საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატის

მიხეილ [გელა] სალუაშვილის

 

საპრეზიდენტო პროგრამა:

„უფლის სახელით გაბრწყინებული საქართველო“

„ვიმოწმებ დღეს თქვენს წინაშე ცასა და მიწას:

სიცოცხლე და სიკვდილი დაგიდევი წინ, კურთხევა და წყევლა.

აირჩიე სიცოცხლე, რომ იცოცხლოთ

შენ და შენმა შთამომავლობამ.

გიყვარდეს უფალი, შენი ღმერთი,

გესმოდეს მისი სიტყვა და მიეწებე მას,

რადგან ის არის შენი სიცოცხლე და დღეგრძელობა...”

[2 რჯ. 30,19-20]

 

პირველი ნაწილი:

საპრეზიდენტო პროგრამის:

„უფლის სახელით გაბრწყინებული საქართველო“

 ეროვნულ - რელიგიური ნაწილი:

 

მეორე ნაწილი:

საპრეზიდენტო პროგრამის:

„უფლის სახელით გაბრწყინებული საქართველო“

ეროვნულ - პოლიტიკური ნაწილი:

 

1. საქართველოში პოლიტიკური მდგომარეობის გამოსწორების პირველი ნაბიჯი - უნდა შეიქმნას: „საქართველოს სახელმწიფოებრივი სამართალმემკვიდრეობის საკითხების შემსწავლელი კომისია“

აღნიშნულ თემატიკასთან დაკავშირებული საკითხები ჩვენს მიერ დეტალურადაა გაშუქებული ეროვნულ [საჯარო] ბიბლიოთეკაში დაცულ შემდეგ კრებულებში:

1. მ. სალუაშვილი, „1991 წლის დეკემბერსა და 1992 წლის იანვარში საქართველოს რესპუბლიკაში განვითარებული მოვლენების შეფასების საკითხისათვის“, თბ. 2012 წ.;

2. მ. სალუაშვილი, „საქართველოში სამართლიანობისა და კანონიერების აღდგენა-დამკვიდრების პრინციპები“, თბ. 2012 წ.;

3. მ. სალუაშვილი, „მემორანდუმი 1991-1992 წ.წ. მოვლენების შედეგად დარ-ღვეული სამართლიანობისა და კანონიერების აღდგენა-დამკვიდრების პრინციპების თაობაზე“, თბ. 2012 წ.;

4. მ. სალუაშვილი, „საქართველოში კანონიერი სახელისუფლო შტოს სამართალ-მემკვიდრეობის საკითხისათვის“, თბ. 2013 წ.;

5. მ. სალუაშვილი, „საქართველოს კონსტიტუციასთან დაკავშირებული სამართ-ლებრივი ასპექტები“, თბ. 2013 წ.

 

2. საქართველოში პოლიტიკური მდგომარეობის გამოსწორების მეორე ნაბიჯი - უნდა შეიქმნას: „საქართველოში მართლმადიდებლობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებისათვის საჭირო საკითხების მოსამზადებელი კომისია“

აღნიშნულ თემატიკასთან დაკავშირებული საკითხები ჩვენს მიერ დეტალურადაა გაშუქებული ეროვნულ [საჯარო] ბიბლიოთეკაში დაცულ შემდეგ კრებულებში:

1. მ. სალუაშვილი, „მართლმადიდებლობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების საკითხისათვის“, თბ. 2012 წ.;

2. მ. სალუაშვილი, „მემორანდუმი  - „მართლმადიდებლობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების საკითხისათვის“, თბ. 2012 წ.

 

3. საქართველოში პოლიტიკური მდგომარეობის გამოსწორების მესამე ნაბიჯი - უნდა შეიქმნას: „საქართველოში სამხარეო დაყოფასთან დაკავშირებული საკითხების მოსამზადებელი კომისია“

აღნიშნულ თემატიკასთან დაკავშირებული საკითხები ჩვენს მიერ დეტალურადაა გაშუქებული ეროვნულ [საჯარო] ბიბლიოთეკაში დაცულ შემდეგ კრებულებში:

1. მ. სალუაშვილი, „საქართველოში სამხარეო დაყოფასთან დაკავშირებული საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებები“, თბ. 2012 წ.;

2. მ. სალუაშვილი, „მემორანდუმი - საქართველოში სამხარეო დაყოფასთან დაკავშირებული საკითხისათვის:, თბ. 2012 წ.

 

4. საქართველოში პოლიტიკური მდგომარეობის გამოსწორების მეოთხე ნაბიჯი - უნდა შეიქმნას: „საქართველოში მართლმადიდებლობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებისა და ქვეყნის სამხარეო დაყოფასთან დაკავშირებით განსახორციე-ლებელი საკონსტიტუციო ცვლილებების მოსამზადებელი კომისია“.

