2013 – 2019 წ.წ. ჩვენი პარტიის

საარჩევნო ფონდის ხარჯთარიცხვის საკითხისათვის

 

ქვეყნის კანონმდებლობიდან გამომდინარე, სხვადასხვა დონის არჩევნებში მონაწილე სუბიექტები ვალდებულნი არიან, წინასაარჩევნო კამპანიის დროს გაწეული ფინანსური ხარჯთაღრიცხვა - საარჩევნო ფონდის მეშვეობით განახორციელონ.

დაწესებული საარჩევნო ბარიერის გადამლახავი ან/და საპარლამენტო მანდატების მქონე ე. წ. „კვალიფიციური სუბიექტის“ სტატუსის მქონე პოლიტიკური პარტიები, კანონით დადგენილი საწევრო თუ შემოწირულობით მიღებული შემოსავლის გარდა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდანაც იღებენ დაფინანსებას.

წინასაარჩევნო კამპანიის დროს გაწეულ ხარჯთაღრიცხვაში მნიშვნელოვანი წილი უკავია ფასიან თუ უფასო პოლირიკურ რეკლამებზე გაწეულ დანახარჯს.

ასე მაგალითად, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ 2018 წლის საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებ წინასაარჩევნო ფასიანი და უფასო პოლიტიკური რეკლამების ანალიზში აღნიშნულია, რომ:

.საპრეზიდენტო არჩევნების ორივე ტურის ფარგლებში ყველაზე მეტი უფასო პოლიტიკური რეკლამა გრიგოლ ვაშაძემ განათავსა, ყველაზე მეტი ფასიანი პოლიტიკური რეკლამა კი სალომე ზურაბიშვილმა...

დოკუმენტის მიხედვით, ორივე ტურის ფარგლებში ყველაზე მეტი ღირებულების, კერძოდ, 9 752 702 ლარის, უფასო პოლიტიკური რეკლამა - გრიგოლ ვაშაძემ განათავსა.

შემდეგია: დავით ბაქრაძე – 5 032 654 ლარის უფასო პოლიტიკური რეკლამით,

კახა კუკავამ – 3 768 919 ლარის, ხოლო: სალომე ზურაბიშვილმა – 2 647 891 ლარის მიახლოებითი ღირებულების რეკლამა განათავსეს.

რაც შეეხება ფასიან პოლიტიკურ რეკლამას, ორი ტურის ფარგლებში ყველაზე მეტი ფასიანი პოლიტიკური რეკლამა

სალომე ზურაბიშვილმა განათავსა 4 967 848 ლარი, გრიგოლ ვაშაძემ – 2 383 708 ლარის, ხოლო: დავით ბაქრაძემ – 600 555 ლარის ღირებულების რეკლამა განათავსეს.

 

ამასთან, ანგარიშის მიხედვით, საარჩევნო სუბიექტების მიერ ფასიანი [8 მილიონი ლარი] და უფასო პოლიტიკური რეკლამების [30 მილიონი ლარი] საერთო ღირებულებამ ჯამში დაახლოებით – 38 მილიონი ლარი შეადგინა [იხ. საინფორმაციო სააგენტო „ინტერპრესნიუსი“. 2019 წ. 3 აპრილი].


ზემოთქმულის ფონზე, მოდით თვალი გადავავლოთ ჩვენი პარტიის მიერ სხვადასხვა დონის არჩევნებში საარჩევნო ფონდის ფარგლებში გაწეულ ხარჯვით მაჩვენებლებს.

 

ჩვენი პარტიის მთავარი ბუღალტრის ნანული ერქვანიძის მიერ, 2012 წ. 14 იანვრით დათარიღებულ ახსნა-განმარტებით ბარათში: „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა“-ს 1992-2011 წლის საფინანსო საქმიანობის შესახებ, კერძოდ ვკითხულობთ:

საქართველოს რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს კოლეგიის მიერ 1992 წლის 2 აპრილს, N12/4 დადგენილებით დარეგისტრირებული - „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა“-ს (რეგ. N 0052) მიერ, საქართველოს რესპუბლიკის ბინსოცბსნკში გახსნილ იქნა საბანკო ანგარიში: N000700489.

