ბოლო ჟამის მისტერია ნორმით სრულდება

მოდით შევთხოვოთ ღმერთს პატიება და უფალ იესუ ქრისტეს შეწევნა, რათა სათქმელის თავმოყრა შევიძლოთ.

ლასკარულ ცნობიერებას ზიარებულმა მკითხველმა იცის, რომ 2013 წ. საპრეზიდენტო არჩევნებისა და კოდირებული „ორნი დასასრულამდე დარჩებიან“-ის შემდგომად, ბოლო ჟამის მიმდინარე ეტაპზე, თავისი ათვლა დაიწყო ბიბლიური  - „ბეჭედდასმულთა რიცხვის“ გამოვლენის მისტერიულმა პროცესმა.

ხსენებული ეტაპი, თავის მხრივ, დაფუძნებულია სახარებაში დაფიქსირებულ მაცხოვრისეულ მინიშნებით პროცესთან - „რადგანაც გეუბნებით თქვენ: ვეღარ მიხილავთ ამიერიდან, სანამ არ იტყვით: კურთხეულია მომავალი უფლის სახელით!“ [მათე 23,39].

როგორც ვიცით, 2014 წ. 8 მარტის სხდომაზე „ლასკარის“ მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად - 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს არჩევნებში ჩვენი პოლიტიკური გაერთიანება: „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“, მონაწილეობას მიიღებს შემდეგი სახელწოდებით: „უფლის სახელით - უფალია ჩვენი სიმართლე“.

კოდირებული - „უფლის სახელით“ მომავალთა თაობაზე ნაუწყების მისტერიული პროცესი, 2014 წ. 8-22 მარტიდან ვიდრე 7-10 აპრილამდელ დროში, ღმერთის შეწევნით, წარმატებით განხორციელდა. კერძოდ - 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებში, ცესკოს თავმჯდომარის მიერ მიღებული 10 აპრილის გადაწყვეტილებით [№1/2014], საარჩევნო სუბიექტად დარეგისტრირდა ჩვენი პ/გ: „უფლის სახელით - უფალია ჩვენი სიმართლე“.

„ბეჭედდასმულთა რიცხვის“ გამოვლენის პირველი ეტაპის, ანუ ჩვენი პ/გ „უფლის სახელით - უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს საარჩევნო სუბიექტად დარეგისტრირებამდე განვლილი [22.03 – 10.04. 2014 წ.] დროითი მონაკვეთის შემდგომი [პირობითი მეორე] ეტაპი, ჩვენის აზრით, მოიცავს იმ გასაკეთებელს, რასაც მოსალოდნელ არჩევნებში ჩვენი პ/გ „უფლის სახელით - უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს მიერ წარსადგენი სადეპუტატო კორპუსის შერჩევა ჰქვია.

საქართველოს მთავრობის მიერ ვიზირებული, პრეზიდენტ გ. მარგველაშვილის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად 2014 წ. ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოების არჩევნების თარიღად 15 ივნისი შეირჩა.

„საარჩევნო კოდექსის“ მოთხოვნიდან გამომდინარე, საარჩევნო კომისიებში პარტიული საარჩევნო სიების წარდგენის ბოლო ვადად, არჩევნებამდე 30-ე დღეა განსაზღვრული. შესაბამისად, ხსენებული „ბეჭედდასმულთა რიცხვის“ გამოვლენის მეორე ეტაპი, ანუ ჩვენი პ/გ „უფლის სახელით - უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს მიერ წარსადგენ სადეპუტატო კორპუსის შერჩევისეული მონაკვეთი: 10 აპრილიდან ვიდრე 16 მაისამდე დროს მოიცავს.

იმაში გასარკვევად, თუ ბიბლიური მინიშნებით გამოკვეთილი რა მისტერიული პროცესი შეესაბამება - „ბეჭედდასმულთა რიცხვის“ გამოვლენის მეორე ეტაპს, თავად აღნიშნული ტექსტი გავიხსენოთ - „...წამოიმართენით და იდექით, და იხილეთ უფლის ნადიმზე ბეჭედდასმულთა რიცხვი“ [3 ეზრა 2,38].

აქ ხსენებული - „უფლის ნადიმი“, საძიებელი თემატიკის მთავარი გასაღებია, და აი როგორ. სახარებაში, კოდირებული „უფლის ნადიმის“ არსის გასაგები, ორი იგავია მოცემული;

1. „საქორწინო ნადიმი“ [მათე 22,1-14] და

2. „პურობაზე წვეულნი“ [ლუკა 14,16-24].

