ჩვენი პოლიტიკური გაერთიანების

სარეგისტრაციო ეტაპები

 

I. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

 

1. 1991 წლის 10 აგვისტოს კანონის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ [საქართველოს უზენაესი საბჭოს უწყებანი, 1991 წ. მუხ. 591] მიხედვით, ჩვენი პოლიტიკური გაერთიანების - სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისას პირველი რეგისტრაცია განხორციელდა საქართველოს რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს კოლეგიის 1992 წლის 2 აპრილს, N 12/4 დადგენილებით.

[პოლიტიკური პარტიის წესდების რეგისტრაციის მოწმობა N 0024];

 

2. სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისას მეორე რეგისტრაციის აუცილებლობა გამოიწვია - 1997 წლის 31 ოქტომბერს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის მიღებამ [პარლამენტის უწყებანი, N 45, 21. 11. 1997 წ., გვ. 76].

სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა რეგისტრირებულ იქნა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს კოლეგიის 1998 წლის 27 თებერვლის N 2/9 დადგენილებით.

[მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების რეგისტრაციის მოწმობა  N 0052];

 

3. 2011 წლის 23 დეკემბრის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ბრძანება N 22-რ -ში ვკითხულობთ:

რეგისტრირებულ იქნეს ცვლილებებით სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების სახელწოდება ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე.“.

[მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების რეგისტრაციის მოწმობა N 0052];


 

4. 2016 წ. 24 აგვისტოს, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს NP16000013/0-1 გადაწყვეტილებით, მოხდა შემდეგი ცვლილების დარეგისტრირება:

„წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: ლასკარის თავმჯდომარე;

ლასკარის თავმჯდომარე: მიხეილ სალუაშვილი“.

[რეგისტრაციის ნომერი: 052];


 

II. საქართველოს საგადასახადო სამსახური

 

1. „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა, როგორც გადასახადის გადამხდელი, საგადასახადო აღრიცხვაზე აყვანილ იქნა - 1996 წლის 18 დეკემბერს.

მონიჭებული საიდენტიფიკაციო კოდი: 202 910 314;

 

2. „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე, როგორც გადასახადის გადამხდელი, საგადასახადო აღრიცსვაზე აყვანილ იქნა - 2012 წლის 9 იანვარს [რეგისტრაციის მოწმობა სერია 11].

 

 

III. საბანკო ანგარიში

 

 2012 წლის 9 იანვარს თიბისი ბანკში გაიხსნა  სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე-ს, ლარის ანგარიში.

საბანკო კოდი - TBCBGE22

ანგარიშსწორების ანგარიში - GE96 TB78 8493 6080 1000 02