ღვთისმშობლის წილხვედრ საქართველოში,

ქვეყანაში, რომელიც მაცხოვრის კვართის დაფვლის მადლმოსილია,

საქართველოს პარლამენტში წარმოდგენილი „ქოცებისა“ და „ნაცების“ დანაშაულებრივი თანამშრომლობის შედეგად, მოხდა

სოდომ-გომორული ცოდვის დაკანონონება

 

კანონი

დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“

საშუალებას აძლევს ე.წ. სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლებს, საქართველოს კონსტიტუციით განსაზღვრული უფლებების შეუზღუდავად გამოყენების საბაბით, მოითხოვონ თავისი ამორალური ზნეობრივი ფასეულობების ღიად გამოყენების უფლება. კერძოდ:

 

მუხლი 25,1:  ყველას, გარდა იმ პირებისა, რომლებიც არიან სამხედრო ძალებისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემადგენლობაში, უფლება აქვს წინასწარი ნებართვის გარეშე შეიკრიბოს საჯაროდ და უიარაღოდ, როგორც ჭერქვეშ, ისე გარეთ.

კომენტარი:

ცოდვიანი კანონის მიღების ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, ამ ცოდვაში ჩავრდნილთა ე.წ. „გუნდის“ მხრიდან ამ უფლების გამოყენებით თავისი ცოდვების ფართოდ რეკლამირების [მსვლელობებზე, მიტინგებზე...] უფლების მოპოვებაა

 

მუხლი 36

1. ქორწინება ემყარება მეუღლეთა უფლებრივ თანასწორობასა და ნებაყოფლობას.

2. სახელმწიფო ხელს უწყობს ოჯახის კეთილდღეობას.

კომენტარი:

ამ ცოდვიანი კანონის მიღების შემდეგ, ამ ცოდვაში ჩავრდნილთა ე.წ. „გუნდის“ მომდევნო მთავარი მიზანი, კონსტიტუციის ამ მუხლზე დაყრდნობით, ერთსქესიანთა ქორწინების უფლების დაკანონებაა.

 

კანონი

დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“

ლახავს საქართველოს მაცხოვრებელთა უმრავლესობის

კონსტიტუციით განსაზღვრულ უფლებებს, კერძოდ:

 

მუხლი 17,1: ადამიანის პატივი და ღირსება ხელშეუვალია.

კომენტარი:

ე.წ. სექსუალური უმცირესობის ამორალური ზნეობრივი ფასეულობები ლახავს საქართველოს მაცხოვრებელთა ჯანსაღი სულიერი და ფიზიკური ღირებულებების მქონე უმრავლესობის პატივსა და ღირსებას;

 

მუხლი 44

1. საქართველოში მცხოვრები ყოველი პირი ვალდებულია ასრულებდეს საქართველოს კონსტიტუციისა და კანონმდებლობის მოთხოვნებს.

2. ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა განხორციელებამ არ უნდა დაარღვიოს სხვათა უფლებები და თავისუფლებები.

კომენტარი:

ე.წ. სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელთათვის საქართველოს მოქალაქეთა უფლებებით თანაბრად სარგებლობის უფლების მინიჭება და მათ მიერ ამ უფლებათა გამოყენების საბაბით ამორალური ზნეობრივი კატეგორიების სხვადასხვა თავყრილობათა ფორმით [მიტინგები, დემონსტრაციები და სხვა] ღიად გამოხატვით დაირღვევა - კონსტიტუციით გარანტირებული ის უფლებები და თავისუფლებები, რომლებმაც უნდა უზრუნველყონ  საქართველოს უმრავლესობის მიერ საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებული ზნეობრივ ფასეულობებზე დაფუძნებული ცხოვრების წესი.