ორივე ამ იგავში მინიშნებაა - „გამზადებულ სუფრასა“ და „წვეულთა“ მოპატიჟებაზე:

1. „კვლავ იგავებით მიუგო იესომ და უთხრა მათ: ცათა სასუფეველი მსგავსია მეფისა, რომელმაც გამართა თავისი ძის ქორწილი. და გაგზავნა თავისი მონები ქორწილში წვეულთა საწვევად...  და თქვა: უთხარით წვეულთ: აჰა, გავშალე სუფრა, დავკალი ხარები და ნასუქი საქონელი; ყველაფერი მზადაა, მობრძანდით ქორწილში“ [მათე 22,1-4];

2. „...ერთმა თანამეინახემ უთხრა: ნეტარია, ვინც ჭამს პურს ღმრთის სასუფეველში. ხოლო იესომ მიუგო მას: ერთმა კაცმა დიდი წვეულება გამართა და მრავალნი მიიპატიჟა. როცა პურობის დრომ მოაწია, თავისი მონა გაგზავნა წვეულთა დასაძახებლად: მობრძანდით, ყველაფერი უკვე მზად მაქვსო“ [ლუკა 14,15-17].

ზემოთ მოყვანილი ბიბლიური მინიშნება, ლასკარულ ცნობიერებაზე დაყრდნობით, გვკარნახობს, თუ რა სახის სირთულით არის ნიშანდებული, ჩვენს თვალწინ მიმდინარე, ბიბლიური - „უფლის ნადიმზე ბეჭედდასმულთა რიცხვი“-ს გამოვლენის პროცესი:

2014 წ. 10 აპრილს ჩვენი პარტიის საარჩევნო სუბიექტად: „უფლის სახელით - უფალია ჩვენი სიმართლე“, დარეგისტრირება, მაცხოვრის იგავში დაფიქსირებული - „გაშლილი, ანუ უკვე გამზადებული სუფრის“ მისტერიული აცხადება უნდა იყოს; ხოლო

პარტიული საარჩევნო სიის ფორმირებასთან დაკავშირებული პროცესი, „უფლისმიერი მონების“ მიერ, „სუფრაზე წვეულთა“ მოსაპატიჟებელი მინიშნების მისტერიულ არსთან უნდა იყოს დაკავშირებული.

„უფლის სახელით...“ მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად, კერძოდ ვკითხულობთ - „საქართველოს ორგანული კანონის - „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“-ს 167-ე მუხლის შესაბამისად გაცნობებთ, რომ 2014 წლის 15 ივნის დანიშნულ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს არჩევნებში  ჩვენი პოლიტიკური გაერთიანების მიერ ქ. თბილისის მერობის კანდიდატად დასახელებულია - მიხეილ სალუაშვილი“.

დადგენილი პროცედურის გავლის შემდეგ, ცესკოს თავმჯდომარის ქ-ნ თამარ ჟვანიას მიერ 2014 წ. 17 აპრილს მიღებული №3/2014 განკარგულების თანახმად „უფლის სახელით...“ წარდგენილი მიხეილ [გელა] სალუაშვილი გახდა ქ. თბილისის მერის არჩევნებში  პირველი დარეგისტრირებული კანდიდატი.

2013 წ. 13 მაისს, ცესკოში ჩატარებული წილისყრის შედეგად, საარჩევნო გაერთიანებას „უფლის სახელით - უფალია ჩვენი სიმართლე“, საარჩევნო ბიულეტენში რიგით ნომრად განესაზღვრა - №7.

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“-ს თანახმად - „თბილისის საკრებულოში პროპორციული წესით ასარჩევი კანდიდატების პარტიული სია უნდა შედგებოდეს არანაკლებ 50 და არა უმეტეს 100 კანდიდატისაგან“ [მუხლი 158,2]; ხოლო, სხვა დანარჩენ ოლქებში: - „წარდგენილ სიაში საკრებულოს წევრობის კანდიდატთა რაოდენობა არ უნდა იყოს 10-ზე ნაკლები და არ უნდა აღემატებოდეს 30-“ [მუხლი 143,3].

თითქმის ერთთვიანი კონსულტაციების შემდეგ 2014 წ. 16 მაისს:

- ცესკოს წარედგინა თბილისის საკრებულოს არჩევნებში „უფლის სახელით...“  მონაწილეთა 72 კანდიდატისაგან შემდგარი პარტიული სია;

- №20 რუსთავის საარჩევნო ოლქში ჩაბარდა რუსთავის მერობის კანდიდატისა და საკრებულოს არჩევნებში „უფლის სახელით...“  მონაწილეთა 28 კანდიდატისაგან შემდგარი პარტიული სია;

- №59 ქუთაისის საარჩევნო ოლქში, 59.03 [„გამარჯვების“]და 59.04 [„უქიმერიონის“] ერთმანდატიან მაჟორიტარულ უბნებში, არჩევნებში „უფლის სახელით...“  მონაწილე 2 მაჟორიტარი კანდიდატი იქნა წარდგენილი;

- №57 ტყიბულის საარჩევნო ოლქის, 57.07 სოჩხეთის თემის ერთმანდატიან მაჟორიტარულ უბანზე, არჩევნებში „უფლის სახელით...“  მონაწილე 1 მაჟორიტარი კანდიდატი იქნა წარდგენილი.