1996 წლის 18 მარტით დათარიღებულ - ჩუღურეთის რაიონის სახელმწიფო საგადასახადო ინსპექციის კონტროლის განყოფილების მიერ გაცემულ ცნობაში ვკითხულობთ:

„...კანონმდებლობიდან გამომდინარე პარტია არ ეწევა სამეურნეო საქმიანობას. პარტიის თანამშრომლები ფულად ანაზღაურებას ხელფასის სახით არ იღებენ, და ამგვარად, არ ეკუთვნით ბიუჯეტში შესატანი გადასახადების გადახდა...“.

„სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა“ საგადასახადო არღიცხვაზე აყვანილ იქნა - 1996 წლის 18 დეკემბერს, გაცემულ იქნა საიდენტიფიკაციო კოდი: 202 910 314.

1996 წლიდან ვიდრე 2011 წლის 23 დეკემბრამდე „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა“-ს მიერ:

- არანაირი საფინანსო ოპერაცია არ ჩატარებულა;

- კავშირს არ ჰქონია გახსნილი საბანკო ანგარიში;

- კავშირი არ ფლობდა არანაირ ქონებას;

- კავშირში გაერთიანებული თანამშრომლები არ იღებდნენ ფულად ანაზღაურებას.

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2011 წლის 23 დეკემბრის N22-რ ბრძანებით, რეგისტრირებული იქნა (რეგ. #052): კავშირის სახელდებაში შეტანილი ცვლილება, და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების სახელწოდება ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით: „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“;.

2011 წლის 28 დეკემბრის განცხადების საფუძველზე, თბილისის რაიონულ ცენტრში, 2012 წლის 9 იანვარს „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“, აყვანილ იქნა საგადასახადო აღრიცხვაზე და გაიცა _ „გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო რეგისტრაციის მოწმობა~ (სერია 11).

2012 წლის 9 იანვარს, თიბისი ბანკში გახსნილ იქნა _ „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლარის ანგარიში...“.

[იხ. „1992-2011 წლების საფინანსო ანგარიში“

http://www.ufali.ge/index.php/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/46-1992-2011];

 

2012 წ. 1 ოქტომბერს ჩატარებულ საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში, მ. სააკაშვილის დანაშაულებრივი რეჟიმის პირობებში - ცესკომ, საარჩევნო კოდექსის უხეში დარღვევით, უარი გვითხრა საარჩევნო რეგისტრაციაზე;

2013 წ. 11 თებერვალს, საქართველოს სახელმწიფო აუდიტისადმი გაგზავნილ მიმართვაში, კერძოდ ვკითხულობთ:

„2011 წ. 1. ნოემბრიდან - 2012 წ. 1 ნოემბრისს მდგომარეობით:

- კავშირის ანგარიშზე შემოსულმა საერთო თანხამ შეადგინა - 446 [ოთხას ორმოცდაექვსი] ლარი და 08 თეთრი;

- კავშირის ანგარიშიდან, სხვადასხვა მომსახურებისათვის გადარიცხული იქნა - 397 [სამას ოთხმოვდათექვსმეტი] ლარი და 70 თეთრი;

- კავშირის ანგარიშზე რიცხული საბოლოო ნაშთი შეადგენს - 48 [ორმოცდარვა] ლარს და 38 თეთრს.

[იხ. 11 თებერვალი 2013 წ. - კონტროლის პალატას

http://www.ufali.ge/index.php/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/478-11-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98-2013-%E1%83%AC-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A1];

 

2013 წ. 27 ოქტომბერს გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის შემდგომად, საარჩევნო ფონდის ფარგლებში, მიზეზთა გამო, არანაირი ფინანსური ხარჯი არ გაგვიწევია. სახელმწიფო აუდიტისადმი გაგზავნილ მიმართვაში, კერძოდ ვკითხულობთ:

„ 2013 წლის 1 იანვრიდან მოყოლებული კავშირის ფინანსური საქმიანობის სურათი ასეთია:

„2013 წ. 9 დეკემბერს კავშირის ანგარიშზე მ. სალუაშვილის მიერ შემოტანილი იქნა შემოწირულობა - 100 [ასი] ლარი;

