მაისს, . თბილისში, მთაწმინდის N1 საარჩევნო ოლქში დანიშნულ საქართველოს პარლამენტის შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატად, ჩვენი პარტიის მიერ წარდგენილი -  მიხეილ სალუაშვილის რეგისტრაცია. იხ.

http://www.ufali.ge/index.php/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/1818-25-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98-2019-%E1%83%AC,-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%90-n1-%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%A5%E1%83%9D-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%9D-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9B%E1%83%AF%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1

- 2019 წ. 25 მარტს - N1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ მიღებული N13/2019 განგარგულებით საქართველოს პარლამენტის 2019 წ. 19 მაისის შუალედური არჩევნებისათვის N1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში რეგისტრაციაში გატარდა პარტიიდან წარდგენილი პარლამენტის წევრობის მაჟორიტარი კანდიდატი მიხეილ სალუაშვილი;

ამასთანავე, ჩვენი პარტიის მიერ წარდგენილი მიხეილ სალუაშვილი გახდა : საქართველოს პარლამენტის 2019 წ. 19 მაისის შუალედური არჩევნებისათვის N1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში პარლამენტის წევრობის პირველი რეგისტრირებული მაჟორიტარი კანდიდატი.

- 2019 წ. 26 მარტს, საარჩევნო ფონდის დაარსების თაობაზე სპეციალური მიმართვა წარედგინა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს. იხ.

http://www.ufali.ge/index.php/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/1819-26-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98-2019-%E1%83%AC,-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A1

- 2019 წ. 1 აპრილს, საქართველოს კანონის „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ მე-14 მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად, დეკლარირების უზრუნველყოფის დეპარტამენტს წარვუდგინეთ მთაწმინდის N1 საარჩევნო ოლქში საქართველოს პარლამენტის დეპუტატობის მაჟორიტარობის კანდიდატის მიხეილ სალუაშვილის მიერ შევსებული „ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია“;

- 2019 წ. 12 აპრილს, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს, კანონით განსაზღვრული გრაფიკის შესაბამისად წარედგინა: 20 მარტიდან - 9 აპრილამდე ჩათვლით საანგარიშგებო პერიოდის ამსახველი დეკლარაცია [სადაც დაფიქსირებული გახლდათ, რომ ამ დროისათვის პარტიის საარჩევნოკამპანიისფონდსარავითარი შემოსავალი (მათ შორის არაფულადი შემოწირულება) და ხარჯი არ ქონია];

- 2019 წ. 12 აპრილს - N1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს წარედგინა, ოლქში შემავალ 31 საარჩევნო უბანზე დანიშნული ჩვენი პ/გ წარმომადგენელთა შემდეგი სია:

1. [01. 01.]. ბეჟან შერგელაშვილი, 2. [01. 04]. ეთერ ჩხეტია, 3. [02]. მევლუდ მამადაშვილი, 4. [03] ლენა სისაური, 5. [04]. დიანა ჯიქია, 6. [05]. ლომთათიძე ნორა, 7. [06] არუდაშვილი ნანა, 8. [07]. დავით სათირიშვილი, 9. [[08]. ლუდმილა ვეშაგური,

10. [09]. მანანა თანიაშვილი, 11. [10]. მარგალიტა თანიაშვილი, 12. [11]. მარეხ ქამხაძე, 13. [12]. თინათინ შამუგია, 14. [13]. ელენე მაძღარაშვილი, 15. [14]. ნადია სოსებაშვილი,16. [15]. ნარგიზა ხალვაში, 17. [16]. ლალი ბეგაშვილი, 18. [17]. ლენა მეფარიძე, 19. [18]. ნათელა მელქაძე,20. [19]. ეთერ ბუიძე,

21. [20]. ომარ დარსაძე, 22. [21]. ბეჟან ნათელაძე, 23. [22]. ნანა ბიჭაშვილი, 24, [23]. გიორგი ბიჭაშვილი, 25. [24]. სოლომონ ბაიაშვილი, 26. [25]. გოჩა ბიჭაშვილი, 27. [26]. რაზმაძე შაზი, 28. [27]. ზაქარეიშვილი ლიანა, 29. [28]. შოთა გვრიტიშვილი, 30. [32]. გვანცა გავრილენკო, 31. [33]. გოგლიძე ანგი;

- 2019 წ. 2 მაისს, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს, კანონით განსაზღვრული გრაფიკის შესაბამისად წარედგინა: 10-30 აპრილის საანგარიშგებო პერიოდის ამსახველი დეკლარაცია [სადაც დაფიქსირებული გახლდათ, რომ ამ დროისათვის პარტიის საარჩევნოკამპანიისფონდსარავითარი შემოსავალი (მათ შორის არაფულადი შემოწირულება) და ხარჯი არ ქონია];