მთლიანობაში 2014 წ. 15 ივნისის ადგილობრივი თვითთმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოების არჩევნებში მე-7 რიგითი ნომრის მქონე საარჩევნო სუბიექტის: „უფლის სახელით...“, თბილისის მერობის კანდიდატის გარდა, სულ - 104 კანდიდატი იქნა წარდგენილი.

ამდენად, 2014 წ. 10 აპრილიდან დაწყებული „ბეჭედდასმულთა რიცხვის“ გამოვლენის მეორე ეტაპი, რომელიც, ჩვენის აზრით, ეთმობა მოსალოდნელ არჩევნებში ჩვენი პ/გ „უფლის სახელით - უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს მიერ წარსადგენ სადეპუტატო კორპუსის შერჩევას, 2014 წ. 16 მაისს დასრულდა.

2014 წ. 15 ივნისის არჩევნებში მე-7 რიგითი ნომრის მქონე საარჩევნო სუბიექტის: „უფლის სახელით...“ წარდგენილი, ანუ კოდირებულ „ბეჭედდასმულთა რიცხვში“ მოაზრებული სადეპუტატო კორპუსი, ასეთი პერსონალური შემადგენლობისაა:

 

ქ. თბილისის მერობის კანდიდატი:

მიხეილ [გელა] სალუაშვილი - დაბ. 1958 წ. 16 ივლისს, ტექნიკური დოქტორი, „ფაზისის საერო აკადემიის“ აკადემიკოსი, ინჟინერ მშენებელი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის თავმჯდომარე, პ/გ „უფლის სახელით - უფალია ჩვენი სიმართლე-ს უფლისმიერი ლასკარის სპიკერი;

 

ქ. თბილისის საკრებულოს კანდიდატები:

1. დიაკონიძე ელიზბარი - № 10. 22 გლდანის მაჟორიტარი, დაბ. 04. 04. 1963 წ., ინჟინერ მშენებელი, საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური ეკლესიის დიაკონი, წმ. გიორგის სადროშო“-ს თავმჯდომარე;

2. შერგელაშვილი ბეჟანი - დაბ. 05. 04. 1955 წ., კავშირგაბმულობის ინჟინერი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარისანათავმჯდომარე;          

3. ჯიქია ჯემალი - დაბ. 14. 06. 1937 წ., ფიზიკა-მათემატიკოსი, „ფაზისის საერო აკადემიის“ აკადემიკოსი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის საზოგადოებრივი მდივანი;       

4. იოსელიანი ავთანდილი - № 02. 02 ვაკის მაჟორიტარი, დაბ. 14. 03. 1972 წ., ეკონომისტი, ა/ სრულიად საქართველოს სახალხო დარბაზის გამგეობის წევრი; 

5. მამადაშვილი მევლუდი - დაბ. 14. 04. 1964 წ., ინჟინერ მშენებელი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის თანათავმჯდომარე;

6. ამაშუკელი დავითი - № 07. 15 ჩუღურეთის მაჟორიტარი, დაბ. 20. 07. 1971 წ., ეკონომისტი, ა/ძლევაი საკვირველი“-ს მეთაური;

7. ხაჭაპურიძე ლევანი - № 10. 24 გლდანის მაჟორიტარი, დაბ. 26. 04. 1969 წ., ეკონომისტი, ა/ "იბერიელთა კავშირი"-ს თავმჯდომარე;        

8. ჩხეტია ეთერი - დაბ. 09. 06. 1949 წ., ინჟინერ ტექნოლოგი,  „სამართლიანობის ღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის საორგანიზაციო მდივანი;

9. ბაიაშვილი თინათინი - დაბ. 01. 01. 1942 წ., ექიმი, ა/ო „თამარიონი“ თანათავმჯდომარე;

10. არუდაშვილი ნანა  - დაბ. 19. 03. 1971 წ., ინჟინერ ტექნოლოგი, ი/"ნანა არუდაშვილი"-ს დირექტორი;

11. საჯაია სერგი   - დაბ. 14. 11. 1946 წ., ფილოლოგი იბერიულ - კავკასიური მოძრაობა "ჭყონდიდელის ეროვნული ლასკარი"-ს თავმჯდომარე;

12. ჩოხელი ლევანი - დაბ. 20. 05. 1956 ქ., სამართალმცოდნე, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე}-ს- შიდა ქართლის რეგიონი;

13. თაქთაქიშვილი ალექსანდრე - დაბ.  12. 10. 1946 წ., ინჟინერ - მექანიკოსი, უმუშევარი, „საქართველოს როიალისტური პარტია“;

14. მელქაძე გიორგი - დაბ.  04. 10. 1971 წ., ფილოსოფიის დოქტორი, უპარტიო;

15. ღვინიაშვილი ევგენი - დაბ. 13. 03. 1952 წ., ხაზვა - ხატვის პედაგოგი, საერთაშორისო საზოგადოებამშვიდობის მედროშე"-ს პრეზიდენტი;       