აღნიშნულ თემატიკასთან დაკავშირებული საკითხები ჩვენს მიერ დეტალურადაა გაშუქებული ეროვნულ [საჯარო] ბიბლიოთეკაში დაცულ შემდეგ კრებულებში:

1. მ. სალუაშვილი, „მართლმადიდებლობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადე-ბის საკითხისათვის“, თბ. 2012 წ.;

2. მ. სალუაშვილი, „მემორანდუმი  - „მართლმადიდებლობის სახელმწიფო რელი-გიად გამოცხადების საკითხისათვის“, თბ. 2012 წ.;

3. მ. სალუაშვილი, „საქართველოში მართლმადიდებლობის სახელმწიფო რელი-გიად გამოცხადებასთან დაკავშირებული საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებები“, თბ. 2012 წ.;

4. მ. სალუაშვილი, „საქართველოში სამხარეო დაყოფასთან დაკავშირებული საქარ-თველოს კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებები“, თბ. 2012 წ.;

5. მ. სალუაშვილი, „მემორანდუმი - საქართველოში სამხარეო დაყოფასთან დაკავ-შირებული საკითხისათვის:, თბ. 2012 წ.

 

5. საქართველოში პოლიტიკური მდგომარეობის გამოსწორების მეხუთე ნაბიჯი - უნდა შეიქმნას: „საქართველოში სახელმწიფო ხელისუფლების მმართველობითი ფორმის საკითხების შემსწავლელი [დამდგენი] კომისია“.

აღნიშნულ თემატიკასთან დაკავშირებული საკითხები ჩვენს მიერ დეტალურადაა გაშუქებული ეროვნულ [საჯარო] ბიბლიოთეკაში დაცულ შემდეგ კრებულებში:

1. მ. სალუაშვილი, „საქართველოს პრეზიდენტი - საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებები“, თ. 2012 წ.;

2. მ. სალუაშვილი, „მემორანდუმი - საქართველოს კონსტიტუციის მეოთხე თავში „საქარტველოს პრეზიდენტი“ შესატანი ცვლილებების თაობაზე“, თბ. 2012 წ.

 

6. საქართველოში პოლიტიკური მდგომარეობის გამოსწორების მეექვსე ნაბიჯი - უნდა შეიქმნას: „საქართველოს სამხედრო ნეიტრალიტეტის საკითხების შემსწავლელი კომისია“.

აღნიშნულ თემატიკასთან დაკავშირებული საკითხები ჩვენს მიერ დეტალურადაა გაშუქებული ეროვნულ [საჯარო] ბიბლიოთეკაში დაცულ შემდეგ კრებულებში:

1. მ. სალუაშვილი, „საქართველოს სამხედრო ნეიტრალიტეტის საკითხისათვის“, თბ. 2012 წ.;

2. მ. სალუაშვილი, „მემორანდუმი - საქართველოს სამხედრო ნეიტრალიტეტის საკითხისათვის“, თბ. 2012 წ.

 

7. საქართველოში პოლიტიკური მდგომარეობის გამოსწორების მეშვიდე ნაბიჯი - უნდა შეიქმნას: „საერთაშორისო რეგიონალური ორგანიზაციის: „კავკასია - მშვიდობის სახლი“-ს შექმნის მიზანშეწონილობის საკითხების შემსწავლელი კომისია“.

აღნიშნულ თემატიკასთან დაკავშირებული საკითხები ჩვენს მიერ დეტალურადაა გაშუქებული ეროვნულ [საჯარო] ბიბლიოთეკაში დაცულ შემდეგ კრებულში:

მ. სალუაშვილი, „საერთაშორისო რეგიონალური ორგანიზაცია: „კავკასია მშვიდო-ბის სახლი“ [„კავმშვისა“]“, თბ. 2012 წ.

 

8. საქართველოში პოლიტიკური მდგომარეობის გამოსწორების მერვე ნაბიჯი - უნდა შეიქმნას: „აფხაზეთის ავტონომიასთან დაკავშირებული საკითხების დარეგულირების შემსწავლელი კომისია“.

აღნიშნულ თემატიკასთან დაკავშირებული საკითხები ჩვენს მიერ დეტალურადაა გაშუქებული ეროვნულ [საჯარო] ბიბლიოთეკაში დაცულ შემდეგ კრებულში:

მ. სალუაშვილი, „აფხაზეთის ავტონომიასთან დაკავშირებული საკითხების დარე-გულირების ზოგადი პრინციპები“, თბ. 2012 წ.

 

9. საქართველოში პოლიტიკური მდგომარეობის გამოსწორების მეცხრე ნაბიჯი - უნდა შეიქმნას: „საპარლამენტო და არასაპარლამენტო პოლიტიკურ ძალებს შორის თანამშრომლობის საკითხების შემსწავლელი კომისია“.

აღნიშნულ თემატიკასთან დაკავშირებული საკითხები ჩვენს მიერ დეტალურადაა გაშუქებული ეროვნულ [საჯარო] ბიბლიოთეკაში დაცულ შემდეგ კრებულში:

მ. სალუაშვილი, „საქართველოში პოლიტიკური სისტემის გაუმჯობესების საკით-ხისათვის: ‘ეროვნული თანხმობის დარბაზი“ [„ერთადა“]“, თბ. 2012 წ.