2013 წ. 12 დეკემბერს შპს „კავკასუს ონლაინს“, გადაერიცხა ინტერნეტ გვერდის მომსახურების წლიური საფასური - 30 [ოცდაათი] ლარი;

2013 წ. 12 დეკემბერს კაშირის ანგარიშიდან შპს „სერგ.ჯი“-ს გადაერიცხა ინტერნეტ გვერდის მომსახურების წლიური საფასური 70 [სამოცდაათი] ლარი;

2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით:

კავშირის ანგარიშზე შემოსულმა საერთო თანხამ შეადგინა - 646 [ექვსას ორმოცდაექვსი] ლარი და 08 თეთრი;

კავშირის ანგარიშიდან, სხვადასხვა მომსახურებისათვის გადარიცხული იქნა - 597 [ხუთას ოთხმოცდაჩვიდმეტი] ლარი და 70 თეთრი;

კავშირის ანგარიშზე რიცხული საბოლოო ნაშთი შეადგენს - 48 [ორმოცდარვა] ლარს და 38 თეთრს.

იხ. პარტიის - 2013 წლის ფინანსური დეკლარაცია

http://www.ufali.ge/index.php/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/755-%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1-2013-%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90];

 

2014 წ. 15 ივნისს გამართულ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობისას საარჩევნო ფონდის ფარგლებში გაწეულმა ფინანსური ხარჯმა - 2050 ლარი შეადგინა.

მთლიანობაში 2014 წ. საფინანსო ანგარიშის მიხედვით: „2014 წლის 1 იანვრიდან მოყოლებული კავშირის ფინანსური საქმიანობის სურათი ასეთია:

- 2014 წ. 27 მაისს კავშირის ანგარიშზე მ. სალუაშვილის მიერ შემოტანილი იქნა შემოწირულობა - 1 050 [ათას ორმოცდაათი] ლარი;

- 2014 წ. 27 მაისს შპს „დრონი ჯი“-ს, გადაერიცხა საინფორმაციო მხარდაჭერის უზრუნველყოფის მომსახურების საფასური - 700 [შვიდასი] ლარი;

- 2014 წ. 27 მაისს, ინდ. მეწარმე „ნანა მორგოშია“-ს გადაერიცხა პლაკატების დაბეჭვდის ღირებულება - 350 [სამას ორმოცდაათი] ლარი;

- 2014 წ. 14 ივლისს კავშირის ანგარიშზე მ. სალუაშვილის მიერ შემოტანილი იქნა შემოწირულობა - 1 000 [ათასი] ლარი;

- 2014 წ. 14 ივლისს, ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე [არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან: ჯარიმა და საურავი] ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამო სახელმწიფო ბიუჯეტში გადაირიცხა - 1 000 [ათასი] ლარი;

- 2014 წ. 29 დეკემბერს კავშირის ანგარიშზე მ. სალუაშვილის მიერ შემოტანილი იქნა შემოწირულობა - 100 [ასი] ლარი;

-2014 წ. 29 დეკემბერს შპს „კავკასუს ონლაინს“, გადაერიცხა ინტერნეტ გვერდის 2015 წლის მომსახურების საფასური - 30 [ოცდაათი] ლარი;

- 2014 წ. 29 დეკემბერს კაშირის ანგარიშიდან შპს „სერგ.ჯი“-ს გადაერიცხა ინტერნეტ გვერდის 2015 წლის მომსახურების საფასური 70 [სამოცდაათი] ლარი;

2014 წლის 1 იანვრიდან - 31 დეკემბრამდე:

- კავშირის ანგარიშზე შემოსულმა საერთო თანხამ შეადგინა - 2 150 [ორიათას ორმოცდაათი] ლარი;

- კავშირის ანგარიშიდან, სხვადასხვა მომსახურებისათვის გადარიცხული იქნა - 2 151 [ორიათას ასორმოცდათერთმეტი] ლარი და 80 თეთრი;

2015 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით:

- კავშირის ანგარიშზე შემოსულმა საერთო თანხამ შეადგინა - 2 796 [ორიათას შვიდას ოთხმოცდათექვსმეტი] ლარი და 08 თეთრი;

- კავშირის ანგარიშიდან, სხვადასხვა მომსახურებისათვის გადარიცხული იქნა - 2 749 [ორიათას შვიდას ორმოცდაცხრა] ლარი და 50 თეთრი;

- კავშირის ანგარიშზე რიცხული საბოლოო ნაშთი შეადგენს - 46 [ორმოცდაექვსი] ლარს და 58 თეთრს.