16. კალაძე თამაზი - დაბ. 25. 05. 1945 წ., ფიზიკა-მათემატიკის დოქტორი,           თსუ, . ვეკუას სახ. გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;

17. მუშკუდიანი მალხაზი - 09. 20 ნაძალადევის მაჟორიტარი, დაბ. 08. 01. 1964 წ., ეკონომისტი, უმუშევარი, სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი;

18. ზაქარეიშვილი ლია - დაბ. 01. 02. 1968 წ., ბუღალტერ-ფინანსისტი, ეზოთერულ ასტროსოფიული ცნობიერების ცენტრიათინათი"-ს თავმჯდომარე;

19. ჯიქია დიანა  - დაბ. 18. 05. 1966 წ., ფილოლოგი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი;

20. გოხელაშვილი ნათელა -  დაბ. 16. 06. 1953 წ., ფილოლოგი, „ფაზისის საერო აკადემიის“ აკადემიკოსი,  უმუშევარი, უპარტიო;

21. სათირიშვილი დავითი - დაბ. 26. 05. 1962 წ., ენერგეტიკოსი, ტექნიკური უნივერსიტეტის მემბრან. ტექნ. და ტექნიკის კვლევითი განყ. მეცნიერ თანამშრომელი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის წევრი;

22. ვართანიანცი ხაჩატური  - № 05.08 ისნის მაჟორიტარი, დაბ. 19. 07. 1937 წ., ჟურნალისტი, საქართველოს საუკუნის ადამიანთა ასოციაციასავანე"-ს პრეზიდენტი

23. ტრაპაიძე დავითი   - დაბ.  03. 09. 1952 წ., მართვის ავტომატიკა ს/ელვა", სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, უპარტიო;

24. წერეთელი მერაბი  - დაბ. 10. 04. 1945 წ., ბიოლოგიის დოქტორი, უმუშევარი, უპარტიო;

25. შანიძე ზურაბი - დაბ. 12. 10. 1948 წ., კინორეჟისორი, უმუშევარი, უპარტიო;

26. ომანაძე დიმიტრი - № 10. 23 გლდანის მაჟორიტარი, დაბ. 01. 24. 1980 წ. პოლიტოლოგი, უმუშევარი, „სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი“;

27. ხოტენაშვილი დავითი - დაბ. 08. 04. 1956 წ., ინჟინერ მექანიკოსი,      ... „გიორგი - 3", დირექტორი, უპარტიო;

28. მელქაძე ნათელა - დაბ. 26. 07. 1937 წ., ენერგეტიკოსი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის საარჩევნო მდივანი;

29. მეფარიძე ლენა - დაბ. 21. 11. 1939 წ., ეკონომისტი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის მთავარი ეკონომისტი;

30. ქამხაძე მარეხი - დაბ. 30. 06. 1961 წ., ბიოენერგეტიკი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი;

31. ბიჭაშვილი გოჩა - დაბ.  23. 07. 1961 წ., ავტოინჟინერი სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე’-ს ლასკარის ტექნიკური სამსახურის უფროსი;

32. ჯიქია გიორგი - დაბ. 08. 10. 1992 წ., პოლიტოლოგი , თსუ-ს მაგისტრანტი, უპარტიო;

33. მენთეშაშვილი რობიზონი  - დაბ. 12. 02. 1941 წ., მანქანათმშენებელი, უმუშევარი, უპარტიო;

34. იოსელიანი მიხეილი - დაბ. 09. 02. 1975 წ., „სამართალმცოდნე, საპატრიარქოს ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტი, სპორტისა და კულტურის სამსახურის სპეციალისტი, უპარტიო;

35. ბერულავა მილერი  - დაბ. 15. 07. 1949 წ., კავშირგაბმულობის ინჟინერი, უმუშევარი, უპარტიო;

36. მაძღარაშვილი ელენე - დაბ. 10. 02. 1943 წ., საქონელმცოდნე, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი;

37. სულთანიშვილი მინდია  - დაბ. 16. 09. 1963 წ., ფიზ. აღზრდის სპეციალისტი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი:

38. ქურაშვილი ლეილა - დაბ. 19. 06. 1966 წ., ფილოლოგი, პედაგოგი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-სლასკარის წევრი;  

39. თანიაშვილი იამზე - დაბ. 07. 03. 1968 წ., ინჟინერ-პედაგოგი, ტურისტული კომპანიაიათრეველი", გენერალური დირექტორი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე    „-ს ლასკარის წევრი;

40. გელაშვილი ნოდარი - დაბ. 25. 02. 1954 წ., ინჟინერ მექანიკოსი,  უმუშევარი, უპარტიო;

41. ციყელაშვილი გურამი - დაბ. 26. 03. 1958 წ.,    ეკონომისტი, უმუშევარი, უპარტიო;

42. ქუთათელაძე ანონა - დაბ. 04. 12. 1949 წ., ფილოლოგი, უმუშევარი, უპარტიო;

