საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს

 ბატონ დავით უსუფაშვილს!

საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ორგანიზაციათა

გაერთიანება: „უფლის სახელით

უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს

 

ღ ი ა     მ ი მ ა რ თ ვ ა

 

ბატონო დავით!

ვეყრდნობით რა, ერთის მხრივ საქართველოში მომქმედი პოლიტიკური სპექტრისა და მეორეს მხრივ 2014 წ. 1 ოქტომბერს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციაში ასახულ რეკომენდაციას, რომელიც - მოუწოდებს ყველა პოლიტიკურ ძალას, შეთანხმდნენ ისეთ საარჩევნო სისტემაზე, რომელიც ფართო კონსენსუსს ეყრდნობა და აძლიერებს ქვეყნის პოლიტიკური ინსტიტუტების პლურალისტურ ბუნებას...“ [იხ. რეზოლუცია - დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირება საქართველოში", მუხლი 3,2]; აგრეთვე  

მიგვაჩნია რა, რომ საარჩევნო პროცესის სტაბილურობის მიზნით სასურველია მორიგი არჩევნების ჩატარებამდე მინიმუმ ერთი წლით ადრე მოხდეს „საარჩევნო კოდექსით“ განსაზღვული წესების დადგენა,

შემოვდივართ წინადადებით, რათა:

ზემოთქმული მოსაზრების გაზიარების შემთხვევაში, „საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის“ 107-ე მუხლის „ლ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე [„პარლამენტის თავმჯდომარე... თავისი კომპეტენციის ფარგლებში გამოსცემს ბრძანებებს“], თქვენს მიერ მიღებული ბრძანების საფუძველზე შეიქმნას - „საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების მოსამზადებელი მუდმივმოქმედი კომისია“.

წარმოგიდგენთ რა ჩვენს მიერ შემუშავებულ - „საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების მოსამზადებელი მუდმივმოქმედი კომისიის დებულების“ პროექტს, თქვენი თანხმობის შემთხვევაში, მზად ვართ ორმხრივად მისაღებ დროსა და ადგილზე გამართულ შეხვედრაში მონაწილეობისათვის. 

 

დანართი:

„საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების მოსამზადებელი მუდმივმოქმედი კომისიის დებულების“ პროექტი – 5 გვ. 

 

ქრისტესმიერი სიყვარულითა და პატივისცემით,

 

საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ორგანიზაციათა გაერთიანება:

 „უფლის სახელით უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს

 სპიკერი,

„სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს

ლასკარის თავმჯდომარე

მიხეილ (გელა)

სალუაშვილი

თბილისი, 

2014 წლის  13 ოქტომბერი

ტელ.: 5 (91) 63-63-36

ელ. ფოსტა - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ჩაბ. № 20 455