[იხ. 2014 წლის საფინანსო ანგარიში

http://www.ufali.ge/index.php/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/1181-2014-%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98];

 

2015 წელს, საგარეჯოს რაიონის საკრებულოს შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობისას, საარჩევნო ფონდის ფარგლებში გაწეულმა ხარჯმა - 10 ლარი შეადგინა.

მთლიანობაში 2015 წ. საფინანსო ანგარიშის მიხედვით: „2015 წლის 1 იანვრიდან მოყოლებული კავშირის ფინანსური საქმიანობის სურათი ასეთია:

- 2015 წ. 24 ოქტომბერს, შპს „რეალაითი“-ს სარეკლამო მომსახურებისათვის გადაერიცხა - 10 [ათი] ლარი;

- 2015 წ. 28 დეკემბერს კავშირის ანგარიშზე მ. სალუაშვილის მიერ შემოტანილი იქნა შემოწირულობა - 80 [ოთხმოცი] ლარი;

-2015 წ. 28 დეკემბერს შპს „კავკასუს ონლაინს“, გადაერიცხა ინტერნეტ გვერდის 2016 წლის მომსახურების საფასური - 30 [ოცდაათი] ლარი;

- 2015 წ. 28 დეკემბერს კავშირის ანგარიშიდან შპს „სერგ.ჯი“-ს გადაერიცხა ინტერნეტ გვერდის 2016 წლის მომსახურების საფასური 70 [სამოცდაათი] ლარი;

2015 წლის 1 იანვრიდან - 31 დეკემბრამდე:

- კავშირის ანგარიშზე შემოსულმა საერთო თანხამ შეადგინა - 80 [ოთხმოცი] ლარი;

- კავშირის ანგარიშიდან, სხვადასხვა მომსახურებისათვის გადარიცხული იქნა - 110 [ას ათი] ლარი;

2016 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით:

- კავშირის ანგარიშზე რიცხული საბოლოო ნაშთი შეადგენს - 16 [თექვსმეტ] ლარს და 58 თეთრს.

[იხ. 2015 წლის ფინანსური ანგარიში

http://www.ufali.ge/index.php/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/1274-2015-%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98];

 

2016 წ. 8 ოქტომბერს გამართულ საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობისას, საარჩევნო ფონდის ფარგლებში გაწეულმა ხარჯმა - 1900 ლარი შეადგინა.

მთლიანობაში 2016 წ. საფინანსო ანგარიშის მიხედვით:

:2016 წლის 1 იანვრიდან მოყოლებული კავშირის ფინანსური საქმიანობის სურათი ასეთია:

1. 29 ივლისს სახელმწიფო ხაზინიდან მოხდა - მ. სალუაშვილის მიერ 10/06-2016 წ. [მოსარჩელე ს/გ „ზვიადის გზა - უფლის სახელით“] გადახდილი 100 [ასი] ლარის სახელმწიფო ბაჟის დაბრუნება;

2. 19 აგვისტოს მიხეილ სალუაშვილმა შემოიტანა - 25 [ოცდახუთი] ლარის შემოწირულობა;

3. 19 აგვისტოს განხორციელდა პარტიის სარეგისტრაციოდ დადგენილი 125 [ასოცდახუთი] ლარის გადასახადის გადარიცხვის ოპერაცია;

4. 19 აგვისტოს განხორციელდა 0.90 ლარის გადარიცხვის საკომისიოს გადახდა;

5. 22 სექტემბერს მიხეილ სალუაშვილმა შემოიტანა - 403 [ოთხას სამი] ლარის შემოწირულობა;

6. 22 სექტემბერს შ.პ.ს. „ბრწყინვალე რეკლამას“, სასტამბო ხარჯის ანაზღაურებისათვის, გადაერიცხა - 367,5 [სამას სამოცდაშვიდი ლ. 50 თ.] ლარი;