43. ვეშაგური ემზარი - დაბ. 15. 03. 1975 წ., სამართალმცოდნე, უმუშევარი, უპარტიო;

44. თანიაშვილი სოფიო - დაბ. 06. 03. 1953 წ. ინჟინერ ელექტრიკოსი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი;

45. მეფარიძე ნათია - დაბ. 08. 09. 1981 წ.,  ექიმი, შ... „მერმისი", ფარმაცევტი, უპარტიო;

46. სოსებაშვილი მანანა - დაბ. 25. 11. 1944 წ. კავშირგაბმულობის ინჟინერი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი

47. ბუიძე მაია - დაბ. 06. 05. 1978 წ.,   ბიოლოგი, უმუშევარი, უპარტიო;

48. კანდელაკი ქეთევანი - დაბ. 28. 04. 1964 წ., კავშირგაბმულობის ინჟინერი, ეზოთერულ ასტროსოფიული ცნობიერების ცენტრიათინათი"-ს წევრი;

49. ბეგაშვილი ლალი  - დაბ. 02. 04. 1949 წ., პოლიტოლოგი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი;

50. ციმიტია ანნა  - დაბ. 21. 02. 1981 წ., დიზაინერი, ინდ. მეწარმეანნა ციმიტია" დამფუძნებელი, უპარტიო;

51. სისაური ლენა - დაბ. 30. 01. 1938 წ., რადიო ინჟინერი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი;

52. გიგაური ქეთევანი - 26. 12. 1973 წ., ფილოლოგი, უპარტიო;

53. ვეშაგური ლუდმილა - დაბ. 21. 01. 1945 წ., კვების ტექნოლოგი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი;

54. თანიაშვილი მარგალიტა  -დაბ. 05. 06. 1946 წ., მკერავ - მოდელიორი; „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი;

55. ხალვაში ნარგიზა - დაბ. 28. 07. 1953 წ.,  აგრონომ-დეკორატორი, უმუშევარი, უპარტიო;

56. ბუიძე ეთერი - დაბ. 31. 05. 1951 წ., მდივან-მემანქანე, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი;

57. ხუციშვილი ნანი - დაბ. 17. 04. 1960 წ., დიასახლისი , უპარტიო;

58. ერქვანიძე ნანული - დაბ. 20. 04. 1940 წ., ბუღალტერი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის მთავარი ბუღალტერი;

59. გელაშვილი მაია - დაბ. 05. 05. 1975 წ., ისტორიკოსი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი;

60. ბუიძე ნინო - დაბ. 20. 05. 1983 წ., მარკეტინგის სპეციალისტი, უმუშევარი, უპარტიო;

61. რაზმაძე შაზი - დაბ. 03. 06. 1939 წ., მდივან მემანქანე, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი;

62. კობახიძე ლეილა - დაბ. 29. 10. 1939 წ., ისტორიკოსი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი;

63. მერაბიშვილი კატო - დაბ. 03. 12. 1930 წ., ქსოვის ინსტრუქტორი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი;

64. გოგლიძე ანგი - დაბ. 15. 09. 1935 წ., მძღოლი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი;

65. დემეტრაშვილი ნათელა - დაბ. 30. 03. 1953 წ., ავტოინჟინერი, უმუშევარი, უპარტიო;

66. ნაჭყებია ლავრენტი  - დაბ. 27. 06. 1958 წ., მეტყევე ინჟინერი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი;

67. შუღლიაშვილი თამარი - დაბ. 23. 09. 1976 წ., ბუღალტერი, საქ. საპატრიარქოს მაღაზიაწმიდა კუთხე", კონსულტანტი, უპარტიო;

68. ციმაკურიძე იოველი - დაბ. 13. 09. 1978 წ., იურისტი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი;

69. მელიქიძე ნათელა   - დაბ. 01. 11. 1948 წ., ფილოლოგი, პენსიონერი, უპარტიო;

70. ჯაჯანიძე ნონა - დაბ. 11. 09. 1967 წ., ფერშალი , უმუშევარი, უპარტიო;

71. ხუციბერიძე მარლენი - დაბ. 15. 07. 1961 წ., ინჟინერ მექანიკოსი, მცირე მეწარმემარლენ ხუციბერიძე", დირექტორი,    სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი;

72. მეფარიძე ზეინაბი  - დაბ. 11. 10. 1960 წ., ბუღალტერი, უმუშევარი, უპარტიო.

