ამონაწერი:


 „სამართლიანობის აღდგევის კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლე-ს

წესდებიდან


„9.3 კავშირის ბლანკის ქუდის ჩვენგან მარცხენა მხარის ზედა კუთხეში მოთავსებულია კავშირის სიმბოლო (ლოგო), რომლის ქვემოთაც წარმოდგენილია ნომრისა და თარიღის დასატანი ნიშნები.

 

კავშირის ბლანკის ქუდის ზედა მარჯვენა კუთხეში მოთავსებულია მუქ ოთხკუთხედში ჩაწერილი განათებული წრე, რომლის ცენტრშიც, სულიწმიდისა და მშვიდობის არსის შემცველი, ჰაერში მოლივლივე მტრედია გამოსახული. ამ სიმბოლოს ქვემოთ კავშირის საკონტაქტო ინფორმაციაა წარმოდგენილი.

 

ბლანკის ამ ორ სიმბოლოს შორის მოთავსებულია კავშირის ქართული სახელდება:


 „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლე“.

 


ბლანკის ქუდის ქვედა ნაწილში მოთავსებულია კავშირის - რუსულ და ინგლისურ ენებზე შედგენილი სახელდება:


Ñîþç âîññòàíîâëåíèÿ ñïðàâåäëèâîñòè  глаñ íàðîäà:

Ãîñïîäü íàøà ïðàâåäíîñòü


Union  recovery justice voice of the people:

The Lord our righteousness

 

ბლანკის ქუდის ქვეშ, ტექსტის დასატანი ნაწილის მთელ მონაკვეთზე, დატანილია კავშირის სიმბოლოს (ლოგოს) ჭვირნიშანი.“