დროშა

 

`სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს დროშა არის მართკუთხა ფორმის თეთ-რი ფერის ქსოვილი, რო-მელსაც მთელ სიგრძე-სი-განეზე  გასდევს  დროშის შუა ხაზებზე გამავალი, მართკუთხა ფორმის წი-თელი ფერის ურთიერთ-გადამკვეთი ზოლი. დრო-შის ცენტრში მოთავსებულ ყვითელი ფერის ბორ-ჯღალზე დატანილია კავ-შირის ლურჯი ფერის ლოგო.

თეთრი ფერის დროშის სიგანის შეფარდება სიგრ-ძესთან არის 3:5. ყვითელი ბორჯღალის დიამეტრი _ 1,1 ერთეულის, ხოლო მასზე დატანილი ლურჯი ფერის კავშირის ლოგოს დიამეტ-რი _ 0,7 ერთეულის ტოლია.

მართკუთხა ფორმის, ურ-თიერთგადამკვეთი წითელი ფერის ზოლის სიგანე _ 0,33 ერთეულს შეესაბამება.

 

 

სიმბოლოთა განმარტება

 

ცოდვაში ჩავარდნილი ადამის თაობაზე ბიბლიაში ვკითხულობთ _ `გაუშვა იგი უფალმა ღმერთმა ედე-მის ბაღიდან, რომ დაემუ-შავებინა მიწა საიდანაც იყო აღებული. განდევნა ადამი, ედემს კი აღმოსავ-ლეთით ქერუბიმები და ცეცხლოვანი მბრუნავი მახვილი დაუყენა, რათა სიცოცხლის ხესთან მისასვლელი დაეცვათ~-ო (დაბ. 3,23-24).

სულიწმიდის არსში გა-ნივთებული, მამა ღმერთის მიერ ქვეყნის განმკითხავად დადგინებული (იხ. იოანე 5,22) უფალ იესუ ქრისტეს მეორედ მოსვლის შემდეგ ჩასატარებელი განკითხვის დღის თაობაზე, ბიბლიაში ვკითხულობთ _ `განკით-ხვის დღე იქნება დასას-რული ამ (ანუ _ ედემის, იგივე სამოთხის ბაღის გარეთ, ე.ი. დედამიწაზე ყოფნისმიერი)    დრო-ჟამი-სა და დასაბამი მომავალი უკვდავებისა (ანუ კვლავ ედემის, იგივე სამოთხის ბაღში დაბრუნებისა), როცა გაივლის ხრწნადი (ანუ ადამის მოდგმის უკვდავი სულის მატარებელი, მოკვ-დავ-ხრწნადი სხეულის ტყვეობაში ყოფნა), მოის-პობა სიამპარტავნე (ცოდ-ვის სათავე), ამოიკვეთება ურწმუნოება (ვიხილავთ უზენაეს ძალას), გაძლი-ერდება სამართალი (გან-კითხვისეული ეტაპის გავ-ლა), ამობრწყინდება ჭეშმა-რიტება (დამყარდება უზე-ნაესი ძალის მიერ აღთ-ქმული, უფალ იესუ ქრისტეს  _ მარადიული, და სამოთ-ხეში დაბრუნებული სასუ-ფევლის ძეთათვის, ხილული მეუფება). მაშინ კი (აქ - განკითხვის დღეს) ვეღარა-ვინ შეძლებს დასაღუპავის გადარჩენას, და არც გამარ-ჯვებული გაიწირება...~-ო (III ეზრა 7,43-45).

თქმულის არსობრივ მხარეზე აგებული `სამარ-თლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფა-ლია ჩვენი სიმართლე“-ს დროშის სიმბოლიკათა განმარტება ასეთია:

_ დროშის თეთრი ფერი სულიწმინდის, ანუ უბიწობისა და მშვიდობის არსის გადმომცემია;

_ დროშის სიგრძე-სი-განეზე გამავალი 0,33 ერ-თეულის სიგანის წითელი ზოლით მინიშნებულია: ა) ჯვარი; ბ) უფალ იესუ ქრისტეს ჯვარზე გაკვრი-სეული ასაკი; და გ) უფლის მიერ დაღვრილი სისხლის ფერი.

_ დროშის ცენტრში მოთავსებული ყვითელი ფერის ბორჯღალი, ბიბლიისეული მინიშნებით: `ედემის ბაღის~ შესას-ვლელში დაყენებული: `ცეცხლოვანი მბრუნავი მახვილის~ შესაბამისი შინა-არსის მატარებელია;

_ ბორჯღალზე დატანი-ლი ლურჯი ფერის ჯვარ-ში ჩაჯენილი სასწორი (ლოგო), უფალ იესუ ქრის-ტეს მიერ ჩასატარებელი განკითხვის დღის სიმბო-ლიკის გადმომცემია.