 

ქ. რუსთავის მერობის კანდიდატი:

ელგუჯა ქოჩიაშვილი - დაბ. 22 აპრილი, 1954 წ., ინჟინერ ტექნოლოგი, ა/ო „საქართველოს მრავალეროვანთა კავშირი“-ს თავმჯდომარე, უპარტიო;

 

ქ. რუსთავის საკრებულოს კანდიდატები:

 1. მჭედელაძე ვალერი   - №20. 04 რუსთავის მაჟორიტარი, დაბ. 30. 10. 1958 წ., ინჟინერ მშენებელი, სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი, თავმჯდომარე;

2. იმნაძე ია - №20. 06 რუსთავის მაჟორიტარი, დაბ. 15. 10. 1962 წ., მანქანათმშენებელი, შ.პ.ს. რუსთავის აზოტი   ცტკ ხარისხის კონტროლიორი, სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი;

3. პოპიაშვილი გელა  - №20. 02 რუსთავის მაჟორიტარი, დაბ. 16. 09. 1961წ., მეტალურგი,    უმუშევარი, სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი;

4. იაშვილი ქეთევანი - №20. 01 რუსთავის მაჟორიტარი, დაბ. 15. 01. 1961 წ. ფილოლოგი, უმუშევარი, სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი;

5. შავდათუაშვილი რობიზონი - №20. 03 რუსთავის მაჟორიტარი, დაბ. 28. 09. 1951 წ., ფიზ. აღზრდის პედაგოგი, უმუშევარი, სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი;

6. ზავრაშვილი დარეჯანი - დაბ 20. 03. 1963 წ., ეკონომისტი, შ.პ.ს. რუსთავის აზოტი, ნორმადარი, სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი;

7. გულორდავა მზიური - დაბ. 13. 12. 1969 წ., ფილოლოგი, შ.პ.ს. რუსთავის აზოტი, მკერავი, სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი;

8. მოსულიშვილი მზია  - დაბ. 27. 10. 1967 წ., ეკონომისტი, უმუშევარი, სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი;

9. თოდუა ირაკლი - დაბ. 26. 12. 1989 წ., ინფორმატიკა და მართვა, უმუშევარი, სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი;

10. მამიაშვილი ალექსანდრე - დაბ. 29. 09. 1959 წ., მშენებელ ინჟინერი, უმუშევარი, სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი;

11. ქვათაძე გელა - დაბ. 15. 03. 1964 წ., ინჟინერ მშენებელი, უმუშევარი, სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი;

12. აბრამოვი გეორგი - №20. 10 რუსთავის მაჟორიტარი, დაბ.         22. 11. 1980 წ., ინჟინერ მშენებელი, უმუშევარი, სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი;

13. კაპანაძე ეკატერინე       - დაბ. 18. 08. 1973 წ., ფილოლოგი, უმუშევარი, სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი,

14. გოგოლაძე ემზარი - დაბ. 20. 01. 1949 წ., მანქანათმშენებელი, პენსიონერი, სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი;

15. ორველაშვილი გიორგი            - №20. 07 რუსთავის მაჟორიტარი, დაბ.  21. 12. 1941 წ., ფიზ. აღზრდის მასწავლებელი, უმუშევარი, სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი;

16. კაზანაშვილი გიორგი - №20. 09 რუსთავის მაჟორიტარი, დაბ. 19. 01. 1975 წ., მათემატიკოსი, ჰეიდელბერგ ცემენტის ჯგუფის „ქართ. ცემენტი“ და "საქ. ცემენტი, საწარმოო მართვის ავტ. ჯგუფის უფროსი, სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი;

17. რამაზოვი ნიაზი - №20. 05 რუსთავის მაჟორიტარი, დაბ. 25. 10. 1959 წ. მხატვარ გრაფიკოსი, შ.პ.ს. ბუკი - 2008, მხატვარ - რესტავრატორი, სრულიად სააქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი;

18. ქოსაშვილი ამირანი  - დაბ. 31. 10. 1986 წ., სამართალმცოდნე, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი; 

19. გვილავა გენადი  - დაბ. 07. 02. 1960 წ., საგუნდო დირიჟორი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი;

20. წურწუმია ემა - დაბ. 10. 01. 1944 წ., ელექტრო ინჟინერი, უმუშევარი, უპარტიო;

21. კვირიკაშვილი ჯეირანი  - დაბ. 12. 11. 1945 წ., ავტოინჟინერი, უმუშევარი, უპარტიო;

22. ვეშაგური ნიკოლოზი - დაბ. 01. 05. 1942 წ., მექანიკოსი, პენსიონერი, უპარტიო;

23. კევლიშვილი ივანე - დაბ. 13. 08. 1976 წ., იურისტი, „მაუდის" დაცვის სამსახური, ცვლის უფროსი, უპარტიო;

24. ბაინდურაშვილი ბერდია - დაბ. 05. 10. 1992 წ., სამართალმცოდნე, შ.პ.ს „არზამი", დაცვის თანამშრომელი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს წევრი;

25. ნაჭყებია მამუკა - დაბ. 28. 02. 1978 წ., „სამართალმცოდნე, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი;

26. ჩახუნაშვილი კობა - დაბ. 09. 02. 1968 წ., იურისტი,  „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი;

27. ნატროშვილი მიხეილი - დაბ. 18. 09. 1959 წ., კვების ტექნოლოგი, უმუშევარი, უპარტიო;

28. ცინცაძე გიორგი - დაბ. 02. 01. 1961 წ., ინჟინერ მექანიკოსი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გამგეობის წევრი.

