„სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს

ლასკარს

კავშირის მთავარი ბუღალტრის

ნანული ერქვანიძის

 

ახსნა-განმარტებითი ბარათი

„სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს

2020 წლის

საფინანსო საქმიანობის შესახებ

საქართველოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №22-რ ბრძანებით, რეგისტრირებული იქნა (რეგ. №052):

_ კავშირის სახელდებაში შეტანილი ცვლილება, და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების სახელწოდება ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით: „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“;

 

მოგვიანებით, კერძოდ - 2011 წლის 28 დეკემბრის განცხადების საფუძველზე, თბილისის რაიონულ ცენტრში, 2012 წლის 9 იანვარს „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“, აყვანილ იქნა საგადასახადო აღრიცხვაზე და გაიცა - „გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო რეგისტრაციის მოწმობა“ (სერია 11).

 2012 წლის 9 იანვარს, თიბისი ბანკში გახსნილ იქნა - „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლარის ანგარიში:

საბანკო კოდი: TBCBGE 22,

ანგარიშსწორების ანგარიში - GE96 TB78 8493 6080 1000 02.

2020 წლის 1 იანვრიდან მოყოლებული კავშირის ფინანსური საქმიანობის სურათი ასეთია:

 1. 2020 წ. 14 დეკემბრისათვის  კავშირის ანგარიშზე საბოლოო ნაშთია: 113,12 ლ];

2. 14 დეკემბერს შპს „სერგ.ჯი“-ს გადაერიცხა ინტერნეტ გვერდის 2021 წლის მომსახურების საფასური 70 [სამოცდაათი] ლარი; [საბოლოო ნაშთი: 73,12 ლ];

3. 14 დეკემბერს შპს „სერგ.ჯი“-ს გადაერიცხა ინტერნეტ გვერდის 2021 წლის მომსახურების საფასური 30 [სამოცდაათი] ლარი; [საბოლოო ნაშთი: 43,12 ლ];

 

2021 წლის 1 იანვრიდან - 31 დეკემბრამდე:

- კავშირის ინტერნეტ მომსახურებისათვის ჩარიცხულმა საერთო თანხამ შეადგინა - 100 [ასი] ლარი;

 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით:

- კავშირის ანგარიშზე რიცხული საბოლოო ნაშთი შეადგენს - 13 [ცამეტ] ლარს და 12 თეთრს.

 

დანართი:

წლიური საფინანსო დეკლარაცია

პატივისცემით

 

„სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს

ლასკარის თავმჯდომარე

მიხეილ(გელა ] სალუაშვილი

თბილისი, 05 იანვარი 2021 წ.