7. 22 სექტემბერს იზოლდა გრიგოლიამ შემოიტანა - 500 [ხუთასი] ლარის შემოწირულობა;

8. 22 სექტემბერს შ.პ.ს. „ბრწყინვალე რეკლამას“, სარეკლამო მომსახურების ანაზღაურებისათვის, გადაერიცხა - 525 [ხუთასოცდახუთი] ლარი;

9. 26 სექტემბერს იზოლდა გრიგოლიამ შემოიტანა - 140 [ასორმოცი] ლარის შემოწირულობა;

10. 26 სექტემბერს მიხეილ სალუაშვილმა შემოიტანა - 70 [სამოცდაათი] ლარის შემოწირულობა;

11. 26 სექტემბერს შ.პ.ს. „ბრწყინვალე რეკლამას“, სარეკლამო მომსახურების ანაზღაურებისათვის, გადაერიცხა - 210 [ორასათი] ლარი;

12. 29 სექტემბერს მიხეილ სალუაშვილმა შემოიტანა - 70 [სამოცდაათი] ლარის შემოწირულობა;

13. 29 სექტემბერს შ.პ.ს. „ბრწყინვალე რეკლამას“, პლაკატების ბეჭვდის ანაზღაურებისათვის, გადაერიცხა - 70 [სამოცდაათი] ლარი;

14. 30 სექტემბერს მიხეილ სალუაშვილმა შემოიტანა - 20 [ოცი] ლარის შემოწირულობა;

15. 30 სექტემბერს ი/მ „გიორგი კანკიას“, სარეკლამო ბანერის დამზადების საფასურად, გადაერიცხა - 21,26 [ოცდაერთი ლ. და 36 თ] ლარი;

16. 04 ოქტომბერს იზოლდა გრიგოლიამ შემოიტანა - 560 [ხუთას სამოცი] ლარის შემოწირულობა;

17. 04 ოქტომბერს შ.პ.ს. „გამომცემლობა მინიატურას“, სარეკლამო პლაკატის დაბეჭვდისათვის, გადაერიცხა - 580 [ხუთას ოთხმოცი] ლარი;

18. 04 ოქტომბერს განხორციელდა 0.90 ლარის გადარიცხვის საკომისიოს გადახდა;

19. 23 დეკემბერს მიხეილ სალუაშვილმა შემოიტანა - 110 [ასათი] ლარის შემოწირულობა;

20. 23 დეკემბერს შპს „კავკასუს ონლაინს“, გადაერიცხა ინტერნეტ გვერდის 2017 წლის მომსახურების საფასური - 30 [ოცდაათი] ლარი;

21. 23 დეკემბერს კაშირის ანგარიშიდან შპს „სერგ.ჯი“-ს გადაერიცხა ინტერნეტ გვერდის 2017 წლის მომსახურების საფასური 70 [სამოცდაათი] ლარი;

2016 წლის 1 იანვრიდან - 31 დეკემბრამდე:

- კავშირის ანგარიშზე შემოსულმა საერთო თანხამ შეადგინა - 1998 [ათასცხრაას ოთხმოცდათვრამეტი] ლარი;

- კავშირის ანგარიშიდან, სხვადასხვა მომსახურებისათვის გადარიცხული იქნა - 2000 [ორი ათასი] ლარი და 56 თ.

2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით:

- კავშირის ანგარიშზე რიცხული საბოლოო ნაშთი შეადგენს - 14 [თოთხმეტ] ლარს და 56 თეთრს.

[იხ. 2016 წლის ფინანსური დეკლარაცია

http://www.ufali.ge/index.php/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/1602-2016-%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90];

 

2017 წ. 21 ოქტომბერს გამართულ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობისას, საარჩევნო ფონდის ფარგლებში გაწეულმა ხარჯმა - 150 ლარი შეადგინა.