 

ქ. ქუთაისში

მაჟორიტარობის ორი კანდიდატი იქნა წარდგენილი:

1. პაატა მიქაუტაძე - №59.03 ქუთაისის „გამარჯვების“ ერთმანდატიანი მაჟორიტარული უბანი, დაბ. 7. 05. 1969 წ., ეკონომისტი, „სოკარ ჯორჯია გაზი იმერეთის“ საავარიო სამსახურის ოსტატი, ა/ო „ძლევაი საკვირველი“;

2. ირაკლი კინწურაშვილი - №59.04 ქუთაისის „უქიმერიონის“ ერთმანდატიანი მაჟორიტარული უბანი, დაბ. 26. 08. 1954 წ., ეკონომისტი, აკ. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი, ა/ო „ძლევაი საკვირველი“.

 

ქ. ტყიბულში

მაჟორიტარად ერთი კანდიდატია წარმოდგენილი:

ომარ დარსაძე - №57. 07 ტყიბულის სოჩხეთის თემის ერთმანდატიანი მაჟორიტარული უბანი, დაბ. 18. 10. 1957 წ., იურისტი, ი/მ „ომარ დარსაძე“, დამფუძნებელი, სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი .

 

№7 საარჩევნო სუბიექტის პ/გ „უფლის სახელით - უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს მიერ წარდგენილი დეპუტატობის კანდიდატები, შემდეგი პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წევრები არიან:

1. „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“ - 36 კანდიდატი;

2. სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი - 22 კანდიდატი;

3. ა/ო „ძლევაი საკვირველი“ – 3 კანდიდატი;

4. ეზოთერულ ასტროსოფიული ცნობიერების ცენტრი „ათინათი“ – 2 კანდიდატი;

5. წმ. გიორგის სადროშო - 1 კანდიდატი;

6. ა/ო სრულიად საქართველოს სახალხო დარბაზი - 1 კანდიდატი

7. ა/ო „იბერიელთა კავშირი“ – 1 კანდიდატი;

8. ა/ო „თამარიონი“ – 1 კანდიდატი;

9 ა/ო „მანდილიონი - 1 კანდიდატი;

10. იბერიულ კავკასიური მოძრაობა „ჭყონდიდელის ეროვნული ლასკარი“ – 1 კანდიდატი;

11. საქართველოს როიალისტური პარტია - 1 კანდიდატი;

12. საერთაშორისო საზოგადოება „მშვიდობის მედროშე“ – 1 კანდიდატი;

13. საქართველოს საუკუნის ადამიანთა ასოციაცია „სავანე“ – 1 კანდიდატი.

უპარტიო კანდიდატთა რიცხვმა შეადგინა - 33.

 

...

ერთსაც გეტყვით, დამიჯერეთ,

ეს ნათქვამი ერთადერთი:

შემობრუნდით რწმენისაკენ,

გაახარეთ ჩვენი ღმერთი...

ბევრი გითხარით, დავწერე,

არ მიიტანეთ გულამდე,

სამსჯავროს წინ რომ წარსდგებით,

მაშინ დაგივათ სულამდე.

გავიღვიძოთ - ქართველებო,

გავახილოთ ყველამ თვალი,

რახანია ჩვენს მიწაზე

დააბიჯებს მაცხოვარი.

ამ მადლს ზიარებულებმა,

დავულოცოთ გზა და კვალი...

მოდის დრო და - გაცხადდება,

ჩვენთან მყოფი მაცხოვარი!..

 

ეკატერინე ხრიკული

 

 

მეორედ მოსვლის მიგებება

მეორედ მოსვლის მიგებება დედამიწაზე, ახლა იწყება!

ფარად უდგანან მაცხოვარს

ზეციდან სერაფიმები,

ქერუბიმები მწკრივებად დგანან...

ქართლის ალაგებს ეაჯებიან,

ჯგუფ-ჯგუფად ანგელოზები.

წმინდანთა დასი - მზადყოფნას არის,

და საყვირის ხმას ელოდებიან...

გარს შემოგრტყმია მაღალი ზეცა,

გასრულდა რიცხვი  რჩეული.

შეივსო დედამიწაზე

ზენაართ სიტყვის კრებული.

ზეციდან ფარი ეშვება,

დროა ხმლით ჰკვეთო ბნელეთი,

რომ გმორჩილებდეს ყოველი:

ცა, მიწა, ზღვა და ხმელეთი!..

დინა [დიანა]

ჯიქია

 

...

გოლგოთის ჯვარცმა - გულს მასვენია,

და ვერ ვივიწყებ წარსულის ფერებს...

განკითხვის დღე კი, - ალბათ აქედან

დავიწყებ ყოველს!..

