საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის

თავმჯდომარე

განკარგულება  №35/2013

საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის 27 ოქტომბრის არჩევნებისათვის

პრეზიდენტობის კანდიდატად 

მიხეილ სალუაშვილის

რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

. თბილისი                                                                                2013 წლის 26 ივლისი

საქართველოს ორგანული კანონისსაქართველოს საარჩევნო კოდექსიმე-15 მუხლის მე-2 პუნქტისქვეპუნქტის, 77-ე მუხლის მე-5 პუნქტის, 78-ე მუხლის მე-11 პუნქტისა და მე-100 მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე,  ვადგენ:

მუხლი 1. საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის 27 ოქტომბრის არჩევნებისთვის პრეზიდენტობის კანდიდატად რეგისტრაციაში გატარდეს მიხეილ სალუაშვილი.

მუხლი 2.  ეს განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: . თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. №6) მისი მიღებიდან 2 კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 3. ეს განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

კომისიის თავმჯდომარე

ზურაბ ხარატიშვილი


მინაწერი:

დღეისათვის მიხეილ სალუაშვილი გახლავთ - 2013 წლის 27 ოქტომბერს დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე პირველი ოფიციალურად დარეგისტრირებული პრეზიდენტობის კანდიდატი.

ბიბლიური მინიშნების გაცნობამდე, უნდა გავიხსენოთ, რომ, მისტერიული ფორმით, დღევანდელი ჩვენი საქმიანობა - ძე კაცისას არსობრივი მხარის მატარებელია, რაც მინიშნებათა აცხადებაში უნდა დაგვიდასტურდეს.

ამ მცირე შეხსენების შემდეგ, უკვე გასაგები იქნება პავლე მოციქულის პირით ჩვენდა გასაგონად ნათქვამი - „ყოველივე ეს ნიმუშად მოიწია მათზე, ხოლო დაიწერა ჩვენდა დასამოძღვრად, რომელთაც მოვაღწიეთ ჟამთა დასასრულს“ [1 კორ. 10,11].

ეხლა კი ვნახოთ, თუ რა გვეკარნახება მოციქულის პირით მათთა გასაგონად - „რომელთაც მოვაღწიეთ ჟამთა დასასრულს“ – „... იგია უწინარეს ყოვლისა, და ყველაფერი დამკვიდრდა მასში. იგია სხეულის, ეკლესიის თავი; იგია საწყისი, ყველა მოკვდავზე უწინარეს დაბადებული, რათა ყველაფერში პირველობდეს“ [კოლ. 1,18].

ამდენად, ანალოგიურად თქმულისა, ჩვენი, როგორც - ძე კაცისას არსობრივი მხრის მომცველი ჯგუფის საქმიანობა, სწორედ ამ - „ყველაფერში პირველობის“ ნიშნით უნდა იყოს წარმართული. და მართლაც, როგორც ითქვა:

- ჩვენ პირველები აღმოვჩნდით, მათ შორის ვინც ამომრჩეველთა ხელმომწერი ბლანკების აღების თხოვნით მიმართა ცესკოს ;

- ჩვენ პირველები აღმოვჩნდით, მათ შორის ვინც ამომრჩეველთა ხელმომწერების საჭირო რაოდენობა წარუდგინა ცესკოს [აქ -. 22 ივლისის განცხადება];

- ჩვენ პირველები აღმოვჩნდით, მათ შორის ვინც  ოფიციალურად დარეგისტრირდა, როგორც 2013 წლის მორიგ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე პრეზიდენტობის კანდიდატი [აქ - ცესკოს 24/25 - 26 ივლისის გადაწყვეტილებები].


საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატი,

„სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს

ლასკარის თავმჯდომარე

მიხეილ [გელა] სალუაშვილი