მთლიანობაში, დროშის სიმბოლიკათა ერთობლივი გააზრება ასეთია:

უფალი იესუ ქრისტეს პირველი გაცხადებისა და ჯვარზე გაკვრისას დაღ-ვრილი უმანკო სისხლით, ცოდვილი კაცობრიობის სულის გამოხსნა მოხდა;

უფალ იესუ ქრისტეს მეორედ გაცხადებისას _ განკითხვის დღეს, ადამის მოდგმის საქციელის, ღვთაებრივ სასწორზე აწონვის შემდეგ, სასუ-ფევლის ძეებად შერაც-ხულნი კვლავ გახდებიან ედემში, ანუ სამოთხეში შესვლის ღირსნი...

 

 

 

უფლისმიერი სიმართლის მძებნელს,

მფარველ ანგელოზს კარნახისთვის სმენად მომზირალს,

უზენაესი მოუვლენს მშველელს

და გააბრწყინებს ივერიას ჯერეთ მომტირალს...

 

ქარტეხილებში მოჭენაობს თეთრ რაშზე მჯდომი,

მოახლოებულ განკითხვის დღის რეკენ ზარები,

უზენაესთან მიახლების თუკი ვართ მდომნი,

ფართე შარასკენ არ გვირბოდეს უნდა თვალები...

 

 

2012 წლის 7 იანვარი

 

საქართველოში 1991-1992 წლის დეკემბერ-იან-ვარში განვითარებული მოვლენებიდან 20 წლის თავზე, 2012 წლის 7 იან-ვარს, ქრისტეშობის ბრწყინ-ვალე დღესასწაულზე, 2011 წლის 23 დეკემბერს სა-ხელდების ცვლილებას დაქვემდებარებული `სამარ-თლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფა-ლია ჩვენი სიმართლე“-ს წევრთა ერთ ნაწილს კავ-შირის წევრობის დამადას-ტურებელი ახალი პირადო-ბის მოწმობები გადაეცათ.

2012 წლის 7 იანვრით დათარიღებული `სამარ-თლიანობის აღდგენის კავ-შირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს წევრის ახალი პირადობის მოწმობის პირველი მფლო-ბელები გახდნენ:

 

ბეგაშვილი ლალი, ბუიძე ეთერი;

გოგლიძე ანგი (კაკო);

ერქვანიძე ნანული;

ვეშაგური ლიდა;

თანიაშვილი მანანა, თანიაშვილი მარგო;

კობახიძე ლეილა, კობიაშვილი რეზო;

მამადაშვილი მევლუდი, მელქაძე ნათელა, მეფარიძე ლეილა;

რაზმაძე შაზი;

 სალუაშვილი მიხეილი (გელა), სალუაშვილი საბა, სალუაშვილი ზაალი, სისაური ლენა; სოსება-შვილი მანანა;

ქამხაძე ლია;

შერგელაშვილი ბეჟანი;

ჩოხელი ლევანი,  ჩხეტია ეთერი;

ჯიქია თენგიზი...

 

დალოცვილი ყოფილიყოს უფლისმიერი სიმართლით მავალთა გზასავალი.

 

2012 წლის 8 იანვარი

2012 წლის 8 იანვარს, შობის დღესასწაულზე მიღწეული შეთანხმებისამებრ, `სამართლიანობის აღდგე-ნის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმარ-თლე“-ს წევრები _ მიხეილ (გელა) სალუაშვილი, ნანული ერქვანიძე და სა-ბა სალუაშვილი შეხვდნენ, ნაძალადევის რაიონში, მეტ-რო `ღრმაღელის~ მიმდე-ბარე ტერიტორიაზე მდება-რე _ `წმიდა ნიკოლოზის სახელობის~ ეკლესიის წი-ნამძღვარს, დეკანოზ მამა ბესარიონს (ბულაშვილი).

შეხვედრის ერთი საათის მანძილზე მამა ბესარიონს მოკლედ გავაცანით `სამარ-თლიანობის აღდგენის კავ-შირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს მიერ მომზადებული კრებულის _ `მართლმადიდებლობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების საკითხი-სათვის~ ძირითადი ასპექ-ტები.

დამშვიდობებისას მამა ბესარიონს ვთხოვეთ, თუ ღმერთის ნება იქნებოდა, თავისი შეხედულებები, წერი-თი ან ზეპირი ფორმით გამო-ეთქვა, ამ, ჩვენის აზრით, ქვეყ-ნის სულიერი და ფიზიკური გამთლიანებისათვის გან-კუთვნილი უმნიშვნელოვა-ნესი გადასადგმელი ნაბიჯის თაობაზე,