დინა [დიანა]

ჯიქია

 

ქვეცნობიერი გამოცხადება

სიზმრად ვნახე - ღვთისმშობელი განრისხებული... ბრაზმორეული და თვალცრემლიანი გაიძახოდა - „შეჩერდი მავანო! გულს მაწვება მართალთ ცრემლები...

შენ, გზასაცდენილ ქართველთ ნაწილო, თუ არ მპირდები, და „ქრისტეს გზას“ ბორკილთ თუ არ შეუხსნი, მე დაგპირდები - შენს სახსენებელს ამოვშლი ზეცას!...“.

მთელი არსებით ვგრძნობდი - ამ სიტყვებით ერს მიმართავდა.

შემდეგ წარსდგა მღვდელთა წინაშე და პატრიარქს უხმობდა:

„იფხიზლეთ! ჩემი ძე არის შენს ერში!... ჩემი ხატება რომ გიყვართ, ეს აღარ კმარა!... ნუთუ ვერ ხვდებით, რა გემართებათ?

„წმინდა სავანეს“ - ფერი ეცვლება, ქართველთ დიდ ნაწილს საგანძური ხელიდან გეცლებათ!..“.

დინა [დიანა] ჯიქია

 

ბოლო ჟამის დღეთა ქრონიკა

10 მაისს, საღამოს რვა საათისთვის, მ/კ „ობიექტივი“-ს პროდიუსერი [სტუდიაში სტუმრების მოწვევაზე პასუხისმგებელი პირი] ბ-ნი ილია ჩაჩიბაია დაგვიკავშირდა, და შემოგვთავაზა 11 მაისის 13.00 სთ-მდე მიგვეწოდებინა ჩვენი საარჩევნო გუნდის ე.წ. წინასაარჩევნო „კლიპი“, მაქსიმუმ 20 წამის ხანგრძლივობის. მათი გადაწყვეტილებით, არჩევნებში მონაწილე ყველა პარტიას შესაძლებლობა ეძლეოდა, სატელევიზიო გადაცემათა შუალედში, ყოველ 1 საათში ერთხელ 20-20 წამიანი კლიპით მიემართათ ამომრჩევლებისათვის.

მიუხედავად დროის სიმცირისა, დათქმულ დროს მ/კ „ობიექტივში“ მივიტანეთ ე.წ. „შავი მასალა“, რომლის საბოლოო სახის მიცემაში დაგვეხმარა ბ-ნი კალენიკე [მათი თანამშრომელი]. 20 წამის ხანგრძლივობის კლიპი მოიცავს - სვეტიცხოვლის, ანჩისხატისა და სიონის ეკლესიაში გადაღებულ კადრებს; ხალხური საგალობელის „მუმლი მუხასა“-ს ფონზე დადებულია შემდეგი ტექსტის გადმომცემი ხმა:

- „უფლის სახელით, ანუ ბიბლიაში მოცემულ, და უკვე აცხადებულ ნიშნებზე დაყრდნობით - გაფრთხილებთ: განკითხვის დღე მოახლოებულია!.. ამიტომ, ვიდრე ჯერ კიდევ არის დრო - იჩქარეთ, მონანიების მადლს ეზიარეთ და აირჩიეთ სიცოცხლე, რათა იცოცხლოთ!..“.

ოცივე წამის მანძილზე კადრის ზედა მხარეს მოჩანს წარწერა - „უფლის სახელით - უფალია ჩვენი სიმართლე“ [რომლის მარჯვენა მხარესაც, წილისყრის შემდეგ მონიჭებული ნომერია განთავსებული], ხოლო ქვედა მხარეზე იკითხება: „მიხეილ [გელა] სალუაშვილი“.

2014 წლის 13 მაისს ცესკოში გამართული წილისყრის შედეგად, ეომელშიც ჩვენი ორგანიზაციის სახელით მონაწილეობდა - ეთერ ჩხეტია, ჩვენს გაერთიანებას ერგო ნომერი - 7.

13 მაისს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა და იურიდიულ კომიტეტის სხდომებზე ჩვენი საკანონმდებლო წინადადებების განხილვაში მონაწილეობა მიიღეს - მიხეილ [გელა] სალუაშვილმა, ჯენალ ჯიქიამ, მევლუდ მამადაშვილმა, დავით ამაშუკელმა და მინდია სულთანიშვილმა.

14 მაისს, საინფორმაციო სააგენტო „პარაიმ ტაიმის“ პრესკლუბში გამართულ ბრიფინგზე - მიხეილ [გელა[ სალუაშვილმა და დავით ამაშუკელმა ისაუბრეს 13 მაისის საკომიტეტო სხდომის შედეგებზე. ბრიფინგის ჩანაწერი გადაიცა საზ. მაუწყებლის მე-2 არხზე, 23. [27 – 44] სთ-ზე.

16 მაისს ჩვენი გაერთიანების მიერ წარდგენილი კანდიდატების სიები ჩაბარდათ - ცესკოს, რუსთავის, ქუთაისისა და ტყიბულის საოლქო კომისიებს.