საქართველოს

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს

თამარ ჟვანიას!

 

„სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა

უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს

ლასკარის

 

ქალბატონო თამარ!

ვსარგებლობთ რა საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ მუხლი 99,1-ით მონიჭებული უფლებით, წარმოგიდგენთ ჩვენი პარტიის მიერ, 2018 წლის 28 ოქტომბრის მორიგ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობისათვის დასახელებული, საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატის მიხეილ სალუაშვილის მხარდამჭერ ამომრჩეველთა სიას,

საერთო რაოდენობით - 28 605 [ოცდარვა ათას ექვსასხუთი].

 

განცხადებას თან ერთვის:

ჩვენს მიერ, 2018 წლის 28 ოქტომბრის მორიგ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობისათვის დასახელებული, საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატის მიხეილ სალუაშვილის მხარდამჭერ ამომრჩეველთა სია:

- 975 [ცხრაას სამოცდათხუთმეტი] ფურცელი, მათ შორის:

- სრულად შევსებული 885 ფურცელი;

- 29 ამომრჩევლის ხელმომწერით 3 ფურცელი;

- 28 ამომრჩევლის ხელმომწერით 7 ფურცელი;

- 27 ამომრჩევლის ხელმომწერით 11 ფურცელი;

- 26 ამომრჩევლის ხელმომწერით 9 ფურცელი;

- 25 ამომრჩევლის ხელმომწერით 10 ფურცელი;

- 24 ამომრჩევლის ხელმომწერით 12 ფურცელი;

- 23 ამომრჩევლის ხელმომწერით 6 ფურცელი;

- 22 ამომრჩევლის ხელმომწერით 10 ფურცელი;

- 21 ამომრჩევლის ხელმომწერით 3 ფურცელი;

- 20 ამომრჩევლის ხელმომწერით 4 ფურცელი;

- 19 ამომრჩევლის ხელმომწერით 2 ფურცელი;

- 18 ამომრჩევლის ხელმომწერით 4 ფურცელი;

- 14 ამომრჩევლის ხელმომწერით 2 ფურცელი;

- 13 ამომრჩევლის ხელმომწერით 2 ფურცელი;

- 12 ამომრჩევლის ხელმომწერით 1 ფურცელი;

- 11 ამომრჩევლის ხელმომწერით 1 ფურცელი;

- 10 ამომრჩევლის ხელმომწერით 2 ფურცელი;

- 8 ამომრჩევლის ხელმომწერით 1 ფურცელი;

 

ქალბატონო თამარ!

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, გთხოვთ მიიღოთ კანონით განსაზღვრული გადაწყვეტილება.

პატივისცემით:

 

„სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა

უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს

ლასკარის თავმჯდომარე

მიხეილ სალუაშვილი

თბილისი,

2018 წლის 28 აგვისტო

 

წერ. ჩაბ. N2517