- 2019 წ. 20 მაისს, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს, კანონით განსაზღვრული გრაფიკის შესაბამისად წარედგინა: 1-19 მაისის საანგარიშგებო პერიოდის ამსახველი დეკლარაცია [სადაც დაფიქსირებული გახლდათ, რომ ამ დროისათვის პარტიის საარჩევნოკამპანიისფონდსარავითარი შემოსავალი (მათ შორის არაფულადი შემოწირულება) და ხარჯი არ ქონია];

- 2019 წ. 21 მაისს, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს, კანონით განსაზღვრული გრაფიკის შესაბამისად წარედგინა: 20 მარტიდან - 19 მაისამდე ჩათვლით საანგარიშგებო პერიოდის ამსახველი დეკლარაცია [სადაც დაფიქსირებული გახლდათ, რომ მთელი წინასაარჩევნო დროის მანძილზე პარტიის საარჩევნოკამპანიისფონდსარავითარი შემოსავალი (მათ შორის არაფულადი შემოწირულება) და ხარჯი არ ქონია];

2019 წ. 27 მაისს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ მიღებულ იქნა: საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნების მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში ჩატარებული საქართველოს პარლამენტის 2019 წ. 19 მაისის შუალედური არჩევნების პირველი ტურის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი

[იხ.http://cesko.ge/res/docs/19.05.2019%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A8%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%98.pdf]

საბოლოო მონაცემების ზოგადი სურათი ასეთია:

N1 მთაწმინდის საარჩევნო ოლქი

ამომრჩეველთა რაოდენობა - 43 908

მონაწილეობა მიიღო - 15 022 [34,21%]

ბათილად ცნობილი ბიულეტენების რაოდენობა - 207

დეპუტატობის კანდიდატთა მიერ მიღებული ხმების მიხედვით შედეგები ასეთია:

1. ვლადიმერ კახაძე - 6 036 ხმა - 41,01% [ N41 „ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო”]

2. შალვა შავგულიძე - 5 422 ხმა - 36,84% [N13 „ევროპული საქართველო თავისუფალი დემოკრატები”]

3. ლევან იოსელიანი - 964 ხმა - 6,55% [N42 საინიციატივო ჯგუფი]

4. გერმანე საბო - 701 ხმა - 4,76% [N35 „გირჩი”]

5. გრიგოლ გეგელია - 462 ხმა - 3,14% [N45 საინიციატივო ჯგუფი]

6. კობა დავითაშვილი - 428 ხმა - 2,91% N43 საინიციატივო ჯგუფი]

7. სოფიო ხორგუანი - 388 ხმა - 2,64% [N44 საინიციატივო ჯგუფი]

8. გიორგი ანდრიაძე - 117 ხმა - 0.79% [N9 „თავისუფალი საქართველო”]

9. თამარ ალფაიძე - 45 ხმა - 0,31% [N47 საინიციატივო ჯგუფი]

10. იოსებ კობერიძე 26 ხმა - 0,18% [N46 საინიციატივო ჯგუფი]

11. ირმა რაზმაძე - 19 ხმა - 0,13% [N31 „თავისუფლება ზვიად გამსახურდიას გზა”]

12. გიორგი ლილუაშვილი - 18 ხმა - 0,12% [N17 „საქართველო”]

13. ნიტა სიხარულიძე - 17 ხმა - 0.12% [N4 „ქრისტიანდემოკრატიული მოძრაობა”]

14. ჯემალ ნადარეიშვილი - 17 ხმა - 0,12% [ N33 „საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა პოლიტიკური მოძრაობა”]

15. მიხეილ სალუაშვილი - 15 ხმა - 0,1% [N28 „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე”]

16. მამუკა ტუსკაძე - 13 ხმა - 0,09% [N24 „მოძრაობა სოციალური სამართლიანობისათვის”]

17. გიორგი შალიკაშვილი - 11 ხმა - 0,07% [N21 „მოძრაობა თავისუფალი საქართველოსთვის”]

18. ნოდარ ინანეიშვილი - 9 ხმა - 0,06% [N38 „ეროვნულდემოკრატიული პარტია (ედპ)”]

19. ვალისა ღვინჯილია - 6 ხმა - 0,04% [N27 „პოლიტიკური პლატფორმა ახალი საქართველო”]

20. თებეა თენგიანი - 5 ხმა - 0,03% [N23 „ახალი ქრისტიანდემოკრატები” ].

 

მიხეილ [გელა] სალუაშვილი