მთლიანობაში 2016 წ. საფინანსო ანგარიშის მიხედვით - „2017 წლის 1 იანვრიდან მოყოლებული კავშირის ფინანსური საქმიანობის სურათი ასეთია:

1. 17 ოქტომბერს მიხეილ სალუაშვილმა შემოიტანა - 150 [ასორმოცდაათი] ლარის შემოწირულობა;

2. 17 ოქტომბერს შ.პ.ს. „ირიდა“-ს, სასტამბო ხარჯის ანაზღაურებისათვის, გადაერიცხა - 150 [ასორმოცდაათი] ლარი;

3. 17 ოქტომბერს განხორციელდა 0.90 ლარის გადარიცხვის საკომისიოს გადახდა;

4. 27 დეკემბერს მიხეილ სალუაშვილმა შემოიტანა - 100 [ასი] ლარის შემოწირულობა;

5. 27 დეკემბერს შპს „კავკასუს ონლაინს“, გადაერიცხა ინტერნეტ გვერდის 2018 წლის მომსახურების საფასური - 30 [ოცდაათი] ლარი;

6. 27 დეკემბერს კაშირის ანგარიშიდან შპს „სერგ.ჯი“-ს გადაერიცხა ინტერნეტ გვერდის 2018 წლის მომსახურების საფასური 70 [სამოცდაათი] ლარი;

2017 წლის 1 იანვრიდან - 31 დეკემბრამდე:

- კავშირის ანგარიშზე შემოსულმა საერთო თანხამ შეადგინა - 250 [ორასორმოცდაათი] ლარი;

- კავშირის ანგარიშიდან, სხვადასხვა მომსახურებისათვის გადარიცხული იქნა - 250 [ორასორმოცდაათი] ლარი და 90 თ.

2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით:

- კავშირის ანგარიშზე რიცხული საბოლოო ნაშთი შეადგენს - 13 [ცამეტ] ლარს და 12 თეთრს.

[იხ. 2017 წლის ფინანსური დეკლარაცია

http://www.ufali.ge/index.php/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/1695-2017-%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90]

 

2018 წ. 28 ოქტომბერს გამართულ საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებში, ისევე როგორც:

2019 წ. 19 მაისს, მთაწმინდის საარჩევნო ოლქში გამართულ, საქართველოს პარლამენტის შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობისას, საარჩევნო ფონდის ფარგლებში არანაირი ფინანსური ხარჯი არ გაგვიწევია.

შესაბამისად, დღეის მდგომარეობით, პარტიის ანგარიშზე ირიცხება - 13 ლარი და 02 თეთრი [ცამეტი ლარი და 02 თეთრი].

[იხ. 2018 წლის საპრეზიდენტო ფონდის ანგარიში - აუდიტს

http://www.ufali.ge/index.php/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/1787-2018-%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%9D-%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A1].

აგრეთვე: 21 მაისი 2019 წ. - სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს

http://www.ufali.ge/index.php/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/1826-21-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98-2019-%E1%83%AC-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%A4%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A1].

 

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ქვეყნის სხვადასხვა დონის არჩევნებში მონაწილეობისას, ჩვენი პარტიის საარჩევნო ფონდის ფარგლებში გაწეული ხარჯთაღრიცხვის სურათი ასეთია:

2013, 2018 და 2019 წლებში არანაირი ფინანსური ხარჯი არ გვქონია;

2014 წ. არჩევნებში დანახარჯმა - 2050 ლარი შეადგინა;

2015 წ. არჩევნებში დაიხარჯა - 10 ლარი;

2016 წ. არჩევნებში გაწეულმა დანახარჯმა - 1900 ლარი შეადგინა; ხოლო

2017 წ. დაიხარჯა - 150 ლარი.

ამდენად, ჩვენი პარტიის მიერ: 2013 – 2019 წ.წ. გამართულ შვიდივე არჩევნებში მონაწილეობისას, საარჩევნო ფონდის მეშვეობით გაწეულმა საერთო ფინანსურმა ხარჯმა - 4 110 [ოთხი ათას ასათი] ლარი შეადგინა.

და თუკი, ამ მაჩვენებელს შევადარებთ, ზემოთ მოტანილ 2018 წ. საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნებში მხოლოდ რეკლამაზე გაწეულ 38 მილიონი ლარის დანახარჯს, ვგონებთ მკითხველს არ გაუჭირდება შესაბამისი დასკვნების გაკეთება.

 

მიხეილ [გელა] სალუაშვილი